๓ มี.ค ๒๕๕๙-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๔

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ อ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อ.พญ.เดือนเพ็ญ ขาวประไพ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ทพญ.รัชดาพร อัจฉริยเพ็ชร ผู้ช่วยคณบดี ในโอกาสที่พาคณะสื่อมวลชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วชิรพยาบาล