14เมย52-แถลงการณ์ร่วมขอให้จัดการความขัดแย้งระยะยาวโดยใช้ความเป็นธรรม

ตาม ที่กลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ประกาศยุติการชุมนุมไปเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ โดยรัฐบาลได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมทำให้สถานการณ์คลี่คลายโดยไม่เกิดความ รุนแรงนั้น เพื่อ ให้เกิดการแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง องค์กรทั้งหลายตามรายชื่อข้างท้ายจึงขอเสนอความเห็นดังต่อไปนี้

๑. การชุมนุมของ นปช. ที่ยุติลงโดยไม่มีเหตุการณ์ลุกลามบานปลาย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยสามารถแก้ปัญหาการชุมนุมได้โดยใช้แนวทาง สันติวิธี อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังมีความน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรุนแรงที่ยังเกิดจากผู้ชุมนุมบางส่วน การปะทะกันระหว่างประชาชน และความปลอดภัยของผู้ชุมนุม

๒. ขอให้รัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนงดการกระทำและการใช้ถ้อยคำ ที่ทำให้เกิดความเกลียดชังต่อผู้ชุมนุม และความเกลียดชังต่อกันและกันในหมู่ประชาชน ซึ่งจะทำให้ความขัดแย้ง ความแตกแยก และความรุนแรงในสังคมไทยยิ่งมีมากขึ้น ถึงแม้จะมีผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งที่ละเมิดกฎหมาย แต่เขาเหล่านั้นก็เป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคมไทย ผิดถูกอย่างไรต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

๓. ขอให้รัฐบาลใช้กระบวนทางกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริง การดำเนินคดีกับแกนนำ นปช. ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับการดำเนินคดีกับประชาชนทุกกลุ่มที่ใช้สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตของรัฐธรรมนูญ

๔. การ ยุติการชุมนุมเป็นการระงับความขัดแย้งเพียงชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวให้สังคมไทยที่ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในทางการ เมืองแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและโดยเคารพสิทธิของกันและกัน สังคมไทยต้องแก้ไขความแตกแยกที่สาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในทางการเมือง กติการัฐธรรมนูญ และความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย โดยขอให้มีคณะกรรมการอิสระค้นหาความจริงที่เป็นสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งที่นำมาสู่ การใช้ความรุนแรงในสังคมไทย และขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาโดยเร่งด่วน


{xtypo_quote}“ความขัดแย้งที่จบลงไปเป็นเพียงชั่วคราว แก้ปัญหาระยะยาวต้องใช้ความเป็นธรรม”{/xtypo_quote}

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

สำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ชมรมแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เพื่อประชาชน (ชพพ.)

เครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้แต่อย่าใช้ความรุนแรง

เครือข่ายนักวิชาการไม่เอาความรุนแรง

๑๔ เมษายน ๒๕๕๒