ขอเชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง” (ฟรี)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญองค์กรสื่อมวลชนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”    เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหมิ่นประมาท  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อการวิเคราะห์และกำกับทิศทางข่าวให้มีความโดดเด่นขึ้น  น่าเชื่อถือ  ที่สำคัญคือทำให้สื่อมวลชนรู้ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนมีอยู่ ขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวัง ไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นจากการทำหน้าที่ของตนเอง

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญองค์กรสื่อมวลชนหรือนักข่าวสมัครเข้าร่วมอบรมองค์กรละ ไม่เกิน ๒ คน ในตำแหน่งระดับรีไรเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว หรือหัวหน้าข่าวขึ้นไป กรุณาสมัครทางออนไลน์ ที่ www.tja.or.th   หรืออีเมล์ maewmeaw191@gmil.com หรือ tjareporter@gmail.com หรือ โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕    ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘  (รับสมัครจำนวนจำกัด และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์

 

ที่ สขนท. ๒๐๒/๒๕๕๘

๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”

เรียน    บรรณาธิการข่าว, หัวหน้ากองบรรณาธิการ, หัวหน้าข่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. กำหนดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง”

๒. ใบลงทะเบียน

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อ  มีวัตถุประสงค์พัฒนาความรู้แก่สื่อมวลชน  ทั้งหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  และสื่อออนไลน์  จึงจะจัดการอบรมหลักสูตร  “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง” ขึ้น  เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงาน  กฎหมายหมิ่นประมาท  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง  การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (กสทช.) เพื่อการวิเคราะห์และกำกับทิศทางข่าวให้มีความโดดเด่นขึ้น  น่าเชื่อถือ  ขณะเดียวกันสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน  และสามารถนำไปพัฒนาความคิดในการสื่อสารไปสู่สังคมได้โดยไม่คลาดเคลื่อน  เป็นภูมิคุ้มกันในการประกอบวิชาชีพ  เพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ต้องการใช้กฎหมายในทางที่บิดเบือน  และที่สำคัญคือทำให้สื่อมวลชนรู้ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนมีอยู่  มีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย  ขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวัง ไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นจากการทำหน้าที่ของตนเอง

โดยการอบรมในหลักสูตรกฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูงนี้  จะจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ไม่เกิน ๒ คน ในตำแหน่งระดับรีไรเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว หรือหัวหน้าข่าวขึ้นไป กรุณาส่งชื่อผู้เข้าร่วมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ E-mail: maewmeaw191@gmil.com หรือ tjareporter@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรม  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

( นายวันชัย  วงศ์มีชัย)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดใบสมัคร และจดหมาย

หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์

ตารางเรียนหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อระดับสูง

ระหว่างวันอาทิตย์ที่  ๔ –  วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๘

วัน/เวลา

วิชา/ผู้บรรยาย

๔ ต.ค. ๒๕๕๘

(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

กฎหมายหมิ่นประมาททั่วไป/พรบ.คอมพิวเตอร์

อ.เจษฎา อนุจารี

ผู้อำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ  สภาทนายความ

๔ ต.ค. ๒๕๕๘

(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล/ เด็ก/ ครอบครัว

คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา

๑๑ ต.ค. ๒๕๕๘

(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

วิกฤตสื่อ กับปัญหาแรงงาน

อ.พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอุทธรณ์ ภาค 2

๑๑ ต.ค. ๒๕๕๘

(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

**อยู่ระหว่างรอประสานวิทยากร

...

๑๘ ต.ค. ๒๕๕๘

(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

บทบาท กสทช. และผลกระทบต่อการบริหารงานข่าว

**คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๘ ต.ค. ๒๕๕๘

(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

ภาพรวมศาลยุติธรรม/สื่อ กับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านภัทรศักดิ์ วรรณแสง

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

**อยู่ระหว่างรอประสานวิทยากร