ขอเชิญร่วมสัมมนา ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ เรื่อง “คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร” ศุกร์ 19 ก.ค.56

ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๕ ตอน  “คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร”

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้องสัมมนา อาคาร C3 ( BU Landmark ) ชั้น ๓ ห้อง A๓-๓๐๓  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์วารสารศาสตร์ก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน  อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  การเพิ่มปริมาณและประเภทของสื่อใหม่ๆที่เป็นทางเลือกให้กับผู้รับสารนอกเหนือจากสื่อดั้งเดิมที่เคยเป็นสื่อหลักของสังคม   รสนิยมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้รับสาร   การลดลงของผู้อ่านหนังสือพิมพ์  งบประมาณโฆษณาที่เคลื่อนตัวไปยังสื่อใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ตรงกว่า  องค์กรข่าวกำลังอยู่ในระหว่างการปรับตัว  การเคลื่อนย้ายทุนจากการเน้นลงทุนที่คนและคุณภาพของเนื้อหา  ไปยังการลงทุนด้านเทคโนโลยี    (Technology  Investment) และการดำเนินการทางการตลาด  ความพยายามเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับเนื้อหา ลีลาและรูปแบบการนำเสนอ  รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้รับสารมากขึ้น

ปัจจุบันเรากำลังก้าวสู่ภาวะ การหลอมรวมกันของสื่อ (Media Convergence)  นั่นหมายถึงทั้งในแง่ของเทคโนโลยี  ที่ใช้องค์กรสื่อที่ขยายครอบคลุมธุรกิจสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน  การร่วมมือกันระหว่างองค์กรในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน และงานข่าวที่มีเนื้อหาออกหลากหลายช่องทาง  แนวโน้ม  Convergent Journalism  ถูกมองว่าเป็นวารสารศาสตร์แห่งอนาคต  การรายงานข่าวเน้นข่าวเดียวออกหลากหลายช่องทาง  (One Content , Multiple Platforms) เพื่อตอบสนองผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้องการบริโภคข่าวทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ   นอกจากการปรับตัวของสื่อหนังสือพิมพ์ที่ เคลื่อนเข้าหาสื่ออื่นๆ สื่อโทรทัศน์ก็กำลังถูกท้าทายจากโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ( Cable TV) โทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite TV) และอินเทอร์เน็ตทีวีอีกด้วย การแย่งชิงผู้รับสารที่บริโภคผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มจึงเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการสื่อ และกระบวนการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ทำให้  สถาบันการศึกษา  และสมาคมวิชาชีพวารสารศาสตร์ ที่เป็นองค์กรบ่มเพาะนักจำเป็นต้องนำมาพิจารณา  ปรับปรุง และประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพวารสารศาสตร์แห่งอนาคต โดยเครือข่ายวิชาชีพและวิชาการวารสารศาสตร์ได้จัดประชุมเครือข่ายในรูปแบบของ การสัมมนา“ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์ ไปแล้วทั้งสิ้น  ๔ ครั้ง

  • ครั้งที่ ๑ ตอน   “ทิศทางสื่อ ทิศทางวารสารศาสตร์” ณ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • ครั้งที่ ๒ ตอน   “Convergence Newsroom” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ครั้งที่ ๓  ตอน  “การตรวจสอบในยุคหลอมรวมสื่อ (Monitoring  Media  in  the  Convergence  Era)”                 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ครั้งที่ ๔ ตอน  “ ทิศทางวารสารฯ ในยุคสงครามแพลตฟอร์ม” ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น   จังหวัดลำปาง

 

สำหรับในครั้งที่ ๕ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน  คณะทำงานจึงจะจัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๕ ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องข่าวสารและความก้าวหน้าทางวิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน

๒. เพื่อสนับสนุน หรือเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ ในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพให้ทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน รวมทั้งสอดรับกับอนาคต

๓. เพื่อเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ด้านสื่อสารมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิชาการ นักวิชาชีพ สื่อมวลชน นักศึกษา  จำนวน    ๘o      คน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่จัดงาน

ณ ห้องสัมมนา อาคาร C3 ( BU Landmark ) ชั้น ๓ ห้อง A๓-๓๐๓  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา องค์กรทางด้านวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่างๆ ภายใต้โครงการวารสารศาสตร์แห่งอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

องค์กรที่รับผิดชอบ

๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๓. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

๔. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

กำหนดการ  ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๕ ตอน  “คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร”

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้องสัมมนา อาคาร C3 ( BU Landmark ) ชั้น ๓ ห้อง A๓-๓๐๓  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น. กล่าวต้อนรับโดย ดร.มัทนา  สานติวัตร อธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวเปิดงานโดย นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร”

โดย  นายศุภกรณ์   เวชชาชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. นำเสนองานวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคข่าวของคนต่างวัยในสังคมไทย”

นำเสนอผลงาน  โดย ผศ.ดร.บุบผา  เมฆศรีทองคำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิพากษ์ผลงาน โดย  นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

และ ดร. มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์  รองคณบดี  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  เสวนา เรื่อง “กลยุทธ์ซื้อใจผู้รับสาร”

วิทยากร

ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล คณบดี  คณะนิเทศศาสตร์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายธราภุช   จารุวัฒนะ กรรมการผู้จัดการบริษัทยูเอ็ม ในเครือ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส

นางสาวชุตินธรา  วัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ สายงานธุรกิจนิวมีเดีย  บริษัท เนชั่น บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย อาจารย์สมยศ สุขขัง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. บรรยาย เรื่อง “การใช้ Infographic เพื่องานวารสารศาสตร์”

วิทยากร อาจารย์ณรงค์ศักดิ์   ศรีทานันท์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายขจร  พีรกิจ Adobe  Community  Professional

๑๕.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.  สรุปผลการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

สรุปการประชุม อาจารย์เสาวนีย์  ฉัตรแก้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นายสุทธิรักษ์  อุฒมนตรี กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. กล่าวปิดงาน โดย นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

#


พรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์(ฝ้าย) 
pornsarin  sreesawad (Fay..)
ผู้ประสานงาน โครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน
สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
ที่อยู่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
โทร02-241-3905 โทรสาร 02-6687505
มือถือ  087-1718944 / 087-9253464
E-mail:  pornsarin.isra@gmail.com