สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543 โดยการรวมกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2498 – พ.ศ.2543) กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2508 – พ.ศ.2543) โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้สามารถทำหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น
นายกวี จงกิจถาวร เป็นนายกสมาคมฯ เป็นคนแรก สังกัดขณะดำรงตำแหน่งคือหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) นายมงคล บางประภา เป็นนายกสมาคมฯ (สังกัดหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์) สำหรับอดีตนายกสมาคมฯ ทั้ง 10 คนมีรายชื่อดังนี้

 1. นายกวี จงกิจถาวร สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2545
 2. นายวีระ ประทีปชัยกูร สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2545 -2547
 3. นางผุสดี คีตวรนาฎ สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2547- 2549
 4. นายภัทระ คำพิทักษ์ สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง มีนาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2549
  เป็น นายกสมาคม ไม่ครบเทอมเนื่องจากลาออกไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส อุปนายกฯ รักษาการแทน)
 5. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2550- 2552
 6. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์มติชน โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552- 2554
 7. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2554- 2556
 8. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2556- 2558
 9. นายวันชัย วงศ์มีชัย สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2560
 10. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ สังกัดขณะดำรงตำแหน่ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560- 2562