22 มิ.ย 55- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสาธารณะ “ Social media 101”

 

กำหนดการ  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสาธารณะ “ Social media 101”

วันศุกร์ที่  22  มิถุนายน  2555 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

------------------------------

08.30 – 09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.                     กล่าวต้อนรับ โดย  ผศ.นพดล  จันระวัง

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

09.10 – 09.20 น.                     กล่าวเปิดโดย  นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์

อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

09.20 – 09.30 น.                     กิจกรรมสันทนาการ

09.30 – 12.00 น.                     บรรยายพิเศษ “Social media 101”

วิทยากร ดร.มานะ   ตรีรยาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายเสถียร  วิริยะพรรณพงศา

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์

อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

12.00 – 13.00 น.                     อาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.                     ฝึกปฏิบัติ การใช้ทวิตเตอร์ ในการสื่อสาร

15.30 – 16.00 น                      วิพากษ์ผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16.00 – 16.30 น.                     สรุปกิจกรรม และมอบเกียรติบัตร