15 ส.ค. 2555-ภาพกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”-มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฎร์ธานี

นางสาวเย็นจิตร์  สถิรมงคลสุข บรรณาธิการกลุ่มข่าววิทยุ และนิวมีเดียสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช หัวหน้าข่าวรายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วิทยากรจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ นายทวีสา เครือแพ รองผู้อำนวยการ จ.สุราษฏร์ธานี เขต 11  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการห้องเรียนสาธารณะ หัวข้อ "ไขข้อสงสัย “กองทุนช่วยผู้ป่วยโรคจิต” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 33 คน

 

(ดูภาพกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะทั้งหมด)

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สปสช. สนับสนุนงบประมาณ ปี 55 เร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ผู้ป่วยด้านจิตเวช

สปสช.ใช้แนวทางสนับสนุนการจัดบริการผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องและบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแบบเครือข่ายระดับจังหวัดเป็นแบบแม่ข่ายและลูกข่าย

นายทวีสา เครือแพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ.สุราษฏร์ธานี เขต11  กล่าวว่ามีผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าถึงการได้รับบริการน้อยมาก จึงตั้งเครือข่ายบริการระัดับจังหวัดเป็นแม่ข่าย และลูกข่าย เพื่อให้มีสถานที่บริการพอต่อจำนวนผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมดประมาณ 12 ล้านคน โดยแบ่งเป็นโรคจิตเภท ประมาณร้อยละ 0.5-1.0 หรือประมาณ 300,000-600,000 คน โรคซึมเศร้าร้อยละ 0.4หรือประมาณ 240,000 คน  ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านจิตเวชโดยเฉพาะด้านยาเพียงร้อยละ 4 หรือประมาณ 480,000 คนเท่านั้น

"สปสช.สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวชปีงบประมาณ 2555 จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับบริการที่ต่อเนื่องและทัดเทียมกัน แบ่งเป็นค่ายา 170 ล้านบาทและงบส่งเสริมการบริการผู้ป่วยจิตเวช 30 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแล และบริการผู้ป่วย แบบเครือข่ายระดับจังหวัดโดยมีแม่ข่ายและ่ลูกข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ผู้ป่วยจะต้องกินยาต่อหน้าอาสา เพื่อให้การรักษาได้ผลจริง" นายทวีสากล่า่ว

นอกจากนี้ นายทวีสากล่าวเ่พิ่มเติมว่า จังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  และด้านการดูแลผู้ป่วยออทิสติก ได้แก่ โรงพยาบาลระนอง เป็นต้น

 

เอกสารประกอบ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”

วันพุธที่  15 สิงหาคม  2555  เวลา 08.30-17.00  น.

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


08.30  - 09.00  น.         ลงทะเบียน

09.00  - 09.15 น.          กล่าวต้อนรับ

โดย     คณบดี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

09.15 – 10.00  น.         ฝึกคิดประเด็นข่าว

โดย    นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช

หัวหน้าข่าวรายงานพิเศษ นสพ.คมชัดลึก

10.00  - 10.30  น.        บรรยาย เรื่อง ไขข้อสงสัย “กองทุนช่วยผู้ป่วยโรคจิต”

โดย     นายทวีสา เครือแพ

รองผู้อำนวยการ เขต 11 จ.สุราษฏร์ธานี  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

10.30  - 10.45  น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00  น. เทคนิคเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ

โดย   นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข

บรรณาธิการกลุ่มข่าววิทยุ และนิวมีเดียสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

12.00  - 13.00  น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00  - 14.30 น.          ฝึกเขียนข่าว

14.30  - 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00  -16.00   น.         วิพากษ์ผลงาน และประกาศลการประกวดข่าว

16.00  - 17.00   น.        สรุปการอภิปราย และมอบเกียรติบัตร