“เทพชัย หย่อง” นั่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ สมัย 2

“เทพ ชัย หย่อง” ได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 ชี้ไทยขยับมีบทบาทในระดับภูมิภาค เตรียมรับภารกิจประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนปีหน้า พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอิศราฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมบริหารชุดใหม่ โดยนายบัณฑิต รัชวัฒนธานินทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาพันธ์ฯ ทำหน้าที่ประธาน ดำเนินการเลือกตั้ง

ที่ ประชุมมีมติเลือก นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีกสมัย  นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรองประธานคนที่ 1 นายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นรองประธานคนที่ 2 นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานคนที่ 3 และนายโปรย สมบัติ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานคนที่ 4 น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์  เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ฯ และนางสาวพิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นเหรัญญิกสมาพันธ์ฯ

นายเทพชัย กล่าวว่า กรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาพันธ์ฯ ต้องพบกับความท้าทาย ที่มาพร้อมกับการเป็นประชาคมของอาเซียน ซึ่งหมายถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในหมู่สื่อมวลชนของ 10 ประเทศอาเซียน นอกจากนั้นประเทศไทยยังจะรับหน้าที่เป็นประธานของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อา เซียนในปีหน้า และสมาพันธ์ฯจะต้องเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ของสมาพันธ์หนังสือพิมพ์อาเซียน ในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของบทบาทในระดับภูมิภาคของสมาพันธ์ฯ