ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวประสบอุทกภัยอนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิกงวดแรกแล้ว

 

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวประสบอุทกภัยอนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิกงวดแรกแล้ว

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า   เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔  ได้มีการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย (ศปสภ.) โดยมีผู้แทนของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางศูนย์ฯ ซึ่งปรากฎว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมาลงทะเบียนทั้งสิ้น  ๘๙๗ คน แบ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมรวมจำนวน ๓๕๗ คน และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อทั้ง ๔ องค์กร อีก ๕๔๐ คน

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพทั้ง ๔ องค์กรรายละ ๖,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกที่ยังส่งหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือไม่ครบจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พร้อมทั้งจะมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งสมาชิกจะต้องเดินทางมารับเงินช่วยเหลือด้วยตนเองในวันดังกล่าว (รับได้ตั้งแต่ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.) หากไม่สามารถเดินทางมาได้ในวันดังกล่าว จะสามารถติดต่อขอรับเงินได้อีกครั้งในระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นจากกำหนดนี้แล้ว ถือว่าสละสิทธิ์ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติได้ที่ www.tja.or.th ส่วนการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพทั้ง ๔ องค์กร จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในส่วนที่เหลือทั้งหมดในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ๒๕๕๕

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๖๗๓   หรือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๔๗๙ หรือทาง Email: reporter@inet.co.th

 

www.tja.or.th

www.thaibja.org

www.itpc.or.th