29 มิ.ย. 2555-กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลัก ประกันสุขภาพ”

(ดูภาพเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมที่จ.เชียงใหม่)

นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาิธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย และคณะวิทยาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรม ห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ” หัวข้อ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตไม่ถูกถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 32 คน จาก มหาวิทยาลัยเชียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยพายัพ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”

วันศุกร์ที่  29 มิถุนายน 2555  เวลา 08.30-17.30  น.

ห้อง MCD 2202  ชั้น 2  อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

08.30  - 09.00  น.         ลงทะเบียน

09.00  - 09.15 น.          กล่าวเปิดงาน

โดย  คณบดี   คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.15 - 09.45  น.                      การเตรียมพร้อมและฝึกคิดประเด็นข่าว

โดย นายนวพรรษ  บุญชาญ  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

09.45  - 10.00  น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.00  - 12.000  น.        บรรยาย เรื่อง นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต

ไม่ถูกถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น

โดย     นพ.วินัย สวัสดิวร            เลขาธิการ สปสช.

นางปณิตา พุทธนวรัตน์   ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน

12.00  - 13.00  น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00  -  13.45  น.         เรียนลัดหลักและเทคนิคการเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ

โดย   นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

13.45  - 15.45 น.                      ฝึกเขียนข่าว

15.45  - 16.00  น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

16.00  -16.40   น.         วิพากษ์ผลงาน และประกาศผลการประกวดข่าว

16.40  - 17.00   น.        สรุปการอภิปราย และมอบเกียรติบัตร