อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ ๑๒

อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น ๑๒

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๒ ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

สมาคมฯ ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรม โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมเรียงความหัวข้อ คิดอย่างไรกับการทำงานสื่อมวลชน ในสถานการณ์ความขัดแย้ง/การถูกคุกคาม ความยาว ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทางโทรสาร. ๐๒-๖๖๘๗๕๐๕ หรือ e-mail:reporter@inet.co.th

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น ๑๒