สภาการสื่อมวลชนเมียนมาพบปะสนทนากับนักเรียนหลักสูตร ความรู้พื้นฐานภาษาเมียนมาสำหรับสื่อมวลชน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินำคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ซึ่งมี Mr.Aung Hla Tun รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมาเป็นหัวหน้าคณะ มาพบปะสนทนากับนักเรียนหลักสูตร ความรู้พื้นฐานภาษาเมียนมาสำหรับสื่อมวลชน ที่จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙