ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัย ขยายเวลาส่งแบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือ

 

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัย ขยายเวลาส่งแบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า   ตามที่ศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย (ศปสภ.) ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว  ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ

 

๑. จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสนสำหรับรองรับสมาชิกองค์กรที่ต้องอพยพฉุกเฉินและยังไม่สามารถหาที่พักพิงได้ในช่วงแรก ๒. อนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย โดยไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ๓. ประสานงานกับธนาคารต่างๆ ในการอำนวยสินเชื่อเงินกู้เพื่อการซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัย ๔. จัดทำรายชื่อบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีผลงานคุณภาพและราคามาตรฐานให้

โดยในส่วนของมาตรการข้อ ๒. อนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย นั้นเดิมได้กำหนดวันสุดท้ายในการส่งแบบฟอรม์ไว้ภายใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  แต่เนื่องจากสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบยังไม่สามารถกลับเข้าไปยังที่อยู่อาศัยได้ อีกทั้งยังมีสื่อมวลชนบางส่วนที่เพิ่งได้รับผลกระทบ คณะทำงานศูนย์ ฯ จึงมีมติให้เลื่อนวันสุดท้ายของการยื่นแบบฟอร์มเป็น ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔โดยสามารถกรอกแบบฟอรม์ผ่าน www.tja.or.th หรือนำมาแบบฟอร์มายื่นด้วยตัวเองที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

นายชวรงค์กล่าวด้วยว่า ในเบื้องต้นได้มีหน่วยงานต่างๆ บริจาคเงินสมทบกองทุนและถุงยังชีพกับศูนย์ฯเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นแล้ว อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส    บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บมจ. ซีพีเอฟ  และ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด เครือบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์   บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกสิกรไทย บมจ. ปตท. บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น และสภากาชาดไทย โดยศูนย์ฯ ได้นำถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรายงานข่าวแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัยแล้วจำนวน ๑,๐๐๐ คน

 

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๖๗๓   หรือกรณีฉุกเฉินโทร. ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ หรือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๔๗๙ หรือทาง Email: reporter@inet.co.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

www.tja.or.th

www.thaibja.org