1มิย50-แถลงการณ์ เรื่อง ให้กองทัพภาค 4 ทบทวนการตั้งชมรมสื่อใต้สันติ

แถลงการณ์ เรื่อง ให้กองทัพภาค 4 ทบทวนการตั้งชมรมสื่อใต้สันติ
ศุกร์, 01 มิถุนายน 2007

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เห็นว่า หลักการของวิชาชีพสื่อมวลชนคือการนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบ และรอบด้านโดยยึดประโยชน์สาธารณะหลัก   มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลหรือเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ยิ่งในพื้นที่ที่ความขัดแย้งเต็มไปด้วยความรุนแรง แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายและมีความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆระหว่างประชาชนกับเจ้าที่ของรัฐอย่างชัดเจน เช่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ สื่อมวลชน ยิ่งต้องระมัดระวัง นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน ไม่รับข้อมูลเพียงด้านเดียวจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมานำเสนอข่าว และต้องไม่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง
ด้วยเหตุนี้สมาคมนักข่าวฯและสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ฯไม่เห็นด้วยกับกรณีที่กองอำนายการรักษาความความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอรมน.ภาค4 สน.) ได้ผลักดัน จัดตั้ง “ชมรมสื่อใต้สันติ”โดยอ้างว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการนำเสนอข่าวสาร เหตุความไม่สงบในพื้นที่ ด้วยการกำหนดรูปแบบ ทิศทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยความถูกต้อง และให้มีการจัดแถลงข่าวในทันทีที่เกิดเหตุการณ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน ฯลฯ

ทั้งสองสมาคมฯเห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นความพยายามโดยตรงของฝ่ายความมั่นในพื้นที่ 3 จังหวัด ที่ต้องการเข้ามาควบคุมทิศทางการนำเสนอข่าวและแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชนในพื้นที่ ซึ่งการกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของชมรมสื่อใต้สันติดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้

1. ทำให้สื่อมวลชนตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวที่มาจากฝ่ายของกองทัพและฝ่ายความมั่นคง

2. เป็นการทำลายความเป็นอิสระในการตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แทรกแซงการตัดสินใจในการนำเสนอข่าว ที่ต้องเข้าถึงข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

3. ทำให้สื่อมวลชนถูกเข้าใจผิดจากสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติว่า นักข่าวในพื้นที่ทำให้ให้กับกองทัพ เป็นการเพิ่มความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับสื่อมวลชน และอาจทำให้ เกิดวิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อการทำงานของสื่อมวลชนในพื้นที่ได้

ที่สำคัญสมาคมทั้งสอง เห็นว่า สื่อมวลชนไม่มีหน้าที่แต่อย่างใดที่จะนำเสนอข่าวเพื่อปลุกกระแสต้านการปลุกระดมของฝ่ายก่อความไม่สงบ ตามที่กรอมน.ภาค 4 ต้องการหรือเสนอข่าวเพื่อสร้างความเกลียดชังกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เพราะเป็น หนทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติจนยากที่จะเยียวยาได้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯและสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวง ลดความรุนแรง เพื่อนำความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาร่วมคิด

ด้วยเหตุนี้ ทั้ง2 สมาคมขอเรียกร้องให้ กอ.รมน. ภาค 4 และฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทบทวนการจัดตั้งชมรมสื่อใต้สันติเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้างต้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

1  มิถุนายน  2550