สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 5

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 5 :วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน” ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tja.or.th

ดร. อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวฯ โดยการสนับสนุนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) จะจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน

 

รุ่นที่ 5 :วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน”  ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 30  ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษจิกายน 2559   โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ ส่วนคือ ภาคทฤษฎี (ฟังบรรยาย/อภิปราย/การสรุปโครงการและพิธีปิดการอบรมเป็นเวลา 5 วัน) และการศึกษาดูงานต่างประเทศ  (แบ่งเป็น 4 เส้นทาง เส้นทางละ 3 วัน ได้แก่ 1.บรูไนดารุสซาลาม   2.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ 4.สาธารณรัฐสิงคโปร์) รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 8 วัน

 

ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมต้องเป็นนักข่าวทีมีอายุการทำงานตั้งแต่  3 ปีขึ้นไป และต้องมีอายุจริงไม่เกิน45ปี ( นักข่าวทุกสังกัด และ ทุกสายสามารถสมัครได้) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ –30 กันยายน 2559 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.tja.or.th Email; tjareporter@gmail.com ไม่เสียค่าลงทะเบียน

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเงินประกันการอบรมจำนวน 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากที่สมาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ซึ่งสมาคมฯจะคืนให้ในวันแรกของการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และไม่มีการคืนให้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดใบสมัคร /  ดาวโหลดโครงการ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@