แถลงการณ์เรื่อง ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง ฉบับที่ ๒

(ฟังเสียงการแถลงข่าว)

แถลงการณ์เรื่อง ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง ฉบับที่ ๒

ตามที่ ๕ องค์กรหลักภาคธุรกิจ และ ๒ องค์กรวิชาชีพสื่อได้เสนอข้อเรียกร้องเพื่อก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดองเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยังพบว่าการตอบรับของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจน และยังมี                     ความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น องค์กรหลักภาคธุรกิจและองค์กรวิชาชีพสื่อ         ได้หารือร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอื่นอีกรวม ๑๔ องค์กร ที่มีความห่วงใยในสถานการณ์ปัจจุบัน            ดังปรากฏรายชื่อแนบท้ายซึ่งเห็นตรงกันว่า เพื่อเป็นการปกป้องและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงขอยืนยันข้อเรียกร้องตามคำแถลงการณ์ ดังต่อไปนี้

๑.      พรรคการเมืองทุกพรรค รวมถึงกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง และหลีกเลี่ยงหรือไม่ดำเนินการด้วยประการใดๆ ที่จะนำประเทศกลับไปสู่ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

๒.       พรรคการเมืองทุกพรรคต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองว่า จะให้ความสำคัญกับกระบวนการลดความขัดแย้งอันจะนำไปสู่ความปรองดองของประเทศ โดยให้ถือเป็นสัญญาประชาคมว่าหลังการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

๓.      การสร้างความปรองดองจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่เป็นอิสระและไม่ใช่คู่ขัดแย้ง โดยมีกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สมาคมธนาคารไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕
เครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้อย่าใช้ความรุนแรง
เครือข่ายนักวิชาการไม่เอาความรุนแรง
กลุ่มปลาดาวเครือข่ายเยาวชนโลก
แพทยสภา

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

เกริ่นนำ
คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ตัวแทนเครือข่ายนำเสนอความเห็น
คุณปิยะมาน เตะชะไพบูลย์
ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
อาจารย์เอกพันธ์ ปิณฑวณิช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธาน คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕
คุณธนวัฒน์ ธำรงเจริญกุล ประธานกลุ่มปลาดาวเครือข่ายเยาวชนโลก
นพ.อิทธพล คณะเจริญ รองเลขาธิการ แพทยสภา
ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้แทนเครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้อย่าใช้ความรุนแรง

อ่านแถลงการณ์
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย