23มิ.ย.55-ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ภาคใต้

กำหนดการ  ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ภาคใต้

หัวข้อ “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล”

วันเสาร์ที่  23  มิถุนายน  2555 เวลา ๐8.3๐ - 12.๐๐ น.  ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

------------------------------

๐8.3๐ – ๐9.๐๐ น.                ลงทะเบียน

๐9.๐๐ – ๐9.1๐ น.                กล่าวต้อนรับ โดย  คุณพรชัย  นาคพล

ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้

๐9.1๐ – ๐9.2๐ น.                กล่าวเปิดงาน โดย นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์

อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐9.2๐ – ๐9.3๐ น.                แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

๐9.3๐ – 12.๐๐ น. เสวนา หัวข้อ “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล”

วิทยากร                                 นายชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดร.มานะ   ตรีรยาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวพัชรี   เกิดพรม

หนังสือพิมพ์ส่องใต้

ผู้ดำเนินรายการ                  นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์

อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

12.๐๐ – 12.3๐ น. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.3๐ – 13.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน