สมาคมนักข่าว;ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรอาเซียน

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตร

ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๔: อาเซียนหลังปี ๒๐๑๕”

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

”ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๔: อาเซียนหลังปี ๒๐๑๕”  ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ๒๒ คน สถาบันวิชาการ ๕ คน องค์กรพัฒนาเอกชน ๑ คน และองค์กรเอกชน ๒ คน รายชื่อดังนี้

 

นาย

กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย

กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงส์

สำนักข่าวตราดทีวี

นางสาว

กิรณา อินทร์ชญาณ์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นางสาว

เกวลี ศรีตลาลัย

สถาบันพระปกเกล้า

นาย

เจตน์ เลิศจรูญวิทย์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (พิษณุโลก)

นางสาว

ณัฐพร เถาตะกู

สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

นาย

ดำรงเกียรติ มาลา

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นางสาว

ทิพย์วรณ์ ตุ้มทอง

สถานีโทรทัศน์ Spring News

นางสาว

ธรรญฐ์ฌนก ศรีธเนศชัย

สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

๑๐

นาย

นฤพล อาจหาญ

สถานีโทรทัศน์ช่อง ๘

๑๑

นางสาว

นิศารัตน์ ประกาศสอน

ไทยรัฐ ออนไลน์

๑๒

นางสาว

ปรียาลักษณ์ บุญมั่น

สถานีโทรทัศน์ TNN ๒๔

๑๓

นางสาว

พิชญ์สินี ยงประพัฒน์

สถานีโทรทัศน์ Now ๒๖

๑๔

นางสาว

ภัสธิยา ทองเฟื้อง

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD

๑๕

นางสาว

ภารดี ศรีภา

วิทยุเนชั่น

๑๖

นางสาว

มาริษา สุจิตวนิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๑๗

นางสาว

เมธินาฏ อ่องสุวรรณ

สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓

๑๘

นาย

เลิศสกุล เปี่ยมสวัสดิ์

สถานีโทรทัศน์นิวทีวี

๑๙

นางสาว

วรวิตา แย้มสุดา

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

๒๐

นาง

วัฒณี ภูวทิศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๒๑

นาย

วิชัย สอนเรือง

หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

๒๒

นาย

วีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร

สถานีโทรทัศน์ช่องวัน

๒๓

นาย

ศิวัช ไชยรัตนะ

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

๒๔

นาย

สรรพัชญ์ เจียระนานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒๕

นางสาว

สรัญธร แก้วเวียงชัย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

๒๖

นางสาว

สุชาดา วันทอง

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

๒๗

นาย

สุริยน ตันตราจิณ

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

๒๘

นางสาว

อโนทัย สกุลทอง

สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

๒๙

นางสาว

อัญชลี วิสุทธิรัตนกุล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

๓๐

นางสาว

อุษณา ศรีวิชา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดาวโหลดโปสเตอร์)

 

 

ที่ สขนท. ๔๐๕/๑๖/๒๕๕๘

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน

รุ่นที่ ๔: อาเซียนหลังปี ๒๐๑๕”

เรียน บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน: รุ่นที่ ๔

๒. ใบสมัครเข้ารับการอบรมและหนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ โดยการสนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จะจัดทำโครงการอบรม ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน:  รุ่นที่ ๔: อาเซียนหลังปี ๒๐๑๕”  โดยเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าร่วมฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยจัดให้มีการบรรยายทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่   ๑๖ มกราคม–  วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลารวม ๑๑ สัปดาห์

 

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมต้องเป็น ๑. นักข่าว (สามารถสมัครได้ทุกสังกัดและทุกสาย) ๒. มีอายุการทำงานตั้งแต่  ๓ ปีขึ้นไป แต่อายุไม่เกิน ๔๕ ปี เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ จำนวน ๑ คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถเข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า ๗๕% ของระยะเวลาอบรม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยส่งใบสมัครเข้ามาที่tjareporter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมส่งมายังสมาคมฯ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายวันชัย วงศ์มีชัย)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประสานงานติดต่อ : ขนิษฐา สุโกมล  โทร.  ๐๘๖-๓๔๙-๙๔๔๖

 

*******************************************************************************************

ใบสมัครเข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน

รุ่นที่ ๔: อาเซียนหลังปี ๒๐๑๕”

. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ................) .........................................นามสกุล.....................................................

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตามหนังสือเดินทาง ................................................................................. .............

…………...........................................................................................................................................................หมายเลขบัตรประชาชน.......................................................................................................................................

หมายเลขหนังสือเดินทาง.....................................................................................................................................

ชื่อเล่น ............................................. เชื้อชาติ.....................................สัญชาติ....................................................

วัน / เดือน / ปีเกิด ........................................ ศาสนา.........................................อายุ.............................ปี

สถานภาพ                              โสด                     สมรส                     ไม่สมรส                     หย่า

ที่อยู่ปัจจุบัน.............................อาคาร/หมู่บ้าน............................................. ซอย................................................

ถนน........................................แขวง/ตำบล...........................................เขต/อำเภอ..............................................

จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์ (บ้าน).....................................................

มือถือ ........................................................ E-Mail address (กรุณาระบุ)............................................................

หมายเลขทะเบียนรถ...........................................................(กรณีที่ท่านประสงค์จะนำรถยนต์มาจอดในวันที่เรียน)

. สถานที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)....................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................

ตำแหน่งปัจจุบัน.................................................................................................................................................

ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................................

ที่อยู่   เลขที่ ..................................อาคาร...........................................................................................................

ซอย.....................................ถนน............................................แขวง/ตำบล..........................................................

เขต/ อำเภอ ...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์..................................

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน).......................................................โทรสาร...........................................................................

ข้อมูลทั่วไป

โรคประจำตัว ........................... หมู่โลหิต...................อาหารที่ไม่รับประทาน........................................................

งานอดิเรก / กีฬาที่ชอบ.........................................ความสามารถพิเศษ.................................................................

ประวัติการศึกษา

ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

วิชาเอก

มัธยมศึกษา/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

.................................

.................................

..........................................

..........................................

...............................

...............................

ปริญญาตรี

.................................

.................................

..........................................

..........................................

...............................

...............................

ปริญญาโท

.................................

.................................

..........................................

..........................................

...............................

...............................

ปริญญาเอก

.................................

.................................

..........................................

..........................................

...............................

...............................

อื่นๆ

.................................

.................................

..........................................

..........................................

...............................

...............................

. ประวัติการอบรม ( การอบรม/ดูงาน  โปรดระบุชื่อหลักสูตรและหน่วยงานที่จัด)

๑. ....................................................................หน่วยงานที่จัด............................................................................

๒. ....................................................................หน่วยงานที่จัด............................................................................

๓. ....................................................................หน่วยงานที่จัด............................................................................

๔. ....................................................................หน่วยงานที่จัด............................................................................

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

วัน เดือน ปี ได้รับแต่งตั้ง

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

…………………

…………………

…………………

…………………

………………

. การเลือกเส้นทางดูงาน (กรุณา þ หน้าเส้นทาง)

q เส้นทางที่ ๑  มาเลเซีย

q เส้นทางที่ ๒   สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

q เส้นทางที่ ๓   ราชอาณาจักรกัมพูชา

. กรุณาระบุหัวข้อรายงานที่ท่านสนใจ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. เงื่อนไขการสำเร็จการอบรม

ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้

๘.๑ ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ ๑๖ –  วันอาทิตย์ที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๘   ณ  โรงแรม .. จังหวัด ... ได้ตลอดทั้ง ๒ วัน (หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒ วันนี้ได้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดหลักสูตรทุกกิจกรรม รวมถึงการศึกษาดูงาน

๘.๒ ต้องมีเวลาเข้าเรียนอย่างมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

๘.๓ ต้องส่งรายงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อของผู้เข้าร่วมการอบรมหรือสถาบันอิศราจำนวน ๑ ชิ้น ก่อนวันปิดการอบรม

 

 

ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขของหลักสูตรแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด รวม ทั้งเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ และข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเข้ารับการ อบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๔: อาเซียนหลังปี ๒๐๑๕”  ในครั้งนี้ด้วย

 

ลงชื่อ ..............................................................ผู้สมัคร

(............................................................)

.................../................../..................

เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป ติดในใบสมัคร ๑ รูป และแนบพร้อมใบสมัครเข้ารับการอบรมอีก ๑ รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

3. สำเนาหนังสือเดินทาง

4. หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน ๑ ฉบับ (หากส่งใบสมัครทางอีเมล ต้องสแกนเอกสารส่งด้วย)

กรุณาส่งกลับ

ไปรษณีย์  : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕๓๘ / ๑   ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

อีเมล์         :  tjareporter@gmail.com โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า “สมัคร ASEAN  Course”

ประสานงานติดต่อ : ขนิษฐา สุโกมล  โทร.  ๐๘๖-๓๔๙-๙๔๔๖/ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ แฟกซ์ ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงานของผู้สมัคร

ข้าพเจ้า..............................................................................................................................................

ตำแหน่ง............................................................................................................................................................

หน่วยงาน...........................................................................................................................................................

ผู้บังคับบัญชาของ.........................................................................................................ผู้สมัครเข้ารับการอบรมใน

โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๔: อาเซียนหลังปี ๒๐๑๕”  เข้าใจในเงื่อนไขการอบรมตามหลักสูตร และขอรับรองต่อทาง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า หน่วยงานต้นสังกัดได้ยินยอมและสนับสนุนให้ผู้สมัครตามรายชื่อข้างต้น   เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรตลอดระยะเวลาของการอบรมในครั้งนี้

ลงชื่อ .............................................................

(......................................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

................./................../.................

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้รับรองจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ให้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร

 

*****************************************************************************************

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและโครงการ /  จดหมายเชิญเข้าร่วม