ใบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕

บลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน  ประจำปี ๒๕๕๕

“ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  ๒

วันศุกร์ที่ ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๕   ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

สถาบัน./องค์กร(มหาวิทยาลัย/หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์).........................................................

ที่อยู่................................................................................................................................

มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมฯจำนวน...........คน

  1. 1. ชื่อ.........................................นามสกุล.........................................

ตำแหน่ง....................................................สังกัด  .....................................................

โทรศัพท์............................. มือถือ...........................แฟกซ์..............................E – mail : ……………………

2. ชื่อ................................................นามสกุล.................................................

ตำแหน่ง....................................................สังกัด......................................................

โทรศัพท์...................... มือถือ...............แฟกซ์..................E – mail : …………………….

 

  1. ( ) เข้าร่วมตลอดทั้งวัน  ( ) เข้าร่วมเฉพาะช่วงเช้า ( )  เข้าร่วมเฉพาะช่วงบ่าย

 

  1. หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงบ่าย  กรุณาระบุหัวข้อที่ท่านสนใจเข้าร่วม workshop ฝึกอบรมกลุ่มย่อย

( )ห้องที่  ๑  Data Journalism & Investigative Reporting

( )ห้องที่  ๒  Content Curation Tools and Techniques

( )ห้องที่  ๓  D.I.Y. News Clip

 

  1. ที่พักในการประชุม (สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมจากต่างจังหวัด)

( ) พักคืนวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕         ( ) ไม่พัก

 

  1. หากสถาบันการศึกษาสนใจพานักศึกษามาร่วมงานเป็นกรณีพิเศษ โปรดประสานงานล่วงหน้าเนื่องจากที่นั่งจำกัด (จำนวนไม่เกินสถาบันละ ๑๐ คน) โดยจะต้องรับผิดชอบค่าอาหาร (กลางวัน/อาหารว่าง)  ๑๐๐ บาท/ คน รวมทั้งจัดหาพาหนะในการเดินทางเอง

 

ลงชื่อ ..........................................................ผู้เข้าร่วม             ลงชื่อ ………......................................คณบดี/หัวหน้าภาควิชา

(.............................................................................)                       (.............................................................................)

วันที่................เดือน...................................๒๕๕๕                                วันที่................เดือน...................................๒๕๕๕

หมายเหตุ: กรุณาส่งใบลงทะเบียน มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕   e - mail: pornsarin.isra@gmail.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เรื่อง  กิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕

“สัมมนาโครงการจัดทำตำรา ด้านวารสารศาสตร์” วันเสาร์ที่ ๒๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุมกุมาริกา ชั้น ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

ที่มา - จากการประชุมสัมมนา“ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ โดยส่วนใหญ่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำโครงการตำราด้านวารสารศาสตร์ร่วมสมัยที่สอดคล้องกับบริบททางวารสารศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หากท่าน ๑) มีความสนใจ และมีเวลาที่สามารถทุ่มเทกับกิจกรรมโครงการจัดทำตำราด้านวารสารศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง ๒) มีประสบการณ์ อาทิ ทำงานวิชาชีพ วิจัย ตำรา ที่สอดคล้องกับหัวข้อนั้นๆ

โปรดตอบแบบสอบถามนี้ และส่งมาที่คุณพรศรินทร์  ศรีสวัสดิ์ ๐๘๗-๙๒๕๓๔๖๔ โทรสาร ๐๒ – ๖๖๘๗๕๐๕

e - mail: pornsarin.isra@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ – สมาคมจะจัดสัมมนาสัมมนาโครงการจัดทำตำรา ด้านวารสารศาสตร์” วันเสาร์ที่ ๒๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ  ห้องประชุมกุมาริกา ชั้น ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส รับกลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน เท่านั้น

 

ชื่อ.....................................................นามสกุล................................................

ตำแหน่ง.....................................................องค์กร  ...................................................

ที่อยู่................................................................................................................

โทรศัพท์............................. มือถือ................................

แฟกซ์......................................E – mail : …………………....……

มีความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดทำตำราด้านวารสารศาสตร์ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการวิชาชีพ โดยสนใจ

( )  กลุ่มที่ ๑  Principles of Convergence Journalism

( ) กลุ่มที่ ๒  เทคนิคและเทคโนโลยี ในงานข่าว

( ) กลุ่มที่ ๓  การรายงานข่าวในยุคดิจิตอล

( ) กลุ่มที่ ๔ การบริหารจัดการสื่อ (Media Management)   Business models   รวมทั้งเรื่อง ผู้รับสาร ผู้บริโภค

ประสบการณ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท่านเลือกคือ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ...................................................................

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวน์โหลด แบบลงทะเบียนร่วมประชุมใหญ่