รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติ สื่อมวลชนที่ประสบอุทักภัย(น้ำท่วม) ทั้งหมด 357 รายชื่อที่เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ

 

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวประสบอุทกภัยอนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิกงวดแรกแล้ว

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า   เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔  ได้มีการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบ อุทกภัย (ศปสภ.) โดยมีผู้แทนของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี สารสนเทศเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มาลง ทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางศูนย์ฯ ซึ่งปรากฎว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมาลงทะเบียนทั้งสิ้น  ๘๙๗ คน แบ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมรวมจำนวน ๓๕๗ คน และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อทั้ง ๔ องค์กร อีก ๕๔๐ คน

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ที่เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพทั้ง ๔ องค์กรรายละ ๖,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกที่ยังส่งหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือไม่ครบจะต้องดำเนิน การให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พร้อมทั้งจะมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งสมาชิกจะต้องเดินทางมารับเงินช่วยเหลือด้วยตนเองในวันดังกล่าว (รับได้ตั้งแต่ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.) หากไม่สามารถเดินทางมาได้ในวันดังกล่าว จะสามารถติดต่อขอรับเงินได้อีกครั้งในระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นจากกำหนดนี้แล้ว ถือว่าสละสิทธิ์ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติได้ที่ www.tja.or.th ส่วนการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ ได้เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพทั้ง ๔ องค์กร จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในส่วนที่เหลือทั้งหมดในสัปดาห์แรกของ เดือนมกราคม ๒๕๕๕

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๖๗๓   หรือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๔๗๙ หรือทาง Email: reporter@inet.co.th

 

www.tja.or.th

www.thaibja.org

www.itpc.or.th

 

 

เป็นสื่อมวลชนที่สังกัดองค์กรวิชาชีพสื่อ ของศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัย จำนวน 357 รายชื่อ

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล สังกัด องค์กร
1 นาย ธนจักร กมล IPMTV สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
2 นางสาว จันทร์จิรา พงษ์ราย กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
3 นางสาว ฉัตรฤดี อนันต์ศิริขจร กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
4 นางสาว เฉลา กาญจนา กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
5 นางสาว ชนิญญา สันสมภาค กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
6 นางสาว ชุติมา ซุ้นเจริญ กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
7 นางสาว นฤมล คนึงสุขเกษม กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
8 นาง นันชนก มีสุวรรณ์ กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
9 นาย นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
10 นางสาว ประนอม บุญล้ำ กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
11 นาง มรกต คนึงสุขเกษม รอดพึ่งครุฑ กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
12 นาง สรัญญา จันทร์สว่าง กรุงเทพธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
13 นาย เจษฎา จันทรรักษ์ คมชัดลึก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
14 นาย พันธรัตน์ รัตนพันธ์ คมชัดลึก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
15 นาง มะลิวัณย์ ยงยุทธ คมชัดลึก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
16 นางสาว ยุวดี เตชะไฟฑูรย์สุข คมชัดลึก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
17 นาย เสด็จ บุนนาค คมชัดลึก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
18 นาง หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ คมชัดลึก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
19 นาย ระเวียงศักดิ์ ศรีเจริญ จักรวาลมวย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
20 นาย วรวุฒิ เดือนขาว ช่อง 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
21 นาย ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์ ฐานเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
22 นาย โอฬาร สุขเกษม ฐานเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
23 นาย เกริก เขมะบุลกุล เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
24 นาย จิราวัฒน์ จารุพันธ์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
25 นางสาว จุฑานันทน์ บุญทราหาญ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
26 นางสาว เชาวลี ชุมขำ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
27 นาย ไชยา แก้วหาญ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
28 นาย ฐานิศธ์ สมิตานนท์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
29 นาย ณรงค์ สัจจะภูมิภูมิ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
30 นาง ณัชรารีย์ วิเชียรรัตน์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
31 นางสาว ดนฤดี วงษ์เคี่ยม เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
32 นาง ดวงฤทัย ผ่องใส เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
33 นาง ดาวเรือง วรจินดา เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
34 นาย เดชาธร แสงศัพท์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
35 นาย ธีรยุตร์ สันธากร เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
36 นาย ธีระชัย ทองเสน เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
37 นาย ธีระพงษ์ เหลืองทองกุล เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
38 นาย นพปฎล รัตนพันธ์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
39 นาย นพพร เจริญเปี่ยม เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
40 นางสาว นภาพร พานิชชาติ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
41 นาย นวพรรษ บุญชาญ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
42 นาง นาตยา คชินทร เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
43 นางสาว น้ำเพชร จันทา เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
44 นางสาว นิรมล ชีรเจินต์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
45 นาย บุตรดา ศรีเลิศชัย เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
46 นางสาว ประพิม เก่งกรีฑาพล เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
47 นาย ปริญญา สุวรรณมณี เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
48 นาง ปัทมา สื่อวัฒนะ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
49 นาง พงษ์พรรณ อ่องสะอาด เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
50 นางสาว พัชรินทร์ ธรรมรส เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
51 นาย พิทยา วัฒนศัพท์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
52 นางสาว ภัทราพร โพธิอาศน์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
53 นาย ภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
54 นาง มยุรี
วนะสุขสถิตย์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
55 นาย มานะ กัญจนะวโรดม เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
56 นางสาว มาลีรัตน์ เพชรสว่าง เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
57 นาง ยุวนินต์ สวัสดิ์วงษ์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
58 นาย โยธิน พรหมชัย เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
59 นาย รุ่งชัย คงสุข เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
60 นาง วรรณภา งามสมวงษ์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
61 นาย วัลลภ ชัดแววศรี เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
62 นาย วิญญู ศรีนาง เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
63 นาย วิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
64 นาย ศรีชัย เรืองไรรัตนกุล เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
65 นาง ศศิมา ดำรงสุกิจ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
66 นางสาว ศะศิมา ใจชุ่ม เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
67 นาง ศิริรัตน์ เชื้อดี เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
68 นาย ศิริโรจน์ ศิริแพทย์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
69 นาย สมาน พิมพ์โคตร เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
70 นาย สรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
71 นางสาว ปรารถนา ทองพุ่ม ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิืิทยุและโทรทัศน์ฯ
72 นาย สุขสันต์ พจนรุ่งวกุล เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
73 นาย สุคนธวิทย์ จังคศิริ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
74 นางสาว สุดารัตน์ งามพิรุณตระกูล เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
75 นาย สุพจน์ อุ้ยนอก เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
76 นางสาว สุภาพร มีลาภา เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
77 นาย เสริมศักดิ์ ทองศรึสุข เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
78 นางสาว อธิชา ชื่นใจ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
79 นาง อ้อมจันทร์ (หุ่นไทย) พรายพรรณ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
80 นางสาว อุมาพร อักษรพันธ์ เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
81 นาง อุษา มีชารี เดลินิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
82 นาย ศุภรัตน์ แสงสีทอง ไทยก้าวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
83 นางสาว จิตติมา บ้านสร้าง ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
84 นาย เกษม แววงาม ไทยโพสต์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
85 นางสาว เกษแก้ว เทพพิทักษ์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
86 นาย คมกฤช แสงเฟื่อง ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
87 นาย ชาติชาย ศิริพัฒน์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
88 นาย โชคชัย ชัยวิชิต ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
89 นาย ไชยรัตน์ ส้มฉุน ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
90 นาย ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
91 นาย เดชา ชนะโชติ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
92 นาย เดชา ภู่พิชิต ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
93 นาย ทวิทย์ โปสินธ์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
94 นาย นพดล พูนเสริม ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
95 นางสาว นภาภรณ์ เกตุพิจิตร ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
96 นาย บุญเสริม พัทฒนะ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
97 นาย ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
98 นาย ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
99 นาย ปิยะบุตร อนุกูล ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
100 นางสาว พนมพร นุกูลรักษ์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
101 นางสาว พรพรรณ พูลเกษม ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
102 นาง พรพรรณ โลหาชีวะ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
103 นางสาว พัฒนา เพียรไม่คลาย ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
104 นาย พิชญะ วงษ์ฟัก ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
105 นาย พิเชษฐ์ ศิวกุลรังสรรค์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
106 นาย ไพฑูรย์ สุนทร ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
107 นางสาว มยุรี พัวศิริมิตร ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
108 นางสาว มาเรียม วิเศษรัตน์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
109 นาง ยุพิน แสงฉาย ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
110 นาย เชษฐ สุขเกษม ่ไทยรัฐ
111 นางสาว วรรณทนา ธนาวรรณกิจ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
112 นาง วรรธะนี มหาวุฒิวงศ์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
113 นาง วราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
114 นางสาว วิภา เทพศิริ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
115 นาย ศุภกิจ วัณโณ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
116 นาย สมเกียรติ จำจด ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
117 นาย สมจิตร บุญแจ้ง ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
118 นาย สมชัยยุทธ เหมยสวาท ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
119 นาย สมโชค
ปรีชากุล ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
120 นาย สมพิณ พุ่มจิตร ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
121 นาย สมิต มาพัสฤดี ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
122 นาง สุชาดา ปาทาน ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
123 นาย สุณัฐตินันท์ อุ่นหล้า ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
124 นางสาว สุทธิวรรณ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
125 นาย สุพจน์ ศิลปงาม ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
126 นาย สุวสรรค์ ชมแก้ว ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
127 นาย อโณทัย ถือวรรณ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
128 นางสาว อรุณรัตน์ เชื้อบาง ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
129 นาง ออมรัก บุศยโล่ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
130 นางสาว อังสนา ศรีวัฒนา ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
131 นาย อานุภาพ เงินกระแชง ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
132 นาง อุไร วิรุณพันธ์ ไทยรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
133 นาง คณิต นันทวาณี นักข่าวอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
134 นาง ยุวดี ธัญญสิริ นักข่าวอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
135 นางสาว อัชณา จิณณวาโส นักข่าวอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
136 นาย ประดิษฐ์ วิโรจน์สกุล นักข่าวอาวุโส (ช่างภาพ) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
137 นาย จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เนชั่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
138 ว่าที่รต. นพดล ศรีทวีกาศ์ เนชั่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
139 นาย บุญมื หยุบแก้ว เนชั่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
140 นาย ประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี เนชั่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
141 นาย วัฒนา ค้ำชู เนชั่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
142 นาย เสถียร วิริยะพรรณพงศา เนชั่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
143 นาย จเร ขำอรุณ แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
144 นาย จักรฤทธิ์ นาคเสวี แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
145 นาง จันทิมา สุขสมพืช แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
146 นางสาว ทิพวิมล จันทาทับ แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
147 นางสาว นันทภรณ์ แพพ่วง แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
148 นาย นิติ โมราวรรณ แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
149 นาย ประสิทธิ์ ยอดมั่น แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
150 นาง ปรียา ชื่นทรวง แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
151 นาย เปี่ยมศักดิ์ สุวรรณ แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
152 นาย ไพรัช
มิ่งขวัญ แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
153 นาง มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์ แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
154 นาง ระวิวรรณ ธำรงวินิจฉัย แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
155 นางสาว ลักขณา ธรรมรักษา แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
156 นาย วันชัย วงศ์มีชัย แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
157 นาย วันชัย ภมรมานพ แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
158 นาง วาสนา นิภากรพันธ์ แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
159 นาย ศิลปชัย ศรีรุ้ง แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
160 นาย สุชาติ พิมโคตร แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
161 นาย สุนนต์ คชพันธุ์ แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
162 นาง อรสา ผาวันดี แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
163 นางสาว อารี นักเพียร แนวหน้า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
164 นางสาว กุลธิดา สามะพุทธิ บางกอกโพสต์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
165 นาย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ บางกอกโพสต์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
166 นาย วัสยศ งามขำ บางกอกโพสต์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
167 นาย อนุชา เจริญโพธิ์ บางกอกโพสต์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
168 นางสาว อรนุชา หุตะสิงห์ บางกอกโพสต์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
169 นาย เอกราช สัตตะบุรุษ บางกอกโพสต์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
170 นาย ณัฐฉัฎฐ์ เอกธนาโสภาพันธุ์ บ้านเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
171 นางสาว ธนิตา อิสรา บ้านเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
172 นางสาว บุษดี พนมภู บ้านเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
173 นาย พินิต ทองสุย บ้านเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
174 นาย มาโนช ไม้ทอง บ้านเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
175 นาย อาทิตย์ ชินวงศ์ บ้านเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
176 นาย อาวุธ มะณีแสง บ้านเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
177 นาย จิรสันต์ อ้นตระการ บ้านเมือง (คอลัมน์นิส) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
178 นาย ชานัญ ถือนิล ประชาชาติธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
179 นาง ณฐกร ขุนทอง ประชาชาติธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
180 นาย รุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว ประชาชาติธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
181 นางสาว วรรณศิริ สุวรรณคิรี ประชาชาติธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
182 นาง สารภี นำธรรมวงศ์ ประชาชาติธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
183 นาง สุจิตรา ศรีอินทร์ ประชาชาติธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
184 นาย อรุณศักดิ์ สอนศีลพงศ์ ประชาชาติธุรกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
185 นาย จารึก เรืองเกษม พิมพ์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
186 นาย ญาณาธิป
พึ่งแย้ม พิมพ์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
187 นาย วิชเลิศ งามขำ พิมพ์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
188 นาย สินชัย เพ็งแตงโม พิมพ์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
189 นาย สุรเชษฐ ศิลานนท์ พิมพ์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
190 นาย อิทธิเทพ กาญจนรัตน์ พิมพ์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
191 นาย ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว โพสต์ทูเดย์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
192 นาย บากบั่น บุญเลิศ โพสต์ทูเดย์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
193 นางสาว เบญจมาศ เลิศไพบูลย์ โพสต์ทูเดย์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
194 นาย พิเชษฐ์ ชูรักษ์ โพสต์ทูเดย์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
195 นาย วิษณุ นุ่นทอง โพสต์ทูเดย์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
196 นาย กิตติ ไกรฤกษ์ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
197 นางสาว เกษมณี นันทรัตนพงศ์ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
198 นางสาว เพ็ญพร พิพัฒโนทัย เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
199 นาย เจตนา จนิษฐ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
200 นาย เจษฎา เหมือนวงศ์ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
201 นาง ชาลินี แก้วคงคา มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
202 นาย โชคชัย บุณยะกลัมพ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
203 นาง ปริศนา ทับดวง มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
204 นาย พงษ์เทพ ทับบุรี มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
205 นางสาว ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
206 นาย เลอสรรค์ ศรีกนก มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
207 นาย วันชัย เพ็ชรเสนา มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
208 นาย วันดี รุจินาถ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
209 นาง วาสนา พันธ์ครู มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
210 นาย วิจิตร พหลสิทธิ์ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
211 นาง ศรีสุดา จันทรสีมา มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
212 นางสาว ศุภรดา ญาณพระรักษา มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
213 นาง สรญา จิตพงศ์สถาพร มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
214 นาย สหทัศน์ นิลวัลย์ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
215 นาย สำเริง บุญมี มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
216 นาย สุบิน น้ำจันทร์ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
217 นาย สุเมธ จันทะวงษ์ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
218 นาง สุรณีย์ แสงเพ็ญ มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
219 นาง อนงค์ จำรัสบุญสม มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
220 นาย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง มติชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
221 นาย นิด ศุภรัตน์ โลกวันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
222 นาง เนตรชนก เขียวอ่อน โลกวันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
223 นาย บุญนาค แสงเจือ โลกวันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
224 นาง ฤทัยกาญจน์ อินทร์แพง โลกวันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
225 นาย วรพจน์ เที่ยงตรง โลกวันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
226 นาย สมศักดิ์ ไม้พรศ โลกวันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
227 นาย เสนาะ ลุ่มเจริญ สถาบันอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
228 นาง สมฤดี คงเกิด สปริงนิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
229 นาย สุรพล ล่อใจ สยามกีฬา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
230 นาย กฤษณา พันธ์สุ สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
231 นางสาว ขวัญชนก อดทน สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
232 นาย เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์ สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
233 นาง บังอร ราชสิงโห สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
234 นางสาว ปรีดารัชช์ พุ่มประดับ สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
235 นาย พลศักดิ์ สุพร สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
236 นางสาว พุทธชาติ แซ่เฮ้ง สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
237 นาย มาโนช สาระศาลิน สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
238 นาย รังสรรค์ สว่างศรี สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
239 นางสาว วาทินี ห้วยแสน สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
240 นาย วีระ มูลสุข สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
241 นาย ศึกษา วงศ์จินดา สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
242 นางสาว ศุภลักษณ์ หัตถพนม สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
243 นาย สนธยา พิกุลทอง สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
244 นางสาว สุมนชยา จึงเจริญศิลป์ สยามรัฐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
245 นาย สุธา ทางดี สำนักข่าวทีนิวส์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
246 นาย พจน์ สุขเมือง เอฟเอ็ม 100.5 เม็กกะเฮริต์ อสมท. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
247 นางสาว กัลยาณี ธรรมปรีชาไว เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
248 นาย จรินทร์ นุชนิศากร เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
249 นางสาว จันทิมา จันตราภรณ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
250 นาง ธิดารัตน์ ลอย เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
251 นาย จิรโชค พันทวี เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
252 นางสาว ชนิดา ศรีปัญญา เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
253 นาย ชัยยศ สำราญพันธ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
254 นางสาว ณรนาถ บุญเย็น เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
255 นาย ประพันธ์ สุขทะใจ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
256 นาย ประสัยห์ จารุรัตน์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
257 นาย พงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
258 นางสาว รพีพันธุ์ จันทสี เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
259 นางสาว รัชนีย์ ศรีวัฒนชัย เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
260 นาย วันชัย ม่วงศรี เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
261 นาย สมชาติ นาคหล่อ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
262 นาย สัจจา จอมบุญ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
263 นาย สันติ เต๊ะเบีย เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
264 นางสาว สุจิตรา วงศ์อัษฎาพร เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
265 นาย สุดใจ แดงเจริญ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
266 นางสาว สุปราณี รอดคล้ายขลิบ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
267 นาย สุภางค์ ศิริเดช เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
268 นาง แสงจันทร์ กาญจนขุนดี เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
269 นาย อร้าม ทรงสวยรูป เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
270 นาย พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ Fm100.5 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
271 นาง กาญธิกา มาเรียน อังคณิต TNN24 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
272 นางสาว จารุณี ปิริดี TNN24 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
273 นาย ณัฐทวี ชลีโสภณ TNN24 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
274 นาย พลภฤต เรืองจรัส TNN24 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
275 นางสาว วชิรญาณ์ เจริญทรัพย์ TNN24 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
276 นาย สมหวัง เบญจตานนท์ TNN24 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
277 นางสาว อาภารัตน์ ดีรักษา TNN24 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
278 นาย อิทธิพันธ์ บัวทอง TNN24 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
279 นาย บุญส่ง คชเกร็ง คมชัดลึก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
280 นางสาว กรรวี ธัญญะตุลย์ ช่อง 3 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
281 นาย นภจรส ใจเกษม ช่อง 3 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
282 นาย ฐเดช กีรติสันติ ช่อง 5 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
283 นาย นิรุติ์ เต็งศิริ ช่อง 5 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
284 นาย ขจรศักดิ์ ปวารณะ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
285 นาย เขมินท์ อิ่มทั่ว ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
286 นาย จักรพันธุ์ กมุทโยธิน ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
287 นางสาว จิตฤดี บรรเทาพิษ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
288 นาย เจริญ ม่วงมณี ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
289 นาย ชัยฤทธิ์ วรพิสุทธิวงศ์ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
290 นางสาว ญาณี ไหว้ครู ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
291 นาย ธงไทย จันเทรมะ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
292 นาย ธีระชัย รัตนวิจิตร ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
293 นางสาว นิตยา น้อยใหญ่ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
294 นาย ปกรณ์กฤษ พรมจุฬาลักษณ์ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
295 นาย ประกาศิต คำพิมพ์ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
296 นาย ประดิษฐ์ อยู่ดี ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
297 นาย ประมาณ จันทร์ประทักษ์ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
298 นาย ประสงค์ กรรโมทาร ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
299 นางสาว ปรียะดา ฉันทะกลาง ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
300 นาย ไพสิฐ แสนสุข ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
301 นาย มนัส ศรีสุวรรณ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
302 นาย มานิตย์ แสงทรัพย์ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
303 นาง ลักษิกา มูนจินดา ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
304 นาย ไวโรจน์ ศรีสุวรรณ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
305 นาง ศริยา กุฑีศร์ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
306 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุพรรณวรรษา ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
307 นาย สมพงษ์ หวังกลุ่มกลาง ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
308 นาย สามารถ หินกรด ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
309 นางสาว สุกานดา สินขจิต ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
310 นาย สุนทร ฉายโอภาส ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
311 นาย สุริยัน น้อยทรงค์ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
312 นาง เสาวลักษณ์ วัฒนศิลป์ ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
313 นางสาว โสภิต หวังวิวัฒนา ไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
314 นาย วิชัย วรธานีวงศ์ นักจัดรายการอิสระ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
315 นาย พิสุทธิ์ อำนาจวรประเสริฐ สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ วิทยุ FM 92.25 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
316 นาง กาญจนา ท้วมทำนอง สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
317 นาง พรรริษา หลีทศรัตน์ สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
318 นางสาว สุกัญญา มากล้น สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
319 นาย สุรชา บุญเปี่ยม สถาบันอิศรา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
320 นาย ก้องภพ จิตรงค์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
321 นาย กัลจะวิก พึ่งสุนทรศิริมาศ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
322 นาย ดารา แย้มศิริ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
323 นาย ทศพล โอมานนท์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
324 นาย ธเนศ ไปปอ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
325 นาย บัญชา แก้วประชุม เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
326 นาย พงศ์ธเนษฐ
บุญสวัสดิ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
327 นาย อภินันท์ จันทร์กิ่งทอง เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
328 นาย อังคาร รัตนะ เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
329 นาย อำนาจ จันทะดี เอเอสทีวี ผู้จัดการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
330 นาย ตะวัน มั่นคงทรัพย์สิน ไอเอ็นเอ็น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
331 นาย พจน์ โพธิ์ศรี ไอเอ็นเอ็น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ
332 นาย ทวีรัชต์ ตั้งชาญตรงกุล ARiP Public company Limited ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
333 นางสาว กนกวรรณ ผาสุข Business+(ARiP) ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
334 นาย สุรเวช ฉัตรเขิดเจริญกุล chairman review ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
335 นาย รักษ์พงษ์ ฉันท์ภาวัต CHIP AMGAZiNE ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
336 นางสาว สมหมาย สาตะโยธิน CHIP AMGAZiNE ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
337 นาย สุภกิจ ทองประเทือง CHIP AMGAZiNE ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
338 นาย อนันต์ ยศพลวัฒน์ close up thailand magazine ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
339 นาย ประทีป ชุติวิกัย commart ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
340 นาย ประสงค์ ศุภวรรณาภรณ์ Computerworld Thailand ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
341 นางสาว สาวิตรี ระงับพิษ Engineering Today ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
342 นาง ศิริพรรณ ตันสุวรรณ PC World ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
343 นางสาว อรญา อมฤตหิรัญ siamphone.com ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
344 นางสาว ดวงสุรีย์ วายุบุตร์ www.eFinanceThai.com ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
345 นางสาว วริยา คำชนะ กรุงเทพธุรกิจ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
346 นางสาว วัลยา แสงทอง กรุงเทพธุรกิจ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
347 นางสาว สุภาวดี กาญจนพงษ์ศักดิ์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
348 นาง ลักขณา หมานระเด่น ไทยพีบีเอส ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
349 นางสาว อรนุช ศรีมหาโพธิ์ทอง ไทยรัฐ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
350 นาย ชลัมพ์ ศุภวาที นิตยสาร kifszoom   นิตยสาร windows IT Pro ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
351 นาย สุวัจชัย ลีสุจริตกุล นิตยสาร Windows iTpro ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
352 นางสาว จิรพรรณ บุญหนุน เนชั่น ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
353 นาย คมศักดิ์ คำสาลี บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
354 นางสาว ศศิวิมล บุญเรือง บางกอกโพสต์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
355 นางสาว สุชาดา แก้วเอี่ยม ผู้ประสานงานชมรมไอที ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
356 นาย ศราวุธ ภัทรเศรษฐวงศ์ เฟิร์ต โมบาย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ
357 นาย สุทธิชัย โฆษิตวรรณรัตน์ อีคอนนิวส์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีฯ