แถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามนักข่าว

            จากการส่งต่อ หรือฟอร์เวิร์ดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มบุคคล ที่มีข้อความปลุกระดมให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รายหนึ่ง ด้วยการโพสต์ภาพถ่ายและชื่อ นามสกุล ด้วยข้อความ “เปิดโฉมหน้านักข่าวที่ทำให้นายกปูเดินหนี จำหน้าหล่อนไว้นะครับ เห็นที่ไหนก็จัดการให้หน่อยก็แล้วกันครับ” ซึ่งข้อความ การกระทำและพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการคุกคามสิทธิ เสรีภาพ และการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน อย่างชัดแจ้ง
          สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ จึงขอเรียกร้องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  ดังนี้
          1.ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว  ช่างภาพ ทำหน้าที่รายงานข่าว สัมภาษณ์ ซักถาม เพื่อต้องการข้อเท็จจริงตามหน้าที่ของตน ไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่ คุกคามและแทรกแซงไม่ว่าจากฝ่ายใด ซึ่งหากสื่อถูกข่มขู่และคุกคามจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลและข้อเท็จจริง
          2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 28 บัญญัติว่า “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีความเห็นแตกต่างกันในทางการเมือง ต้องไม่ใช้วิธีการที่เป็นการละเมิด ข่มขู่ คุกคาม สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
          3.สำหรับประชาชนกลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจมีจุดยืนหรือความเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน ก็ควรใช้ความอดกลั้น ความเข้าใจ มีสติยับยั้ง ในการสนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมืองใด โดยติดตามข่าวสารอย่างมีสติ อย่าได้เชื่อข่าวสารที่ปราศจากการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาที่ชัดเจน ซึ่งอาจยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรง
          สุดท้ายนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ยึดถือประโยชน์ของสาธารณะและประเทศชาติเป็นหลัก


สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
26  สิงหาคม  2554