ประกาศ การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว – ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๕๘

ที่ สขนท.นว. ๑๔๒/๑๖/๒๕๕๘

 

๔  ธันวาคม ๒๕๕๘

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งผลงานข่าว - ภาพข่าว - ข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลประจำปี  ๒๕๕๘

เรียน     หัวหน้ากองบรรณาธิการ  และ บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศเรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัลข่าว ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี  ๒๕๕๘

 

ตามที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดข่าว   ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุลของมูลนิธิอิศรา  อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   เพื่อประกาศเกียรติคุณและตัดสินให้รางวัลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการจัดประกวด ข่าว ภาพข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จึงเรียนเชิญหนังสือพิมพ์ หรือ นักข่าวในสังกัดกองบรรณาธิการของท่าน ส่งผลงานประกวดชิงรางวัลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวเข้าประกวดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งผลงานเข้าประกวด และขอความกรุณาเผยแพร่ข่าวการจัดประกวดครั้งนี้ด้วยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย  วงศ์มีชัย)

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดจดหมาย และประกาศ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี ๒๕๕๘

 

เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ๕ มีนาคม  ๒๕๕๙  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีโครงการจัดประกวดข่าว และภาพข่าว  ชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘  ขึ้น  อันเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี    เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน  อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

 

โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม ๓ ประเภท คือ

๑. ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล   ๒. ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  และ ๓. ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

สำหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว  ประจำปี ๒๕๕๘  มีประเภทรางวัล ดังนี้

 

ประเภทรางวัล

๑. ประเภท  ข่าว  แบ่งเป็น

๑.๑      รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

๑.๒     รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัลชมเชย

จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

๒. ประเภท ภาพข่าว  แบ่งเป็น

๒.๑     รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

๒.๒      รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัลชมเชย

จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

๓. ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แบ่งเป็น

๓.๑      รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัล ดีเด่น

จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ  ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

๓.๒     รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัล ชมเชย

จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

๑.  ข่าว และ ภาพข่าว  ที่ส่งเข้าประกวด  จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดทำหนังสือรับรองการส่งประกวด

๒.  ข่าว และ ภาพข่าว  ทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวน  และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ทั้งรางวัลข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล  และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน

๓.  ข่าว  ที่ส่งประกวดชิง รางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษเอ๔  จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน ๑๔ ชุด

๔. ข่าว ที่ส่งประกวดชิง รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษเอ๔   จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน  ๑๐ ชุด

๕.  กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง ๒ ประเภท  ผู้ส่งจะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหากตามจำนวนชุดที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท

๖.  ข่าว  ที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท  จะต้องเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน  ราย ๓ วัน  หรือ  รายสัปดาห์  ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย  ด้วยภาษาไทย  หรือ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)  ระหว่างวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๘  ถึง  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ  ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย

๗. ภาพข่าว ที่ส่งประกวดชิง รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้ขยายภาพข่าว  ขนาด ๘  คูณ  ๑๐ นิ้ว  จำนวนภาพละ ๓ ชุด พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภาพข่าวนั้น  และไฟล์ภาพดิจิตอลมาด้วย

๘.  ภาพข่าว  ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน  ราย ๓ วัน หรือ  รายสัปดาห์  ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)  ระหว่างวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๘  ถึง  วันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถ่ายโดยช่างภาพหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้ฉบับละไม่เกิน ๑๕ ภาพ

 

๙.  ส่งผลงานประกวด  ข่าว  ภาพข่าว และ ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ที่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ๕๓๘ / ๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๖๖๘-๙๔๒๒  โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึง  วันศุกร์ที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๙  เป็นวันสุดท้าย

 

หลักเกณฑ์การให้รางวัล

- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

๑. จะต้องเป็นข่าวจริง  มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ

๒. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย

๓. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น  คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์  ภาพข่าวยอดเยี่ยม

๑. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวทำให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ(Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์

๒. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง

๓. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย

๔. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ

๕. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ

๖. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน  ประกาศผล  และมอบรางวัล

๑.  การตัดสิน ข่าว และ ภาพข่าว  แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน  แต่ละชุดแยกจากกันการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ

๒.  กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น  คณะกรรมการตัดสินฯ  อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย  หรือ  งดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้

๓. การประกาศผลการตัดสิน  และการมอบรางวัล  จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่  ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ กทม.  ซึ่งตรงกับวันนักข่าว

 

 

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย