“พิราบ Fit & Firm รุ่น 7” เน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจ

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน “พิราบ Fit & Firm รุ่นที่ 7” รณรงค์ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     จังหวัดนครนายก

ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหารและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กำหนดจัดกิจกรรม โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน “พิราบ Fit & Firm” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยกิจกรรมครั้งนี้  มีจุดประสงค์เพื่อให้นักข่าวได้เรียนรู้ทักษะการดูแลตนเอง ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ   และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักข่าวรุ่นพี่  ทั้งนี้การมีสุขภาวะที่ดี ย่อมส่งผลการทำงานในหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับนักข่าวที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 (โดยจะสงวนสิทธิ์พิจารณาให้สมาชิกสมาคมก่อน) ทางโทร. 02-243-8673 หรืออีเมล์ tjareporter@gmail.com เว็บไซด์ www.tja.or.th

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


กำหนดการโครงการใส่ใจห่วยใยสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน

“พิราบ Fit and Firm” รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558

07.00 น.                                   นัดพบกันที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน

(ตรงข้ามวชิระพยาบาล)

07.30 น.                                   ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

09.20 น.                                   ถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

09.30 – 09.40 น.                      กล่าวเปิดงาน  โดย  ผู้บริหารสมาคมนักข่าวฯ

09.40 – 10.00 น.                      กล่าวแนะนำบริษัท  และวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการ

โดยผู้บริหาร SANOFI  พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

10.00 – 12.00 น.                      บรรยายภาพรวมการดูแลสุขภาพ (ช่วงที่ 1)

โดย วิทยากรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

12.00 – 13.00 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.                       บรรยายเรื่อง ออฟฟิศซินโดรม (ช่วงที่ 2)  และเทคนิคการดูแลตัวเอง

โดย วิทยากรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

15.00 – 17.30 น.                      กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์

17.30 – 18.30 น.                      พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 – 19.30 น.                      รับประทานอาหารเย็น

19.30 – 21.00 น.                      กิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมเล่าเรื่องสุขภาพ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

21.00 น.                                   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558

06.30 – 07.30 น.                      สดชื่นยามเช้าด้วยกิจกรรมโยคะ

08.00 – 09.00 น.                      รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 11.30 น.                      สรุปภาพรวมของโครงการ

โดย ผู้บริหารสมาคมนักข่าวฯ  และผู้เข้าร่วมโครงการ

11.35 น.                                   ประกาศผลพร้อมมอบของรางวัล Miss&Mr. Fit and Firm

11.45 น.                                   ตัวแทนสมาคมฯ กล่าวปิดโครงการ “พิราบ Fit and Firm” รุ่นที่ 7 และถ่ายรูปร่วมกัน

12.00 – 13.00 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                                   เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม