เชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” รุ่นที่ ๗

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” รุ่นที่ ๗

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ  ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ๑. เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง  ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง  และ ๓.เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วนรอบด้านทั้งสาเหตุและทางออกของความขัดแย้ง

 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๑. การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว ๒.การเข้าทำข่าวพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์ ๓. การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง การปฐมพยาบาล ๔. การรายงานข่าวในสถานการณ์อันตรายจากอาวุธ และ ๕. การถ่ายภาพแบบ Investigative Photo Journalism

 

สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วน ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙   รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) ลิงค์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/1HAmADkaWiEzyrlfkAr6sTHs9LZC8BwKTuH77pb29Sl0/edit

 

สนับสนุนโดย : สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย,  มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand : FES),  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.),  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.),  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗,  สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี,  สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี  และเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีป้า (SEAPA)

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” รุ่นที่ ๗

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ  ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ น.         ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

๑๑.๐๐ น.         เดินทางถึงที่พัก ลงทะเบียน

๑๒.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.         กล่าวเปิดการอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

โดย นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๔.๐๐ น.       การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว

๑๕.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๐ น.       การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว (ต่อ)

๑๖.๐๐ น.       การบริหารความเสี่ยง

๑๘.๐๐ น.         รับประทานอาหารเย็น

 

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ น.         รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น.       ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๓๐ น.       การรายงานข่าว (ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว)

๑๑.๐๐ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๑๐ น.         การรายงานข่าว (ต่อ)

๑๒.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

๑๖.๐๐ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๖.๑๕ น.         รายงานทีละกลุ่ม

๑๘.๐๐ น.         รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.         กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ น.         รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น.         ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น. การปฐมพยาบาล โดย ทีม สพฉ.

๑๐.๐๐ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๐ น.         การปฐมพยาบาล (ต่อ)

๑๒.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.       การถ่ายภาพแบบ Investigative Photo Journalism

๑๕.๕๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๖.๐๐ น.         การถ่ายภาพแบบ Investigative Photo Journalism (ต่อ)

๑๖.๓๐ น.       ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด จากการปฏิบัติของผู้เข้าอบรม

๑๘.๓๐ น.         รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ น.         รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐ น.       ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น. การรายงานข่าวในสถานการณ์อันตรายจากอาวุธ

๑๐.๐๐ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๐ น.         การรายงานข่าวในสถานการณ์อันตรายจากอาวุธ (ต่อ)

๑๒.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.       สรุปผลการอบรม พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร

โดย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ

๑๕.๐๐ น.         จบการสัมมนา เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม