กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะปี ๒๕๕๖-ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้วางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ ขึ้น ๒ ครั้ง ระยะเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “Multi Skill” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการปรับตัวขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนสู่ยุคคอนเวอร์เจนซ์ และต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน ก่อนก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะคัดสรรวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการนำเสนอข่าวรูปแบบต่าง ๆ ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิชาชีพสื่อมวลชนให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชนที่เข้าร่วม

นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ยังได้เปิดรับข้อเสนอจากภาควิชานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่สนใจร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เสนอหัวข้อที่ประสงค์จะจัดกิจกรรม โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดเตรียมทีมวิทยากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ๆ ไปบรรยาย และฝึกอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของท่าน

สำหรับรูปแบบในกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ นั้น ช่วงเช้า เปิดเวทีบรรยาย เรื่องการปรับตัวขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน สอดแทรกด้วยจริยธรรมด้านการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อ Social media ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Work Shop) เพิ่มทักษะการนำเสนอข่าวในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อสถาบันการศึกษาที่สนใจร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม ได้พิจารณา

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ   สามารถแจ้งความประสงค์มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖   ใบสมัครตามเอกสารแนบ

ประสานงาน คุณพรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ (ฝ้าย)โทร๐๘๗-๙๒๕๓๔๖๔  อีเมล์ pornsarin.isra@gmail.com


 

หลักเกณฑ์ ในการร่วมเป็นภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ
๑. ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
๒.สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จัดกิจกรรม  ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม  ค่าที่พักสำหรับทีมวิทยากร(กรณีสถาบันการศึกษาต่างจังหวัด)
๓.สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จัดกิจกรรม  ต้องมีความพร้อมในเรื่องของห้องสำหรับการบรรยายและห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในจำนวนที่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

 

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ

ชื่อองค์กร / สถาบัน……………………………………………………………………………………………….

คณะ/โปรแกรมวิชา…………………………………………………………………………………………….....

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ …………………………………………………………………………………….

เบอร์โทร………………………………………….โทรสาร……………………………………………………...

อีเมลล์…………………………………………………………………………………………………………….

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม……………………………………………………………………………………..

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม………………………………………………………………………………………..

สถานที่จัดกิจกรรม………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

หัวข้อในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ หัวข้อ “Multi Skill

สถาบันการศึกษา เสนอหัวข้อ ในการจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ

หัวข้อ ………………………………………………………………………………………………………รายละเอียดในการจัดกิจกรรม …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ ..............................................................หัวหน้าภาค/คณบดี

(............................................................)

................../................../..................

 

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖    ประสานงานคุณพรศรินทร์  ศรีสวัสดิ์ (ฝ้าย)    โทร ๐๘๗-๙๒๕๓๔๖๔  อีเมล์ pornsarin.isra@gmail.com