นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ มอบเงินให้สมาคมฯ สนับสนุนกองทุนเหยี่ยวปีกหัก และสถาบันอิศรา

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รับมอบเงินจาก นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการนิวทีวี จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนเหยี่ยวปีกหัก ของสมาคมนักข่าวฯ นอกจากนี้ยังมอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ผ่านนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการบริหารสถาบันอิศรา และ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส ที่ปรึกษาสถาบันอิศราด้วย