12กค50-แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง ขอให้พิจารณายุติการเสนอ พรบ.ความมั่นคง

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง ขอให้พิจารณายุติการเสนอ พรบ.ความมั่นคง พิมพ์ ส่งเมล์
พฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2007

CTJPJATCtvbtja1NPTlogoTJA2

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เรื่อง ขอให้พิจารณายุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ...........                        
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. …. เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปนั้น

องค์กร วิชาชีพสื่อมวลชนได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็นของประชาชนและสื่อมวลชน ได้พิจารณาเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า รัฐบาลควรพิจารณายุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราช อาณาจักร พ.ศ. ............... ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1.บท บัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ มีความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๓ รวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงประชามติ ในหมวดว่าด้วยเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอย่างชัดแจ้ง 2.กระบวน การในการบัญญัติกฎหมายดังกล่าว ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งๆ ที่เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้มาจากกระบวนการเลือก ตั้ง จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจอย่างกว้างขวางโดยปราศจากการตรวจสอบ ดังนั้น การตรากฎหมายลักษณะนี้ จึงควรกระทำในช่วงเวลาที่มีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 3.เนื่อง จากกฎหมายที่ให้อำนาจฝ่ายบริหาร หรือรัฐบาลในการดำเนินการกรณีเกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อประเทศนั้น อาทิ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกฎอัยการศึก ย่อมเพียงพอต่อการนำมาใช้ควบคุมสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามทางความมั่นคงได้ อยู่แล้ว การพยายามออกกฎหมายในลักษณะดังกล่าวในช่วงที่ประเทศอยู่ระหว่างการมีรัฐบาล ชั่วคราว อาจทำให้เกิดเงื่อนไขความไม่พอใจของกลุ่มที่ต้องการขัดขวางกระบวนการปฏิรูป การเมืองที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี โดยการกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้ สนับสนุนให้มีการสืบทอดอำนาจของกลุ่มเผด็จการทหารที่ยังคงอำนาจในการควบคุม สถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศอยู่ในขณะนี้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง ๖ องค์กรข้างต้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภาย ในราชอาณาจักร พ.ศ. ............... ในทันที เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ เป็นรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการการเลือกตั้งของประชาชนก็ตาม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย