สรุปประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘-วันที่ ๓ เม.ย. ๕๘

สรุปประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๙

ปฏิวัติคนข่าว: ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสื่อ

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้องจันทร์ประภัสสร์ อาคารอธิการบดี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม