ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัยเดินหน้าช่วยเพื่อนร่วมวิชาชีพ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัยเดินหน้าช่วยเพื่อนร่วมวิชาชีพ

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า   เมื่อวันที่๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย (ศปสภ.) ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพสื่อฯ ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว  โดยมีมติใน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสนสำหรับรองรับสมาชิกองค์กรที่ต้องอพยพฉุกเฉินและยังไม่สามารถหาที่พักพิงได้ในช่วงแรก

๒. อนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย โดยไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่เข้าร่วมในศูนย์ฯ  โดยเงื่อนไขว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบต้องกรอกแบบฟอรม์และส่งหลักฐานประกอบ ดังนี้ ๑. ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วม  ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓. การรับรองจากหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการ โดยให้ส่งแบบฟอรม์พร้อมหลักฐานมาที่สมาคมฯภายใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ส่วนจำนวนเงินที่จะอนุมัติให้ผู้ประวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกกับที่ไม่ใช่สมาชิกจะมีความแตกต่างกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะช่วยเหลือจะพิจารณาอีกครั้ง

๓. ประสานงานกับธนาคารต่างๆ ในการอำนวยสินเชื่อเงินกู้เพื่อการซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัยและเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ  โดยสมาคมฯ จะออกใบรับรองความเป็นสมาชิกให้กับสมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

๔. จัดทำรายชื่อบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีผลงานคุณภาพและราคามาตรฐานให้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบเลือกใช้บริการ

นายชวรงค์กล่าวด้วยว่า ในเบื้องต้นได้มีหน่วยงานต่างๆ บริจาคเงินสมทบกองทุนและถุงยังชีพกับศูนย์ฯเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นแล้ว อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน บ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด มหาชน  และ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด เครือของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  โดยศูนย์ฯ ได้นำถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรายงานข่าวแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัยแล้วจำนวน ๒๐๐ คน

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๖๗๓   หรือกรณีฉุกเฉินโทร. ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ หรือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๔๗๙ หรือทาง Email: reporter@inet.co.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

www.tja.or.th

www.thaibja.org