ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสื่อ”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "กฎหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสื่อ"

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โดยอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสื่อ” ซึ่งเปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18  ตุลาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  9.00 น. - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย        

รายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายกมล ชวาลวิทย์                  จากสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า            ตำแหน่งบรรณาธิการข่าวข้อมูล

2.นายกานต์ เหมสมิติ                   จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                         ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าข่าวภูมิภาค

3.นายจิรยุทธ ปรีชัย                    จาก now26                                     ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว

4.น.ส.ชญานันทน์ วงศ์ชฎิลพิทักษ์   จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3           ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายข่าว

5.น.ส.ชนิกานต์ กาญจนสาลี          จาก FM.100.5 MHz วิทยุ อสมท            ตำแหน่ง Producer FM.100.5 MHz

6.นายชิษณุชา  เรืองศิริ                จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ                ตำแหน่งรีไรท์เตอร์

7.นางชุติมา อนันตสวัสดิ์               จากสำนักข่าวไทย อสมท.                    ตำแหน่งหัวหน้าข่าว IT

8.นายชูศักดิ์ มานะรังสรรค์             จากสำนักข่าวไทย อสมท.                    ตำแหน่งบรรณาธิการข่าวภูมิภาค

9.น.ส.ณัฎฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง          จากสำนักข่าวอิศรา                             ตำแหน่งบก.ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ

10.น.ส.ดิษนีย์ นาคเจริญ              จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ             ตำแหน่งหัวหน้าข่าว

11.น.ส.นพรัตน์ ชูโสด                  จากสำนักข่าว ไอ เอ็น เอ็น                    ตำแหน่งบรรณาธิการข่าวอินเตอร์เน็ต

12.นายปวเรศน์ สุขไพบูลย์           จากนสพ.รายวัน Nikkan Thai Business     ตำแหน่งผู้สื่อข่าวการตลาดและสังคม

13.นายพรพรต ชัยศรีบุญเรือง        จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                    ตำแหน่งบรรณาธิการข่าวธุรกิจ

14.น.ส.รสสุคนธ์  คมขำ              จากสถานีวทิยุจราจรเพื่อสังคม                  ตำแหน่งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ

15.นายราม ปั้นสนธิ                   จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์                      ตำแหน่งผู้สื่อข่าวการเมือง (รัฐสภา)

16.น.ส.วรรณวิไล ยาปัน             จากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8                      ตำแหน่งบรรณาธิการ

17.นายวีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร       จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม                    ตำแหน่งผู้สื่อข่าวโซเชียลมีเดีย

18.นางศศิธร ซิมาภรณ์               จากสำนักข่าวอินโฟเควสท์                      ตำแหน่งบรรณาธิการอาวุโส

19.น.ส.ศิริลักษณ์ เขตร์กุฎี           จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการฯ                       ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าข่าว

20.น.ส.สุกัญญา มาก ล้น            จากสถานีวิทยุุจราจรเพื่อสังคม                 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนรายการวิทยุ-สื่อออนไลน์

21.น.ส.เสลาลักษณ์ แจ่มประวิทย์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                           ตำแหน่งรีไรเตอร์ หน้า 1

22.น.ส.อรพินท์ ศรีธร                 จากสำนักข่าว ไอ เอ็น เอ็น                     ตำแหน่งรีไรท์เตอร์ อินเตอร์เน็ต

23.น.ส.อรภัค สุวรรณภักดี           จาก MBA Magazine                            ตำแหน่งคอลัมนิสต์

24.นายเอกรินทร์ บำรุงภักดิ์         จาก MONO29                                   ตำแหน่งบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบภายหลังพบข้อมูลของผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ทางสมาคมนักข่าวฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนชื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   โทร. 02-668-9422