แถลงการณ์ร่วม ฉบับที่ 2-เรื่อง การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนท่ามกลางวิกฤต

 

แถลงการณ์ร่วม ฉบับที่ 2

เรื่อง การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนท่ามกลางวิกฤต

ตามที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์กรณีรัฐบาลอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในการปิดกั้นสัญญาณสถานีดาวเทียม รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาข่าวสารความคิดเห็นทางการเมืองบางส่วน ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาตามความทราบแล้วนั้น

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และผู้แทนคณะกรรมการสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้หารือและมีมติให้แสดงจุดยืนเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจร่วมกัน ดังต่อไปนี้

1.องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นว่า การใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อของรัฐหรือเอกชน ทั้งในรูปแบบของสถานีโทรทัศน์  สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  สถานีวิทยุและวิทยุชุมชน  รวมทั้งเว็บไซต์  ในการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่เราไม่เห็นด้วยและขอประนามการใช้สื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงและยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ยุยงให้มีการใช้ความรุนแรง รวมทั้งกระทำการใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง

2.องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันเร่งรัดให้เกิดกระบวนการบังคับใช้กฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการวางกรอบกติกา และหลักเกณฑ์ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้สื่อทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย

3. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอยืนยันจุดยืนคัดค้านการคุกคามสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังเข้าปิดล้อมข่มขู่ การก่อวินาศกรรม รวมทั้งการคุกคามในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอยืนยันในหลักการของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลักและไม่ประสงค์จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำแถลงการณ์ฉบับนี้ไปใช้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

9 เมษายน 2553