โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านวารสารศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านวารสารศาสตร์

เป้าหมาย               อาจารย์ผู้สอนด้านนิเทศศาสตร์ที่มีความสนใจจำนวน ๑๐ ท่าน

วัตถุประสงค์        ๑. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพสื่อมวลชนให้กับอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

                      ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อมวลชน

ระยะเวลา              ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ระหว่าง วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน -  วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

 

วัน-เวลา

กิจกรรม

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

อนุมัติโครงการ / เริ่มรับสมัคร

วันสุดท้ายการรับสมัคร

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

วันเริ่มต้นโครงการ

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน -  วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕   

(ระยะเวลา ๔ สัปดาห์)

วันปฐมนิเทศโครงการ

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕

วันรายงานตัวกับหนังสือพิมพ์ที่ไปศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๕๕

 

วันปิดโครงการ

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

ตารางเวลาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน

วัน-เวลา

กิจกรรม

สัปดาห์ที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

ศึกษางานในกองบรรณาธิการ ; ศึกษางานในโต๊ะข่าวต่างๆ และการประชุมโต๊ะข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

 

พบปะผู้บริหารหนังสือพิมพ์  / วิทยุ / โทรทัศน์

(เช้า ๑ ฉบับ / บ่าย ๑ ฉบับ)

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

นำเสนอหัวข้อบทความ / รายงาน

สัปดาห์ที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน – พุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

ศึกษาดูงานในพื้นที่ข่าวร่วมกับนักข่าวภาคสนาม

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เข้าร่วมกิจกรรม “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก”

วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕

 

พบปะผู้บริหารหนังสือพิมพ์  / วิทยุ / โทรทัศน์

(เช้า ๑ ฉบับ / บ่าย ๑ ฉบับ)

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

นำเสนอบทความ / รายงาน ร่างที่ ๑

สัปดาห์ที่ ๓

 

วันจันทร์ที่ ๗  – พฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ศึกษาดูงานในพื้นที่ข่าวร่วมกับนักข่าวภาคสนาม

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕

 

พบปะผู้บริหารหนังสือพิมพ์  / วิทยุ / โทรทัศน์

(เช้า ๑ ฉบับ / บ่าย ๑ ฉบับ)

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

นำเสนอบทความ / รายงาน ร่างที่ ๒

สัปดาห์ที่ ๔

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการผลิตข่าวในกองบรรณาธิการและผลิตบทความวิชาการหรือรายงานวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

นำเสนอบทความ หรือรายงานวิชาการร่างสุดท้าย

วันเสาร์ที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๕

นำเสนอรายงาน / ส่งรายงาน

พิธีปิด และมอบใบประกาศเกียรติคุณ

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเขียนบทความ, หรือรายงานวิชาการ การศึกษาดูงานส่วนบุคคล

โดยเลือกหัวข้อที่ ต้องการศึกษาแล้วนำมาปรึกษากับที่ปรึกษาที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ใน

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

ใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วม “โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านวารสารศาสตร์”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕  

ระหว่าง วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน -  วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

 

๑. ชื่อ-นามสกุล ………….………………………..วัน-เดือน-ปีเกิด………………อายุ…….….. ปี …………….เดือน

คณะ................……………....…………………....สาขา/ภาควิชา ……………………………………………………

วิชาที่สอน………………………………………………………………………………………………………………

มหาวิทยาลัย…………………..………………..….......................................….............................……………….....

โทร  ..… ……………............................โทรศัพท์มือถือ…………………………Email:…………………………....

 

๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตลอดโครงการ

 

๓. หากเข้าร่วมโครงการต่ำกว่า ๘๐ %  ถือว่าไม่ผ่านตามเงื่อนไขของโครงการและจะไม่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

๔. ประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงานหนังสือพิมพ์

( ) เคย ทำงานหนังสือพิมพ์ ที่หนังสือพิมพ์…………………........................................…………

เมื่อ….............................................................................………………………………

(  )เคย ฝึกงานหนังสือพิมพ์ ที่หนังสือพิมพ์…………………........................................…………

เมื่อ….............................................................................………………………………

(  ) ไม่เคยฝึกงานหรือทำงานในหนังสือพิมพ์

๕. กรุณาระบุว่าท่านต้องการศึกษาดูงานที่หนังสือพิมพ์ฉบับใด (ระบุได้มากกว่า ๑ ฉบับ) และสนใจงานข่าวประเภทใด

หนังสือพิมพ์ ๑………………………. ๒………………………………….. ๓…………………………………

ประเภทข่าวที่สนใจ  qการศึกษา qเศรษฐกิจ q การเมือง qอาชญากรรม q อื่น ๆ ……………………..

๖.  ความคาดหวังที่มีต่อโครงการนี้

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ ……………………………อาจารย์ผู้สมัครโครงการ     ลงชื่อ .…………………………คณบดี/หัวหน้าภาควิชา

(……………………………..)                                         (…………………………………….)

หมายเหตุ: กรุณาส่งใบลงทะเบียน มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ ภายในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลดแบบPdf