รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือรอบสุดท้าย ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักข่าวประสบอุทกภัย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท (ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ และลงทะเบียนภายในกำหนด) จำนวน 351 คน

(สามารถติดต่อรับ เงินช่วยเหลือได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม –วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 10.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์และอาทิตย์)

หมายเลข คำนำหน้า ชื่อ สกุล สังกัด
1 นาย ดนัย ผดุงขวัญ CEOTHAILAND
2 นาง สุใจ อำนวยทรัพย์ CEOTHAILAND
3 นางสาว อริสรา ประดิษฐสุวรรณ FM 96.5 อสมท
4 นางสาว ธนชนัญ สุขสุคนธ์ TNN24
5 นาย ปรวิทย์ เมนเดช TNN24
6 นางสาว จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา กรุงเทพธุรกิจ
7 นางสาว ณัฐสุดา เพ็งผล กรุงเทพธุรกิจ
8 นาย ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล กรุงเทพธุรกิจ
9 นาย พิรอบ แต้มประสิทธิ์ กรุงเทพธุรกิจ
10 นางสาว วลัยพร ทิพยศุภลักษณ์ กรุงเทพธุรกิจ
11 นาย วิบูลย์ ดีเอี่ยม กรุงเทพธุรกิจ
12 นาย สินธุ์ชัย ภมรพล กรุงเทพธุรกิจ
13 นางสาว สุดา มั่งมีดี กรุงเทพธุรกิจ
14 นาย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี กรุงเทพธุรกิจ
15 นางสาว อรวรรณ หอบจันทร์ กรุงเทพธุรกิจ
18 นาย ชวลิต ปานยงค์ ข่าวสด
19 นาย ชูชาติ แก้วเก่า ข่าวสด
22 นาย นรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ข่าวสด
23 นาย พุฒิสรรค์ แก้วบัวดี ข่าวสด
25 นางสาว เมตตา เขื่อนธรรม ข่าวสด
26 นาย โยดิน เจริญยิ่ง ข่าวสด
28 นาย วิศวัสต์ วอนญฤทธิ์ ข่าวสด
29 นาย ศุภโชค สอนแจ้ง ข่าวสด
30 นาย สมโภชน์ อ่ำพันธ์ ข่าวสด
33 นาย สุมณฑา บุญคุ้ม ข่าวสด
34 นาย สุรินทร์ สรรพคุณ ข่าวสด
36 นาย อดิศร รัตตเสวี ข่าวสด
37 นาย กอบภัค พรหมเรขา คมชัดลึก
38 นาย ปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร คมชัดลึก
39 นางสาว ผกามาศ
ใจฉลาด คมชัดลึก
40 นาง ภัทรวรรณ สุนทรธนานุกูล คมชัดลึก
41 นาย มนัส
สุวรรณสุต คมชัดลึก
42 นางสาว กรรญกร กลิ่นเอี่ยม ช่อง 11
43 นางสาว เจริญศรี หงษ์ประสงค์ ช่อง 11
45 นาย กิตติเดช ยาตระนัติ ช่อง 3
46 นางสาว ขนิษฐา สทรลักษณ์ ช่อง 3
47 นาย จำเริญ นกมณี ช่อง 3
48 นาย จิระ ใจเที่ยง ช่อง 3
49 นาย เฉลิมพร ไวยเวท ช่อง 3
50 นาย ชยันต์ อรัญญิก ช่อง 3
52 นาย ธนพร สังวรปราดิษฐ์ ช่อง 3
53 นาย ธนวัต มีแสง ช่อง 3
54 นาย นพคม อริยานุวัฒน์ ช่อง 3
55 นาย ปิยะวัฒก์ เกษาภาณ์พัจน์ ช่อง 3
56 นาย พรเทพ ด้วงอ่ำ ช่อง 3
57 นาย ริทษ์ ธนากาญจน์ ช่อง 3
59 นาย วัลย์ลพ ศรีกุตา ช่อง 3
60 นางสาว วิชนีย์ แสงประดับ ช่อง 3
61 นาย สมชาย ศรีรอดการุณ ช่อง 3
62 นาย สุรชัย วงษ์มณี ช่อง 3
63 นาย โสภณ เรืองสว่าง ช่อง 3
64 นาย อดุลย์ เหมไพบูลย์ ช่อง 3
65 นาย กรกิตติ พวงทอง ช่อง 5
66 นางสาว จิตินันท์ วัฒนุชชา ช่อง 5
67 นางสาว ฐิตารีย์ สายสว่าง ช่อง 5
68 นาย ประชัน โสมรักษ์ ช่อง 5
69 นางสาว พิมลมาศ ธาระเขตต์ ช่อง 5
70 นาย ไพศาล เพิ่มลาภ ช่อง 5
71 นาย มนัส ตั้งสุข ช่อง 5
72 นางสาว มนัสนันท์ ใบบัว ช่อง 5
73 นาย เรวัต ราชเสน ช่อง 5
74 นาย วิฑูรย์ ศรีชัยศักดิ์ ช่อง 5
75 นางสาว สรมน ธรรมรัตน์ ช่อง 5
76 นางสาว เสาวภา แปลงประสพโชค ช่อง 5
77 นาย ปราโมทย์ จันทิสาร ช่อง 7
79 นาย อนุวรรตน์ ภูมิมาศ ช่อง 7
80 นางสาว งามตา สืบเชื้อวงค์ ฐานเศรษฐกิจ
81 นางสาว จันทนา รักษ์นาค ฐานเศรษฐกิจ
82 นางสาว จุฑามาศ ไชยวรรตร์ ฐานเศรษฐกิจ
83 นางสาว เจียมจิตต์ แซ่อึ่ง ฐานเศรษฐกิจ
84 นาย ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ ฐานเศรษฐกิจ
85 นางสาว ชุติมณฑ์น คำภา ฐานเศรษฐกิจ
86 นางสาว ณัฐญา เนตรหิน ฐานเศรษฐกิจ
87 นางสาว ณัฐินี จันทร์เอียด ฐานเศรษฐกิจ
88 นาง ดารารัตน์ มหิกุล ฐานเศรษฐกิจ
89 นาย ธิวา สุดใจ ฐานเศรษฐกิจ
90 นาย ประเสริฐ ขวัญมา ฐานเศรษฐกิจ
91 นาง พูลศรี เจริญ ฐานเศรษฐกิจ
92 นางสาว ภาวิตา พิทักษ์วาทิน ฐานเศรษฐกิจ
93 นางสาว เมษรัตน์ เธียรนิธิปกรณ์ ฐานเศรษฐกิจ
94 นางสาว รัชฎา พงษหา ฐานเศรษฐกิจ
95 นาย สุภฤษฎิ์ สืบสาย ฐานเศรษฐกิจ
96 นาย สุรชัย มณีมหานนท์ ฐานเศรษฐกิจ
97 นางสาว สุวิภา บุษยบัณฑูร ฐานเศรษฐกิจ
98 นางสาว กรวิกา คงเดชศักดา เดลินิวส์
99 นาย กฤษฎา เศรษฐวณิชพร ไทยรัฐ
100 นาย โกวิท คงหาสุข เดลินิวส์
103 นางสาว จิตรลดา แสงนาค เดลินิวส์
104 นางสาว จีรานุช ฤทธิสนธิ์ เดลินิวส์
106 นาย ชาญวิทย์ สุนทรกาญจนา เดลินิวส์
107 นาย ณรงค์ จรุงธรรมโชติ เดลินิวส์
109 นางสาว ณัฐวดี ถุงทรัพย์ เดลินิวส์
110 นางสาว ทศพร พลโยธิน เดลินิวส์
112 นาย ธีรพจน์ พรวิศณุกูล เดลินิวส์
113 นาย นริกษิ์ เพิ่มสิทธิ์ เดลินิวส์
114 นางสาว นารารัตน์ ถ้ำบุญ เดลินิวส์
115 นาย ปรัชวิน บุญชุบ เดลินิวส์
116 นาย ผาณิต นิลนคร เดลินิวส์
118 นาย พริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ เดลินิวส์
120 นางสาว ภัทราภรณ์ พลายเถื่อน เดลินิวส์
121 นาย ภาณุพงศ์ ส่องสว่าง เดลินิวส์
123 นาย มนตรี ประทุม เดลินิวส์
124 นางสาว มาริสา ช่อกระถิน เดลินิวส์
125 นาย รัชพล ยี่สุ่น เดลินิวส์
126 นางสาว ลัดดา เหลืองแจ่ม เดลินิวส์
129 นาย วิษณุ ศิริอาชารุ่งโรจน์ เดลินิวส์
131 นาย ศักดิ์ชัย อินทร์จันทร์ เดลินิวส์
132 นาย ศาสนะ ศิริลาภ เดลินิวส์
135 นาย สมยศ โสภณวิมลรัตน์ เดลินิวส์
136 นาย สันติ สร้างนอก เดลินิวส์
137 นางสาว สิริกันยา มั่งสูงเนิน เดลินิวส์
138 นาย สุทธิพร สุนทรชัย เดลินิวส์
143 นางสาว ไอรดา ขันธอุดม เดลินิวส์
144 นาย คเชนทร์ คำภีร์ ไทยพีบีเอส
146 นางสาว กานดา แย้มบุญเรือง ไทยพีบีเอส
151 นางสาว จันทิมา โพธิ์ศรี ไทยพีบีเอส
157 นาย ธาตรี จิระโภคิน ไทยพีบีเอส
161 นางสาว ญาณิณ วงศ์ประโคน ไทยพีบีเอส
162 นางสาว ฐาปณี ขุนชิด ไทยพีบีเอส
164 นางสาว ณฤดี จันทรเกษมชัย ไทยพีบีเอส
165 นาย ณัฐนันท์ วัฒนาพินิจสาคร ไทยพีบีเอส
166 นาย ณัฐพล เนียมนาค ไทยพีบีเอส
168 นาย ดำรงศักดิ์ บุญไทย ไทยพีบีเอส
174 นาย ธงชัย วิรัตน์ ไทยพีบีเอส
175 นาย ธนกฤต เปล่งปลั่ง ไทยพีบีเอส
176 นาย ธนชัย เกษพิกุล ไทยพีบีเอส
181 นาย นที ผ่องเผือก ไทยพีบีเอส
185 นางสาว นลินี เสนะรัตน์ ไทยพีบีเอส
186 นางสาว นันทกาญจน์ เฉลิมรุ่งโรจน์ ไทยพีบีเอส
187 นาย นันทวัฒน์ กลิ่นหิรัญ ไทยพีบีเอส
192 นาย บุญฤทธิ์ ศิริโรจน์ ไทยพีบีเอส
200 นาย ปรีชา ธุวานนท์ ไทยพีบีเอส
203 นางสาว ปานทิพย์ ประพัสสร ไทยพีบีเอส
204 นาย พรชัย อินทุภูติ ไทยพีบีเอส
206 นาย พิเชษฐ์ พันตรี ไทยพีบีเอส
208 นางสาว พิมพ์นารา อรุณโน ไทยพีบีเอส
209 นาย พิสุทธิ์ ชื่นอารมย์ ไทยพีบีเอส
210 นางสาว เพ็ญนภา ชยะสุนทร ไทยพีบีเอส
212 นางสาว ภารดี แย้มหงษ์ ไทยพีบีเอส
220 นาย รัชพล สถาพร ไทยพีบีเอส
221 นางสาว รัตชะดา ถิ่นมาลา ไทยพีบีเอส
222 นางสาว เรวดี สุขประสิทธิ์ชัย ไทยพีบีเอส
228 นางสาว วิภูษา สุขมาก ไทยพีบีเอส
229 นาย วิมุติ เจาจารึก ไทยพีบีเอส
231 นาย วิสุทธิ์ ศุภจินดา ไทยพีบีเอส
248 นาย สุทธิวัฒน์ แฝงปัญญา ไทยพีบีเอส
250 นาย สุพัฒนพงษ์ ปักษ์พฤกษชาติ ไทยพีบีเอส
254 นาย สุรศักดิ์ สินธุชัย ไทยพีบีเอส
256 นาย สุรัตน์ เพิ่มผล ไทยพีบีเอส
257 นางสาว สุรีพร สุนันท์กิ่งเพชร ไทยพีบีเอส
259 นาย เสรี ดาประเสริฐ ไทยพีบีเอส
263 นาย อดิศร สุขสมอรรถ ไทยพีบีเอส
264 นาย อดิสรณ์ วิริยภาษ ไทยพีบีเอส
265 นาย อนุภาพ โภคาพานิชย์ ไทยพีบีเอส
267 นาย อัษฎางค์ คูเจริญ ไทยพีบีเอส
268 นาย อาทิตย์ ศรีโยธา ไทยพีบีเอส
272 นาย เอกพล สู่ไชย ไทยพีบีเอส
274 นาย เอกรินทร์ คนึงเพียร ไทยพีบีเอส
275 นางสาว ทิพย์สุดา แก้วศรีราวงษ์ ไทยโพสต์
276 นางสาว พวงทิพย์ กลิ่นจันทร์ ไทยโพสต์
277 นางสาว สุรีรัตน์ สวัสดี ไทยโพสต์
278 นางสาว จารุทัศน์ บุญทิตตานนท์ ไทยรัฐ
279 นาย จิตติศักดิ์ ตรีเดชี ไทยรัฐ
281 นาย ณัฐวุฒิ กล่ำเจริญ ไทยรัฐ
282 นาย ทวีชัย จันทะวงศ์ ไทยรัฐ
284 นางสาว นุชรัตน์ ผลหิรัญกิจ ไทยรัฐ
285 นาย ประสิทธิ์ นิเวศน์ทอง ไทยรัฐ
287 นางสาว พนารัตน์ พุทธวิเชียร ไทยรัฐ
288 นาย พรศักดิ์ เรืองวิเศษ ไทยรัฐ
289 นาย พัลลภ ศรีไพรวัลย์ ไทยรัฐ
290 นาย ภพธนา บุบผชาติ ไทยรัฐ
291 นางสาว ภัทรีพันธ์ สุขสมพร้อม ไทยรัฐ
292 นาย ภูษิต แสงสุข ไทยรัฐ
293 นาย แมนรัตน์ ขันธทัตบำรุง ไทยรัฐ
294 นางสาว รัตนา เตชะเสาวภาคย์ ไทยรัฐ
295 นางสาว วรางคณา สุขม่วง ไทยรัฐ
296 นางสาว ศศิธร แย้มศิลา ไทยรัฐ
297 นางสาว ศุภิกา จัมละมัย ไทยรัฐ
299 นาย สมพิศ ศรีนาค ไทยรัฐ
300 นาย สัจภูมิ ละออ ไทยรัฐ
301 นางสาว สิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ ไทยรัฐ
306 นางสาว ปฐมาภรณ์ กันตาคม นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์
307 นางสาว จุฬาภรณ์ สุภาษิต นิตยาสารการศึกษาวันนี้
308 นาย กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร เนชั่น
309 นาง ขวัญหทัย มาลากาญจน์ เนชั่น
310 นางสาว ชนิกานต์ พุ่มหิรัญ เนชั่น
311 นาย ธนัชพงศ์ คงสาย เนชั่น
312 นาย ปราโมทย์ พุทไธสง เนชั่น
313 นาย สกล สนธิรัตน เนชั่น
314 นาย สมัชชา หุ่นสาระ เนชั่น
315 นางสาว สัชฌุนิจ พรพงษ์ เนชั่น
316 นาย สุพนธ์ ธนูกฤติ เนชั่น
317 นาย สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี เนชั่น
318 นาย อรรถภูมิ อองกุลนะ เนชั่น
319 นางสาว วราภรณ์ สุจริต แนวหน้า
320 นาง แสงระวี สุมณฑา แนวหน้า
321 นางสาว สมฤดี บรรจงดวง บางกอกโพสต์
324 นาย กฤษดากร รณะยุทธเสนีย์ บ้านเมือง
331 นางสาว ขวัญดาว ชุ่มกมล บ้านเมือง
333 นาย ชยันต์ คำทวี บ้านเมือง
334 นางสาว ชลัญฐา วสุเมธาวศิน บ้านเมือง
336 นาย ชิงชัย รุ่งระโภ บ้านเมือง
337 นาย ชิง่ชัย หวนสมบูรณ์ศิริ บ้านเมือง
339 นางสาว ณัฐพร ชั่งใจ บ้านเมือง
345 นางสาว ธามน คุณากรคมณัช บ้านเมือง
349 นาย ประวิทย์ อินต๊ะ บ้านเมือง
350 นาย ประสงค์ สุปัญญา บ้านเมือง
354 นางสาว พนิตนันท์ วงศ์คำ บ้านเมือง
355 นาง พิกุล จันทวิชญสุทธิ์ บ้านเมือง
358 นาย ไพรัชช์ แสงพวง บ้านเมือง
359 นาย ไพศาล พะหุโล บ้านเมือง
366 นาย วิตรรุต บัญฑามาลีกุล บ้านเมือง
368 นาย วิศรุต ชาวนายก บ้านเมือง
369 นาย วีรจักร ก้อนทอง บ้านเมือง
372 นางสาว ศิวัตรา สิงห์ทอง บ้านเมือง
373 นาย สมชาย สุทธิโกเศศ บ้านเมือง
379 นางสาว สุทธีวรรณ ถิตผาด บ้านเมือง
380 นาย สุภพงษ์ เทียนสี บ้านเมือง
381 นาย สุภาพ เกาว์เป็น บ้านเมือง
383 นางสาว เสาวพร ชื่นประภานุสรณ์ บ้านเมือง
386 นาย องอาจ ใจทัศน์กุล บ้านเมือง
387 นางสาว อัปสร จันทึก บ้านเมือง
390 นาย เอกพล พัวพันธ์ บ้านเมือง
391 นางสาว สร้อยบุณย์ บุณยรัตพันธ์ ประชาชาติธุรกิจ
393 นาย สุรเชษฐ ศิลานนท์ พิมพ์ไทย
394 นางสาว กรรณภัทร ไหมเขียว โพสต์ นิวส์
395 นางสาว ดารินทร์ หอวัฒนกุล โพสต์ นิวส์
396 นาง ศันสนีย์ มีชูสาร โพสต์ นิวส์
397 นาย ดำรงเกียรติ มาลา โพสต์ทูเดย์
398 นาย ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน โพสต์ทูเดย์
399 นาย วิทยา ปะระมะ โพสต์ทูเดย์
400 นาย สกล ทองหมี โพสต์ทูเดย์
402 นาย จตุรงค์ ปทุมานนท์ มติชน
403 นาย จักรพรรดิ์ เจริญมิตร มติชน
404 นางสาว จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ มติชน
405 นาย ชัยยุทธ กาญจนสงคราม มติชน
406 นาย ฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช มติชน
409 นางสาว นรกมล ดิษยบุตร มติชน
410 นางสาว นวลนิตย์ บัวด้วง มติชน
411 นางสาว เบญจวรรณ คงกิจเจริญกุล มติชน
412 นาย ประเสริฐ รอดพันถุง มติชน
413 นาย พัทรยุทธ ฟักผล มติชน
416 นางสาว รัตติกรณ์ สังข์บุญลือ มติชน
420 นางสาว ศิวพร อ่องศรี มติชน
421 นางสาว สิริญญา นิมะกุล มติชน
423 นาย สุเมศ ทองพันธ์ มติชน
425 นางสาว หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ มติชน
426 นาย อนุรัต อังสงค์ มติชน
427 นางสาว อรวิมล พิมพ์จันทร์ มติชน
428 นางสาว จันทนี ลลิตลัคนกุล โลกวันนี้
429 นางสาว พจนา จักรกาย โลกวันนี้
430 นางสาว รวีวรรณ เสมอวรรณ โลกวันนี้
431 นาย วัฒนา อ่อนลำลัง โลกวันนี้
432 นางสาว วาสนา กลั่นประเสริฐ โลกวันนี้
433 นาง ศิริพร วาสะศิริ โลกวันนี้
434 นาย สุริยะ คชินทร โลกวันนี้
435 นางสาว อุ่นใจ แป้นคง โลกวันนี้
436 นางสาว กรรณิกา แก้วใส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
437 นางสาว ขนิษฐา ลือสัตย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
438 นางสาว ชรินทรา คงเอียด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
439 นางสาว นภสร ไกรศิริวุฒิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
441 นางสาว ปิยาพรรณ ยังเทียน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
443 นางสาว วรรณนิภา พุทธวงศ์ษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
444 นาง วาสนา เงินทูล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
445 นางสาว อนงนาฎ สิทธิคง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
446 นางสาว อรวรรณ เผือกไธสง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
447 นาย อำพน เทียนสุวรรณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
448 นาย ฉัตรชัย เจริญธำมรงค์ สปริงนิวส์
449 นาย ขจรศักดิ์ สายชุม สยามรัฐ
450 นางสาว ณัฐกฤตา โปร่งปรีชา สยามรัฐ
451 นาย ณัฐนันท์ ฝุ่นครบุรี สยามรัฐ
452 นาย ธวัชชัย ศรีพูล สยามรัฐ
453 นางสาว นัฐธนากุล สมศักดิ์ สยามรัฐ
454 นางสาว ปฏิญญา สิงห์พิสาร สยามรัฐ
455 นาย ปริญญา แก้วตัน สยามรัฐ
456 นาย พูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์ สยามรัฐ
457 นาย ไพฑูรย์ ศรีโฮง สยามรัฐ
458 นางสาว วารินทร์ พรหมคุณ สยามรัฐ
459 นางสาว ศิริภา บุญเถื่อน สยามรัฐ
460 นาย เสกสรร สิทธาคม สยามรัฐ
461 นางสาว ชนุตรา เพชรมูล สำนักข่าวทีนิวส์
462 นางสาว ญาณิชสา ศิริมูลกุล สำนักข่าวทีนิวส์
463 นางสาว ตรีสุนันท์ อุปรมัย สำนักข่าวทีนิวส์
464 นางสาว ปาหนัน แซ่ลิ่ม สำนักข่าวทีนิวส์
465 นาย กิตติพงษ์ ตรีเมฆ สยามรัฐ
466 นางสาว จิราพร เพิ่มลาภ สยามรัฐ
467 นางสาว กรองกาญน์ ชัยยะปะปัง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
469 นาย ก่อเกียรติ ดวงมณี เอเอสทีวี ผู้จัดการ
471 นาย กิตติพงศ์ ธนาชัยแสง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
473 นาย เกวิท เทพบิ้ง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
474 นาย จักรพันธ์ ไหลหลั่ง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
475 นางสาว จินดานุช เถกิงเกียรติ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
476 นาง จินดาวรรณ สิ่งคงสิน เอเอสทีวี ผู้จัดการ
477 นางสาว จิราจารีย์ ชัยมุสิก เอเอสทีวี ผู้จัดการ
478 นาย เจษฎา มีเลี่ยม เอเอสทีวี ผู้จัดการ
479 นาย เฉลิมพล แป้นจันทร์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
481 นาย ธัชกร กิจไชยภณ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
482 นาย ชัชวาล กมลไมตรีจิตร เอเอสทีวี ผู้จัดการ
483 นาย ชัยรัตน์ คุณหิรัญ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
484 นาย ชาญณรงค์ นักเรียง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
485 นาย เชษฐา บรรจงเหลือง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
486 นาย โชคชัย บุญส่ง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
487 นาย ฐานันด์ มลิวัลย์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
488 นาย ณัฐพล หาญเกียรติกล้า เอเอสทีวี ผู้จัดการ
489 นาย ดิษฐพงษ์ ภูมิช่วงพันธุ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
490 นางสาว ธนิดา สนธิพิจิตร เอเอสทีวี ผู้จัดการ
491 นาย ธันยเดช เกียรติศิริ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
492 นางสาว ธิรดา สุวราโชตน์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
493 นาย ธีรวัฒน์ ดุรงค์กวิน เอเอสทีวี ผู้จัดการ
495 นาย นภดล ผิวทอง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
496 นางสาว นฤมล ไชยขันธ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
497 นางสาว นฤมล
ประพฤติดี เอเอสทีวี ผู้จัดการ
498 นางสาว ประมณฑ์อร อิ่มใจจิตร เอเอสทีวี ผู้จัดการ
499 นาย ประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
500 นาย พงษ์อมร ตันสายเพ็ชร เอเอสทีวี ผู้จัดการ
503 นางสาว พรรณพิมล แดงรัศมีโสภณ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
504 นาย พรรษพล มังกรพิศม์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
505 นาย พร้อมพงษ์ ทนุกูล เอเอสทีวี ผู้จัดการ
506 นาย พัชร เพ็ญสว่าง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
508 นาย ภาคภูมิ โกมลเสน เอเอสทีวี ผู้จัดการ
509 นางสาว ภาวิณี เทพคำราม เอเอสทีวี ผู้จัดการ
510 นาย มนตรี ปิ่นบุตร เอเอสทีวี ผู้จัดการ
511 นางสาว มัลลิกา อัศวราชันย์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
512 นาย ยุทธพล กุศลเอี่ยม เอเอสทีวี ผู้จัดการ
513 นางสาว รสพร จิรประณีต เอเอสทีวี ผู้จัดการ
514 นางสาว รัชญา จันทะรัง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
515 นาย วรวิทย์ พานิชกุล เอเอสทีวี ผู้จัดการ
516 นางสาว วารี น้อยใหญ่ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
518 นางสาว ศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
520 นางสาว ศิริรัตน์ สวัสดิ์หว่าง เอเอสทีวี ผู้จัดการ
521 นาย ศิวกร เสนสอน เอเอสทีวี ผู้จัดการ
522 นาย สมพล จันทร์ประสาท เอเอสทีวี ผู้จัดการ
523 นาย สฤษฎ์ คงเจริญ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
524 นางสาว สวรรยา ทรัพย์ศรี เอเอสทีวี ผู้จัดการ
525 นางสาว สวิชญา ชมพูพัชร เอเอสทีวี ผู้จัดการ
526 นาย สาธิต อุไรรัตน์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
527 นาย สารบัญ เบญจโสภาค เอเอสทีวี ผู้จัดการ
528 นางสาว สุธิมา ประดับหิน เอเอสทีวี ผู้จัดการ
529 นาย สุนทร ชื่อโชติ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
531 นาย อนุชิต สีขวาพา เอเอสทีวี ผู้จัดการ
532 นางสาว อมรรัตน์ พันธเสน เอเอสทีวี ผู้จัดการ
533 นางสาว อรชุมา กอบเกื้อกูล เอเอสทีวี ผู้จัดการ
534 นางสาว อิงณภัทร์ อุดมสิทธิศักดิ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
535 นาย อุทัย ศุภโชคพาณิชย์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
536 นาย ปรัชญา วรรณวิจิตร ไอเอ็นเอ็น
537 นาย ปวิตร วงศาโรจน์ ไอเอ็นเอ็น
539 นาย พิสันต์ ใบการุณ ไทยรัฐ
540 นาย มนัสมนต์ เมาลิกุล ฐานเศรษฐกิจ
542 นาง ลักขณา หมานระเดิน ไทยพีบีเอส
227 นาย วิทยา อุดมสันต์ ไทยพีบีเอส
44 นาย ปิยะ มีผล ช่อง 11

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท (เป็นสมาชิกสมาคมฯ แต่ลงทะเบียนหลังกำหนด) จำนวน 25 คน

(สามารถติดต่อรับ เงินช่วยเหลือได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม –วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 10.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์และอาทิตย์)

หมายเอกสาร
คำนำหน้า ชื่อ สกุล สังกัด
1 นาย สำราญ สมพงษ์ คมชัดลึก
2 นาย สืบพงษ์ อุณรักษ์ เดลินิวส์
3 นาย ชาญชัย หลำสำเริง ไทยรัฐ
4 นาย ศรี อินทปันตี บางกอกทูเดย์
5 นาย ศุภเกียรติ ธารณกุล บางกอกทูเดย์
6 นาย เกษตร น้อยทิพย์ ประชาชาติธุรกิจ
7 นาย ฉลวย เหรียญทอง ประชาชาติธุรกิจ
8 นางสาว ดิษนีย์ นาคเจริญ ประชาชาติธุรกิจ
9 นาง พรจิตร แก้วไพรสี ประชาชาติธุรกิจ
10 นาย พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ ประชาชาติธุรกิจ
11 นาย พิเชษฐ์ ณ นคร ประชาชาติธุรกิจ
12 นางสาว วิไล อักขระสมชีพ ประชาชาติธุรกิจ
13 นางสาว วุฒิณี ทับทอง ประชาชาติธุรกิจ
14 นางสาว ศิราณี วงษ์โซ ประชาชาติธุรกิจ
15 นาง ศุภลักษณ์ คงสวัสดิ์ ประชาชาติธุรกิจ
16 นาย สมปอง แจ่มเกาะ ประชาชาติธุรกิจ
17 นาย สาโรจน์ มณีรัตน์ ประชาชาติธุรกิจ
18 นาง ฐรินันต์ การะเกษ มติชน
19 นางสาว เรวดี พงศ์ไชยยง มติชน
20 นาย สฤษดิ์ ดวงโสภา มติชน
21 นางสาว บุญลาภ ภูสุวรรณ สำนักข่าวไทยพับลิก้า
22 นางสาว อัฎฐวรรณ ลวณางกูร สำนักข่าวไทยพับลิก้า
23 นางสาว อัญชลี จิตติรัชกุล เอเอสทีวี ผู้จัดการ
24 นาง อัมพา สันติเมทนีดล เอเอสทีวี ผู้จัดการ
25 นางสาว ณยา (เกศิณี ใจกาวัง) จิตตานนท์ เนชั่น

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท (ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ และลงทะเบียนหลังกำหนด) จำนวน 14 คน

(สามารถติดต่อรับ เงินช่วยเหลือได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม –วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 10.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์และอาทิตย์)

หมายเอกสาร คำนำหน้า ชื่อ สกุล สังกัด
1 นางสาว นุสรินทร์ ศิลปสุวรรณชัย ไทยรัฐ
2 นาง ไพลิน ศิริพัฒน์ ไทยรัฐ
3 นาง สุดาทิพย์ มุสิกะสินธร ไทยรัฐ
4 นางสาว ชลาทิพย์ ถิรสุนทรากุล ประชาชาติธุรกิจ
5 นางสาว นาถลดา จามจุรี ประชาชาติธุรกิจ
6 นาย ปรียวิศว์ แย้มยินดี ประชาชาติธุรกิจ
7 นางสาว วัชรี วงศ์มีแก้ว ประชาชาติธุรกิจ
8 นาย วัฎฎะนวัต พุอ้อย ประชาชาติธุรกิจ
9 นางสาว ศิริลักษณ์ จิตรบรรลง ประชาชาติธุรกิจ
10 นางสาว สมพิศ รุจิโชต ประชาชาติธุรกิจ
11 นางสาว สุชาฎา ประพันธ์วงศ์ ประชาชาติธุรกิจ
12 นางสาว อุศนา ทองใบ ประชาชาติธุรกิจ
13 นาง ลัดดา ปราณอุดมรักษ์ มติชน
14 นางสาว สันติสุข รูปแก้ว สยามรัฐ

 

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือรายละ 6,000 บาท  (สมาชิกสมาคมฯ และลงทะเบียนตรงกำหนด)ยังไม่มารับเงิน จำนวน 65 คน
รับเงินครั้งแรกวันที่ 28 ธ.ค. 2554 รับเงินอีกครั้ง 16-31 ม.ค. 2555 ในเวลาทำการคือ 10.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์และอาทิตย์

หมายเลข ชื่อ สกุล สังกัด
4 นางสาว เฉลา กาญจนา กรุงเทพธุรกิจ
5 นางสาว ชนิญญา สันสมภาค กรุงเทพธุรกิจ
10 นางสาว ประนอม บุญล้ำ กรุงเทพธุรกิจ
12 นาง สรัญญา จันทร์สว่าง กรุงเทพธุรกิจ
14 นาย พันธรัตน์ รัตนพันธ์ คมชัดลึก
19 นาย ระเวียงศักดิ์ ศรีเจริญ จักรวาลมวย
24 นาย จิราวัฒน์ จารุพันธ์ เดลินิวส์
36 นาย ธีระชัย ทองเรน เดลินิวส์
38 นาย นพปฎล รัตนพันธ์ เดลินิวส์
40 นางสาว นภาพร พานิชชาติ เดลินิวส์
41 นาย นวพรรษ บุญชาญ เดลินิวส์
44 นางสาว นิรมล ชีรเจินต์ เดลินิวส์
48 นาง ปัทมา สื่อวัฒนะ เดลินิวส์
52 นางสาว ภัทราพร โพธิอาศน์ เดลินิวส์
53 นาย ภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์ เดลินิวส์
63 นาย วิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ เดลินิวส์
72 นาย สุขสันต์ พจนรุ่งวกุล เดลินิวส์
73 นาย สุคนธวิทย์ จังคศิริ เดลินิวส์
75 นาย สุพจน์ อุ้ยนอก เดลินิวส์
77 นาย เสริมศักดิ์ ทองศรึสุข เดลินิวส์
81 นาง อุษา มีชารี เดลินิวส์
85 นางสาว เกษแก้ว เทพพิทักษ์ ไทยรัฐ
87 นาย ชาติชาย ศิริพัฒน์ ไทยรัฐ
92 นาย เดชา ภู่พิชิต ไทยรัฐ
93 นาย ทวิทย์ โปสินธ์ ไทยรัฐ
102 นาง พรพรรณ โลหาชีวะ ไทยรัฐ
104 นาย พิชญะ วงษ์ฟัก ไทยรัฐ
131 นาย อานุภาพ เงินกระแชง ไทยรัฐ
135 นางสาว อัชณา จิณณวาโส นักข่าวอาวุโส
142 นาย เสถียร วิริยะพรรณพงศา เนชั่น
154 นาง ระวิวรรณ ธำรงวินิจฉัย แนวหน้า
166 นาย วัสยศ งามขำ บางกอกโพสต์
167 นาย อนุชา เจริญโพธิ์ บางกอกโพสต์
168 นางสาว อรนุชา หุตะสิงห์ บางกอกโพสต์
169 นาย เอกราช สัตตะบุรุษ บางกอกโพสต์
187 นาย วิชเลิศ งามขำ พิมพ์ไทย
191 นาย ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว โพสต์ทูเดย์
194 นาย พิเชษฐ์ ชูรักษ์ โพสต์ทูเดย์
197 นางสาว เกษมณี นันทรัตนพงศ์ มติชน
227 นาย เสนาะ สุขเจริญ สถาบันอิศรา
228 นาง สมฤดี คงเกิด สปริงนิวส์
229 นาย สุรพล ล่อใจ สยามกีฬา
245 นาย สุธา ทางดี สำนักข่าวทีนิวส์
246 นาย พจน์ สุขเมือง เอฟเอ็ม 100.5 เม็กกะเฮริต์ อสมท.
249 นางสาว จันทิมา จันตราภรณ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ
264 นางสาว สุจิตรา วงศ์อัษฎาพร เอเอสทีวี ผู้จัดการ
268 นาง แสงจันทร์ กาญจนขุนดี เอเอสทีวี ผู้จัดการ
270 นาย พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ Fm100.5
274 นาย พลภฤต เรืองจรัส TNN24
279 นาย บุญส่ง คชเกร็ง คมชัดลึก
280 นางสาว กรรวี ธัญญะตุลย์ ช่อง 3
358 นาย ชัยวัฒน์ (สุทิน) พรหมมา ไทยรัฐ
292 นาย ธีระชัย รัตนวิจิตร ไทยพีบีเอส
293 นางสาว นิตยา น้อยใหญ่ ไทยพีบีเอส
310 นาย สุนทร ฉายโอภาส ไทยพีบีเอส
319 นาย สุรชา บุญเปี่ยม สถาบันอิศรา
338 นาย อนันต์ ยศพลวัฒน์ close up thailand magazine
341 นางสาว สาวิตรี ระงับพิษ Engineering Today
342 นาง ศิริพรรณ ตันสุวรรณ PC World
345 นางสาว วริยา คำชนะ กรุงเทพธุรกิจ
346 นางสาว วัลยา แสงทอง กรุงเทพธุรกิจ
347 นางสาว สุภาวดี กาญจนพงษ์ศักดิ์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
352 นางสาว จิรพรรณ บุญหนุน เนชั่น
353 นาย คมศักดิ์ คำสาลี บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
354 นางสาว ศศิวิมล บุญเรือง บางกอกโพสต์