ฟังเนื้อหา-การประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๗- สัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๗ ตอน “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์” -๒ พ.ค. ๕๗ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

(ภาพบรรยายการงาน)

 

๐๙.๒๐ – ๑๐.๑๕ น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง “คนข่าวยุคคอนเวอร์เจนซ์”

โดย นายบรรยงค์   สุวรรณผ่อง

ดาวโหลดเสียงการบรรยายพิเศษ

****************************************************************


๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนา “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์” ตอน “ปรับโฉมภูมิทัศน์สื่อ

วิทยากร                                                 นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

อาจารย์เอกพล  เธียรถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายฐิติชัย   อัฏฏวัชระ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. สุดารัตน์   ดิษยวรรธนะ  จันทราวัฒนากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ดาวโหลดเสียงเสวนา

*******************************************************

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.                          เสวนา “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์” ตอน “ครบเครื่องนักข่าวคอนเวอร์เจนซ์”

วิทยากร อาจารย์สุกัลยา คงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวอศินา   พรวศิน บ.เนชั่น มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

อาจารย์สกุลศรี   ศรีสารคาม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดำเนินรายการโดย                              นายชีพธรรม   คำวิเศษณ์

ดาวโหลดฟังเสียงเสวนา

*************************************************************************

 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.                          เสวนา “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์” ตอน “พลิกตำราเสริมมูลค่ากลยุทธ์สื่อ”

นายขจร  พีรกิจ Adobe Community Professional (ACP)

ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล เนชั่น  บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ดำเนินรายการโดย                              อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  ศรีทานันท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดาวโหลดฟังเสียงเสวนา

*************************************************************************

๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐น. สรุปเนื้อหาการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

โดย                                                         ดร.สุธี  เผ่าบุญมี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และ นางสาวเย็นจิตร์  สถิรมงคลสุข

ดาวโหลดฟังเสียงสรุปการสัมมนายุทธศาสตร์

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี  ๒๕๕๗

โครงการ “๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ปฏิวัติคนข่าว  ก้าวสู่โลกดิจิทัล”

หัวข้อ  สัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  ๗

ตอน “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์”

 

ดร.สุรศักดิ์   จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย    และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะจัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี  ๒๕๕๗ สัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์”  ครั้งที่  ๗                  ตอน “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์”  ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการ “๖๐ ปี ปฏิวัติคนข่าว  ก้าวสู่โลกดิจิทัล” ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ โดย นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง   บรรณาธิการที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์  หัวข้อ “คนข่าวยุคคอนเวอร์เจนซ์”

พร้อมด้วย เสวนา “ตำราวารสารศาสตร์  คอนเวอร์เจนซ์”  ในหัวข้อที่น่าสนใจ ๓ ประเด็น ประกอบด้วย      ๑.“ปรับโฉมภูมิทัศน์สื่อ” ๒. “ครบเครื่องนักข่าวคอนเวอร์เจนซ์” และ ๓. “พลิกตำราเสริมมูลค่ากลยุทธ์สื่อ”     โดยคณะจัดทำตำรา “หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์” (Principles of Convergence Journalism)

สำหรับการจัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนครั้งนี้  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์  เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ และนักวิชาชีพสื่อมวลชน และที่สำคัญยังเป็นการนำเสนอ ข้อมูลเนื้อหาในตำรา “หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์” (Principles of Convergence Journalism) ที่เขียนขึ้นโดยกลุ่มนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีความรู้ความเชียวชาญในวงการสื่อสารมวลชน   ให้กับสังคมและคนในวงการสื่อสารมวลชนได้รับทราบ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ฟรี  ในวันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  ณ ห้องสัมมนา อาคาร  ๕  ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

นักวิชาการและสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมได้ที่คุณพรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ (ฝ้าย)       โทร ๐๒-๒๔๑๓๙๐๕ มือถือ ๐๘๗-๙๒๕๓๔๖๔ e - mail: pornsarin.isra@gmail.com

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประชุมเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๗

สัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  ๗

ตอน  “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์”

วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.

ณ ห้องสัมมนา อาคาร  ๕  ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐   น. กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐  น. กล่าวเปิดงานโดย นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๐๙.๒๐ – ๑๐.๑๕ น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง “คนข่าวยุคคอนเวอร์เจนซ์”

โดย นายบรรยงค์   สุวรรณผ่อง

บรรณาธิการที่ปรึกษา  หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.                          พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนา “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์” ตอน “ปรับโฉมภูมิทัศน์สื่อ

วิทยากร                                                 นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

อาจารย์เอกพล  เธียรถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายฐิติชัย   อัฏฏวัชระ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. สุดารัตน์   ดิษยวรรธนะ  จันทราวัฒนากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                          พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.                          เสวนา “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์” ตอน “ครบเครื่องนักข่าวคอนเวอร์เจนซ์”

วิทยากร อาจารย์สุกัลยา คงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวอศินา   พรวศิน บ.เนชั่น มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

อาจารย์สกุลศรี   ศรีสารคาม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดำเนินรายการโดย                              นายชีพธรรม   คำวิเศษณ์

 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.                          เสวนา “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์” ตอน “พลิกตำราเสริมมูลค่ากลยุทธ์สื่อ”

นายขจร  พีรกิจ Adobe Community Professional (ACP)

ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล เนชั่น  บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ดำเนินรายการโดย                              อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  ศรีทานันท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.                          พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐น. สรุปเนื้อหาการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

โดย                                                         ดร.สุธี  เผ่าบุญมี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และ นางสาวเย็นจิตร์  สถิรมงคลสุข

นักสื่อสารมวลชน

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. กล่าวปิดงาน โดย ดร.สุรศักดิ์   จิรวัสตร์มงคล

อุปนายกฝ่ายวิชาการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

โครงการ “๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ปฏิวัติคนข่าว  ก้าวสู่โลกดิจิทัล”

ประชุมเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๗

สัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  ๗

ตอน “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์”

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์วารสารศาสตร์ก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน  อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี                 ที่เปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  การเพิ่มปริมาณและประเภทของสื่อใหม่ๆ ที่เป็นทางเลือกให้กับผู้รับสารนอกเหนือจากสื่อดั้งเดิมที่เคยเป็นสื่อหลักของสังคม   รสนิยมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้รับสาร   การลดลงของผู้อ่านหนังสือพิมพ์  งบประมาณโฆษณาที่เคลื่อนตัวไปยังสื่อใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ตรงกว่า  องค์กรข่าวกำลังอยู่ในระหว่างการปรับตัว  การเคลื่อนย้ายทุนจากการเน้นลงทุนที่คนและคุณภาพของเนื้อหา  ไปยังการลงทุนด้านเทคโนโลยี    (Technology  Investment) และการดำเนินการทางการตลาด  ความพยายามเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับเนื้อหา ลีลาและรูปแบบการนำเสนอ  รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้รับสารมากขึ้น

ปัจจุบันเรากำลังก้าวสู่ภาวะ การหลอมรวมกันของสื่อ (Media Convergence)  นั่นหมายถึงทั้งในแง่ของเทคโนโลยี    ที่ใช้องค์กรสื่อที่ขยายครอบคลุมธุรกิจสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน  การร่วมมือกันระหว่างองค์กรในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน และงานข่าวที่มีเนื้อหาออกหลากหลายช่องทาง  แนวโน้ม  Convergence journalism ถูกมองว่าเป็นวารสารศาสตร์แห่งอนาคต  การรายงานข่าวเน้นข่าวเดียวออกหลากหลายช่องทาง  (One Content , Multiple Platforms) เพื่อตอบสนองผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้องการบริโภคข่าวทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ   นอกจากการปรับตัวของสื่อหนังสือพิมพ์ที่เคลื่อนเข้าหาสื่ออื่นๆ สื่อโทรทัศน์ก็กำลังถูกท้าทายจากโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก  ( Cable TV) โทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite TV) อินเทอร์เน็ตทีวีและทีวีดิจิตอลอีกด้วย การแย่งชิงผู้รับสารที่บริโภคผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มจึงเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการสื่อ และกระบวนการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ทำให้  สถาบันการศึกษา  และสมาคมวิชาชีพวารสารศาสตร์ ที่เป็นองค์กรบ่มเพาะนักวารสารศาสตร์ จำเป็นต้องนำมาพิจารณา  ปรับปรุง และประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพวารสารศาสตร์แห่งอนาคต โดยเครือข่ายวิชาชีพและวิชาการวารสารศาสตร์ได้จัดประชุมเครือข่ายในรูปแบบของ การสัมมนา“ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์   ไปแล้วทั้งสิ้น  ๖  ครั้ง

  • ครั้งที่ ๑ ตอน   “ทิศทางสื่อ ทิศทางวารสารศาสตร์” ณ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • ครั้งที่ ๒ ตอน   “Convergence Newsroom” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
  • ครั้งที่ ๓ ตอน  “การตรวจสอบในยุคหลอมรวมสื่อ (Monitoring  Media  in  the  Convergence  Era)”                              ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ครั้งที่ ๔ ตอน  “ ทิศทางวารสารฯ ในยุคสงครามแพลตฟอร์ม” ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น   จังหวัดลำปาง
  • ครั้งที่ ๕ ตอน “คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
  • ครั้งที่ ๖ ตอน ASEAN Journalism and Education  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สำหรับในครั้งที่ ๗  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน  คณะทำงานจึงจะจัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๗ ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์”  ณ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องข่าวสารและความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

๒. เพื่อสนับสนุน หรือเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ และวิชาชีพในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากร โดยสมาคมวิชาชีพให้ทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน รวมทั้งสอดรับกับอนาคต

๓. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

๑. นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง        ๕o          คน

๒. สื่อมวลชน                                                ๓o          คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น                                            ๘o          คน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.

 

สถานที่จัดงาน

ณ ห้องสัมมนา อาคาร  ๕  ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาการวิชาชีพสาขาวารสารศาสตร์

๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่างๆ ภายใต้โครงการวารสารศาสตร์แห่งอนาคตภายใต้ความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพ

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

องค์กรที่รับผิดชอบ

๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๓. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

๔. คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

#