กำหนดการ รับทุนการศึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

 

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๐๙.๐๐ น.                     ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.                     กล่าวเปิดโดย คุณวันชัย วงศ์มีชัย  นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีโดยผู้แทนจากมูลนิธิเอสซีจี

กล่าวถึงความสำเร็จในการรับทุนโดยผู้แทนนักเรียน

๑๐.๑๕ น.                     พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

๑๐.๓๐ น.                     ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

๑๐.๓๕ น.                     พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๙

๑๑.๓๐ น.                     ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๙

๑๒.๐๐ น.                     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

หมายเหตุ                 กรุณาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ ทุน

ลำดับ ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ณัฐวุฒิ  พันธ์สุ นาย กฤดา  พันธ์สุ สยามรัฐ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ชนาสิน  สาระศาลิน นาย มาโนช  สาระศาลิน สยามรัฐ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดญ พุทธิดา  รณยุทธเสรีย์ นาย กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์ บ้านเมือง
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ธีระกฤต  พรหมชัย นาย โยธิน  พรหมชัย เดลินิวส์
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช ศิริพงษ์  ศรีสมบัติ นส. ศะศิมา  ใจชุ่ม เดลินิวส์
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดญ กิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์ นาย เกริกชัย  ซุ่นพงศ์ มติชน
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดญ อิงรัก  อุตตมางคพงศ์ นาง อรพิน  อุตตมางคพงศ์ แนวหน้า
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นส นันทชา  แซ่เตียว นส. เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว ไทยรัฐ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ นส. กีรติกา  ยงยุทธ นาง มะลิวัณย์  ยงยุทธ คมชัดลึก
๑๐ ปวส. ๑ นส อรพินทร์  อิ่มอารมย์ นาง วัชรินทร์  อิ่มอารมย์ มติชน
สรุป ทุนต่อเนื่อง ๑๐ ทุน

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน ๙๕ ทุน

ลำดับ ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
อนุบาล ๑ ดช กวิน  ดุรงค์กวิน นาย ธีรวัฒน์  ดุรงค์กวิน ASTVผู้จัดการ
อนุบาล ๑ ดญ พีรดา  ชุนชฏาธาร นาย พรพัฒน์  ชุนชฏาธาร ผู้จัดการรายวัน
อนุบาล ๑ ดช วุฒิเมศ  ธงทอง นส บังอร  ธงทอง ไทยรัฐ
อนุบาล ๑ ดช โชติวัฒน์  แซ่แต้ นส พิมพ์ปวีณ์  แซ่เตียว ไทยรัฐ
อนุบาล ๒ ดช พีรวิชญ์  โฉลกคงถาวร นาย ไพโรจน์  โฉลกคงถาวร ไทยรัฐ
อนุบาล ๒ ดช มหาสมุทร  แก้วปัด นาย ณัฎฐ์  แก้วปัด ผู้จัดการรายวัน
อนุบาล ๒ ดช ไอศูรย์  นิลนคร นาย ผาณิต  นิลนคร เดลินิวส์
อนุบาล ๒ ดช วชิรวิชญ์  นามบุตร นาย วชิรหัตถ์  นามบุตร ผู้จัดการรายวัน
อนุบาล ๒ ดญ กัญญารัตน์  รอดทอง นาย ชัยสิทธิ์  รอดทอง แนวหน้า
๑๐ อนุบาล ๓ ดญ พิชาวีร์  บัณฑราภิวัฒน์ นาย พานิช  บัณฑราภิวัฒน์ เดลินิวส์
๑๑ อนุบาล ๓ ดญ ธัญดา  คงสาย นาย ธนันพงศ์  คงสาย สำนักข่าวเนชั่น
๑๒ อนุบาล ๓ ดญ ชนกนาถ  สอนเรือง นาย วิชัย  สอนเรือง สยามรัฐ
๑๓ อนุบาล ๓ ดญ กัญญาณัฐ  วนะสุขสถิตย์ นาง มยุรี  วนะสุขสถิตย์ เดลินิวส์
๑๔ อนุบาล ๓ ดช เดชสีหเรศ  นิโครธานนท์ นส. ช่ญานิษฐ  คงเดชศักดา เดลินิวส์
๑๕ อนุบาล ๓ ดช ศุภวิชญ์  เดชแพง นาย อุทัย  เดชแพง แนวหน้า
๑๖ อนุบาล ๓ ดญ ภูริทัตตตา  สว่างศรี นาย รังสรรค์  สว่างศรี สยามรัฐ
๑๗ อนุบาล ๓ ดช อิทธิกร  ช้างงาแก้ว นาย อภิชาต  ช้างงาแก้ว ข่าวหุ้นธุรกิจ
๑๘ อนุบาล ๓ ดช อันนาส  ยูโซ นส เลขา  เกลี้ยงเกลา สำนักข่าว อิศรา
๑๙ อนุบาล ๓ ดช ธีร์วิพัฒน์  จันทร์ลอย นส วชุดา  อ่อนศิล มติชน
๒๐ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดช โฆษิต  คำทวี นาย ชนันต์  คำทวี บ้านเมือง
๒๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดช ศุภกร  หลิมไทยงาม นาย พนอ  หลิมไทยงาม บ้านเมือง
๒๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดญ ปุญญิศา  อาศัยราษฎร์ นาย สุรสุรสีห์  อาศัยราษฎร์ เดลินิวส์
๒๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดช ฉันทัช  อัศวชนานนท์ นาย วิบูลย์  อัศวชนานนท์ มติชน
๒๔ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดช เติมเด็ม  ธไลบอัส ไมเออร์ นส. ลฏาภา  ทิวะสิงห์ แนวหน้า
๒๕ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดญ วิณิษา  เขมะบุลกุล นาย เกริก  เขมะบุลกุล เดลินิวส์
๒๖ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดญ ภัทร์ฐรัฐ  สุดโต นาย ฐานิส  สุดโต เดอะ เนชั่น
๒๗ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดช ภูวิช  แสงศัพท์ นาย เดชาธร  แสงศัพท์ เดลินิวส์
๒๘ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดญ จันทรัสม์  มีนา นส. มณีรัตน์  มีนา ทีวี. ฟ้าวันใหม่
๒๙ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดช กฤษธเนศ  ศิลปงาม นาย สุพจน์  ศิลปงาม ไทยรัฐ
๓๐ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดญ กรณ์วรินทร์  อินทรดนตรี นส สุนันทา  อินทรดนตรี สำนักข่าว เนชั่น
๓๑ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดช ปภังกร  จินดารัตน์ นาย อโนทัย  จินดารัตน์ บ้านเมือง
๓๒ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดญ สุทธิจิตต์  อินทรประดิษฐ์ นส จันทิมา  ตันตราภรณ์ ผู้จัดการรายวัน
๓๓ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดญ ชาลิสา  เต๊ะเปีย นาย สันติ  เต๊ะเปีย ASTVผู้จัดการ
๓๔ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดญ พิมพ์ระพี  ทองกวาว นาง ศศิธร  ทองกวาว เดลินิวส์
๓๕ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดช ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์ นาย จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์ ไทยรัฐ
๓๖ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดญ สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์ นาย ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์ แนวหน้า
๓๗ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดญ มนัสนันท์  โสตถิชขัยอาภรณ์ นาง มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์ แนวหน้า
๓๘ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดญ ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี นส. สลักจิตร  ผิวพรรณ์ บ้านเมือง
๓๙ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช สัจจะ  แก้วสุวรรณ นาง ทันทวงรรณ  แก้วสุวรรณ เดลินิวส์
๔๐ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช สุทธิทัต  เมืองสุข นส. สุจิต  เมืองสุข ประชาชาติธุรกิจ
๔๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช ธีรภัทร  ศรีพารัตน์ นส. กัญณัฎฐ์  บุตรดี เดลินิวส์
๔๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช ปัณณทัต  เสนสอน นาย กัมพล  เสนสอน ASTVผู้จัดการ
๔๓ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดญ ณัฐปภัสร์  อ่องสะอาด นาง พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด เดลินิวส์
๔๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดญ เบญจมาศ  ชาวโพธิ์ นาย ฤทธิชัย  ชาวโพธิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
๔๕ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช ธนันชัย  ป่าเขตต์ นส. ปาริชาติ  ป่าเขตต์ แนวหน้า
๔๖ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดญ กุลนัดดา  อินทะเกตุ นาย มณเฑียร  อินทะเกตุ คมชัดลึก
๔๗ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ปร์วีร์  ทับดวง นาย วิชาตรี  ทับดวง ไทยรัฐ
๔๘ ประถมศึกษาปีที ๕ ดญ ดี  พูลทรัพย์ นาง จำรัตน์  พูลทรัพย์ มติชน
๔๙ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดช ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์ นาย ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์ เดลินิวส์
๕๐ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดช เอราวัน  ศรีทวีกาศ นาย นภดล  ศรีทวีกาศ เนชั่น ทีวี (NMG)
๕๑ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดญ กริยากร  เรืองเกษม นาย จารึก  เรืองเกษม พิมพ์ไทยรายวัน
๕๒ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดญ กอดี  สุวรรณฤทธิ์ นาง อุษา  มีชารี เดลินิวส์
๕๓ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดช ธนดล  บุศยโล่ นาง ออมรัก  บุศยโล่ ไทยรัฐ
๕๔ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดช กันตพัฒน์  เอกธนาโสภาพันธุ์ นาย ณัฐฉัฎฐ์  เอกธนาโสภาพันธุ์ บ้านเมือง
๕๕ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดช ณัฐนนท์  มะณีแสง นาย อาวุธ  มะณีแสง บ้านเมือง
๕๖ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดช กานต์กวิน  หยุบแก้ว นาย บุญมี  หยุบแก้ว เนชั่น (NMG)
๕๗ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดญ ถลัชนันท์  ทางดี นาย สุธา  ทางดี สำนักข่าว ทีนิวส์
๕๘ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดญ จิดาภา  พนมศักดิ์ นาย มานพ  ชูแสง ผู้จัดการรายวัน
๕๙ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดช ภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์ นาย เจริญชัย  ดุดมพาณิชวงศ์ สยามรัฐ
๖๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ นาย สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ ข่าวสด
๖๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ชัญทัต  งามสมวงษ์ นาง วรรณภา  งามสมวงษ์ เดลินิวส์
๖๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ภูมรพี  คชินทร นาง นาตยา  คชินทร เดลินิวส์
๖๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช พลกฤต  เรืองเดช นส. ปุณญาดา  มะจิ๊ ผู้จัดการรายวัน
๖๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช พงษ์พิชิต  ทับบุรี นาย พงษ์เทพ  ทับบุรี มติชน
๖๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช สรรเพ็ชร  อินต๊ะพรม นาย อดิเรก  อินต๊ะพรม ไทยรัฐ
๖๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช ภาคิน  สวัสดิ์วงษ์ นาง ยุวนันต์  สวัสดิ์วงษ์ เดลินิวส์
๖๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช. ภาสวิชญ์  วรจินดา นาง ดาวเรือง  วรจินดา เดลินิวส์
๖๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช ชลเทพ  โมราวรรณ นาย นิติ  โมราวรรณ แนวหน้า
๖๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดญ ศุภัชฌา  เครือวัลย์ นาย คมน์  เครือวัลย์ ทีวี. 3
๗๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช กิตติพศ  หมัดสะและ นาง นุจรีย์  หมัดสะและ ข่าวหุ้นธุรกิจ
๗๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช พิชญะ  ภาคภูมิวุฒิกุล นาย ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ
๗๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช พุฒิพงศ์  บุญแจ้ง นาย สมจิตร  บุญแจ้ง ไทยรัฐ
๗๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นาย ศุภณัฐ  ปัจฉิมนันท์ จสต กริชภิญญา  ปัจฉิมนันท์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
๗๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช ธฤดล  รุจิโชค นาง สุชาดา  รุจิโชค มติชน
๗๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดญ วนวรรณ  จันทรสีมา นาง ศรีสุดา  จันทรสีมา มติชน
๗๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดข เกลียว  ดวงโสภา นาย สฤษดิ์  ดวงโสภา มติชนสุดสัปดาห์
๗๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช พลพร  แพรงาม นาย พลศักดิ์  สุพร สยามรัฐ
๗๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช หิรัญรักษ์  สุวรรณ นาย เปี่ยมศักดิ์  สุวรรณ แนวหน้า
๗๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช ภูรณัฐ  สระแก้ว นาย ชูชัย  สระแก้ว สยามรัฐ
๘๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดช ชาตบดินทร์  ชวนสมบูรณ์ศิริ นาย ชิงชัย  ชวนสมบูรณ์ศิริ บ้านเมือง
๘๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ นส สุปราณี  สุนทรชัย นาย สุทธิพร  สุนทรชัย เดลินิวส์
๘๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ นาย อธิปพัฒน์  แกล้ววิกย์กรรม นาย ศิราเมษฐ์  แกล้ววิกย์กรรม มติชน
๘๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ นาย พรเทพ  เดือนขาว นาย วรวุฒิ  เดือนขาว ทีวี. 3
๘๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นาย พัฒน์ศักดิ์  บุณยะกลัมพ นาย โชคชัย  บุณยะกลัมพ มติชน
๘๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นส ศาตพร  วันเพ็ญ นาย ลำแพน  วันเพ็ญ ข่าวหุ้นธุรกิจ
๘๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นส ปณิสรา  ลออ นาย สัจภูมิ  ลออ ไทยรัฐ
๘๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดช ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า นาย สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า ไทยรัฐ
๘๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นส ภัทิรา  วินิจ นส. นิรมล  ชีระจินต์ เดลินิวส์
๘๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นส ลัดดาว  สุวรรณมณี นาย ปริญญา  สุวรรมณี เดลินิวส์
๙๐ ปวช นาย ณัฐชนน  พันธุ์ศรี นาง จริยา  พันธุ์ศรี คมชัดลึก
๙๑ ปวช ๑ ดช ธีรกร  พุ่มพวง นาง จิรากร  พุ่มพวง ไทยรัฐ
๙๒ ปวส ๑ นาย ณัฐพล  คงวัฒน์ นาง นภา  คงวัฒน์ ผู้จัดการรายวัน
๙๓ ปวช ๒ นาย ชิดดนัย  งามพิรุณตระกูล นส สุดารัตน์  งามพิรุณตระกูล เดลินิวส์
๙๔ ปวช ๒ นส เบญจพร  สรหงษ์ นาย อัมพร  สรหงษ์ บ้านเมือง
๙๕ ปวช ๒ นาย ยศภัทร  ศรีวัฒนา นาย ณรงค์วิทย์  ศรีวัฒนา ไทยรัฐ
สรุป ทุนส่งเสริม ๙๕ ทุน ๆ ละ ๔,๐๐๐.- บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐.- บาท