อบรม “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”

 

 

 

 

พิธีปิดการอบรม “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายวิชาการ และ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ รองเลขาฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมการอบรม “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๔- ๑๕  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๒๐ คน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

กำหนดการอบรม

“เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”

วันเสาร์ที่ ๑๔ – อาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๑๐

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

วันเสาร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน และเปิดการฝึกอบรม

๐๙.๐๐ –๐๙.๑๕  น.           กล่าวเปิดงานโดย

ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ   คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.           บรรยาย – หลักการ เทคนิค และทักษะการสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียง

โดย อาจารย์มรรยาท อัครจันทโชติ

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         ฝึกปฏิบัติ – ทักษะการจัดรายการพูดคุย (Straight Talk) และสนทนา

โดย อาจารย์สุภาพร โพธ์แก้ว / อาจารย์มรรยาท อัครจันทโชติ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.          รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.         บรรยาย – หลักและเทคนิคการสัมภาษณ์ในรายการวิทยุ

โดย อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.       พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.       บรรยาย – หลักและกลยุทธ์การออกแบบรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์

โดย อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว

๑๖.๑๕ – ๑๙.๐๐  น.         ฝึกปฏิบัติ (แบ่งกลุ่มๆ ละ ๓–๔ คน)

ออกแบบและผลิตรายการวิทยุ ความยาว ๑๕ นาที

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.           บรรยาย – มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับนักจัดรายการวิทยุ

โดย  รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคำดี

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น          เทคนิคการสัมภาษณ์เข้ารายการวิทยุ และบอกเล่าประสบการณ์การจัดรายการวิทยุ

โดย นายธีรเดช เอี่ยมสำราญ  และนายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.          รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.          นำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่ม และร่วมวิพากษ์ผลงาน

โดย อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์มรรยาท อัครจันทโชติ   คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.          พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น.           ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ผลิตรายการ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๐  น. กล่าวปิดโครงการ  โดย ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

รายชื่อผู้เข้าอบรมนักจัดรายการวิทยุ วันที่ 14-15 พ.ย. 58 มีดังนี้

จำนวนผู้เข้าอบรม 21 คน

ลำดับที่ เพศ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสังกัด
1 ชาย กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ Nation TV
2 ชาย จรัญ ชุ่มเงิน FM97.0 MHz
3 หญิง จิรพรรณ บุญหนุน หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น
4 หญิง ชนิกา เสลานนท์ เอเอสทีวี
5 หญิง ชลธิศสา องอาจ กรมประชาสัมพันธ์
6 หญิง ชัยศิลป์  คนคล่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์
7 ชาย นิพนธ์ ปฏิวงศ์ไพศาล นสพ.ไทยรัฐ
8 หญิง ปรียาภา คุณสงค์ Kyodo News
9 หญิง ปิยะภรณ์ วงศ์เรือง หนังสือพิมพ์ The Nation
10 ชาย ปุณสิษฐ์ แช่ม โทรทัศน์ Metro TV
11 หญิง มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
12 ชาย มัชฌิมา บุญโสม โทรทัศน์ Metro TV
13 หญิง ศรัญญา สุขสมกิจ TNN24
14 หญิง สรารัตน์ รัตนสุวรรณ เนชั่นทีวี
15 หญิง สิริมา กาลายี รายการเปิดฟ้าวันใหม่ วิทยุอสมท AM1143
16 หญิง สุกัญญา สว่างศานติสกุล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17 ชาย สุรพล  นาคนคร สมาคมสื่่อมวลชนเพชรบุรี
18 ชาย สุรพล  ระวิวงษ์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  และสถานีวิทยุ  N.A.C.RADIO  FM.99.25  MHz  สมุทรสาคร
19 ชาย สุรัช อินทองปาน รายการข่าว3มิติ
20 ชาย อิสรภาพ หนุนภักดี Voice TV21
21 ชาย ว่าที่ร.ต. กานต์ เหมสมิติ กรรมการสมาคมนักข่าวฯ

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักข่าวทั่วไปในสื่อประเภทต่างๆ ที่สนใจต้องการพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ หรือนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาตนเองเพื่อสามารถจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการผลิตรายการวิทยุ และพัฒนาทักษะการถ่ายทอดข่าวสารหรือการสื่อสารไปยังผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุให้เข้มแข็งขึ้น  และฝึกปฏิบัติจริงหลังจากผ่านการอบรม โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๔– วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘     ณ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๑๐

โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย  ๑. คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความสำเร็จ       ๒. เทคนิคการจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ   ๓.บอกเล่าประสบการณ์มาตราฐานนักจัดรายการวิทยุ    ๔.การเขียนบทวิทยุ     ๕. ทักษะการจัดรายการพูดคุย (Straight Talk) และสนทนา และ  ๖. ฝึกปฏิบัติจริง ผลิตรายการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่ต่ำกว่า  ๑-๓ ปี และมีความสนใจในการจัดรายการวิทยุ  สามารถสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สามารถสมัครผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ www.tja.or.th  หรือ E-mail : tjareporter@gmail.com  สอบถามรายละเอียดที่  ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒    อบรมฟรี  ด่วนรับจำนวนจำกัด ๒๐ คน เท่านั้น

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”

...........................................

 

หลักการและเหตุผล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสำนักข่าวไทย และบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ดำเนินโครงการผลิตรายการวิทยุ โดยเปิดโอกาสและพื้นที่ให้แก่ผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ จัดรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. เอฟเอ็ม ๑๐๐.๕  เมกะเฮิร์ต ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างผู้สื่อข่าวกับผู้ฟัง ด้วยการสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะประเด็นและเรื่องราว ที่ไม่มีการนำเสนอผ่านสื่ออื่นๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ

ที่ผ่านมา รายการวิทยุดังกล่าวมีรูปแบบการนำเสนอในลักษณะ ดำเนินรายการโดยนักข่าวภาคสนามสัปดาห์ละ ๒ คน ร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมขณะนั้น  และมีการสัมภาษณ์แหล่งข่าว  ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวที่เป็นนักการเมือง หรือนักข่าวภาคสนามด้วยกันที่ได้สัมผัสกับสถานการณ์ข่าวเชิงลึก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความน่าสนใจให้รายการ

อย่างไรก็ตาม การจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุ ตลอดจนหลักการออกแบบสร้างสรรค์รายการภายใต้กรอบจริยธรรม นักจัดรายการวิทยุจึงควรมีทั้งทักษะด้านการสื่อสาร และเทคนิคในการจัดรายการวิทยุ ที่สามารถดึงดูดและสร้างความสนใจต่อผู้ฟัง ตลอดจนมีความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสารอย่างลึกซึ้ง รอบด้าน ภายใต้จริยธรรมวิชาสื่อมวลชน  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมให้นักจัดรายการวิทยุที่อาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเรื่องดังกล่าว ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถและทักษะการจัดรายการวิทยุให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น การอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวขึ้นจึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะของนักจัดรายการวิทยุ ให้มีความพร้อมสู่การเป็นนักจัดรายวิทยุอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนารายการให้ไม่เพียงแต่สามารถผูกพันผู้ฟังกลุ่มเดิมให้ติดตามฟังรายการอย่างต่อเนื่อง  หากยังอาจขยายกลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

ดัวยเหตุนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม” ขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับนักจัดรายการวิทยุที่มีอยู่เดิม และเปิดรับสมัครนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและเทคนิคการจัดรายการวิทยุให้กับสมาชิกสมาคมนักข่าวนัก หนังสือพิมพ์  นักจัดรายการวิทยุเดิมซึ่งดำเนินการอยู่แล้ว รวมถึงนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วม

๒.เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน

๔.เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุให้เข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้นักจัดรายการรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

๑. นักจัดรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

๒. เปิดรับสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่สนใจจะเป็นนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่ จำนวน ๒๐ คน (มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่ต่ำกว่า ๑-๓ ปี )

วัน-เวลา-สถานที่

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๘.๓๐ -๑๙.๐๐ น. ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๐๐ น.  ชั้น ๑๐  ณ อาคารสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย