24กค52-ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 24 กรกฎาคม 2552

ในการนี้ เปิดรับลงทะเบียนหลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นเวลา 30 วัน
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552 ลงทะเบียนได้ที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 7
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2552 ลงทะเบียนได้ที่ อาคารหอประชุม ชั้น 1
ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
หรือตามศูนย์และสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสำนักงาน กทช. จำนวน 14 แห่ง
ดังนี้ นนทบุรี, จันทบุรี, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, ลำปาง, เชียงใหม่,
พิษณุโลก, สงขลา, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ระนอง, ชุมพร

แบบความประสงค์รับใบอนุญาต สำหรับกลุ่มคน

แบบความประสงค์รับใบอนุญาต สำหรับสมาคม/มูลนิธิ/นิติบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม


ที่มา
http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=5116&Itemid=31