ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 5 : วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 5 : วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน

ตามที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ โดยการสนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 5 : วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน” เปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าร่วมฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยจัดให้มีกิจกรรมในโครงการระหว่างวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม -  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 29  คน ตามรายชื่อด้านล่างนี้

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ต้อง

1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดหลักสูตรทุกกิจกรรม รวมถึงการศึกษาดูงาน

2. ต้องส่งรายงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อของผู้เข้าร่วมการอบรมหรือเว็บไซต์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจำนวน 1 ชิ้น ก่อนวันปิดการอบรม (รายงานต้องมีความยาวระหว่าง 1,200-1,500 คำ)

3. ผู้สมัครต้องส่งเงินประกันการอบรมจำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามเสน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-211315-3 ภายใน 3 วัน หลังจากที่สมาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม  ซึ่งสมาคมฯจะคืนให้ในวันแรกของการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และไม่มีการคืนให้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

1

นางสาว

จิราพร เพิ่มลาภ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

2

นางสาว

สุภัทรา เหล็กผา

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

3

นางสาว

สุวิมล จินะมูล

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

4

นางสาว

วรรษมน อุจจรินทร์

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

5

นาย

รัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์

เครือเนชั่น

6

นาย

นิรันดร์ ทองตะนุนาม

หนังสือพิมพ์มติชน

7

นางสาว

ปารณีย์ จันทรกุล

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

8

นางสาว

อรวรรณ ธีรพัฒนไพโรจน์

มติชนทีวี

9

นางสาว

ภัสรา จิกคำ

สปริงนิวส์ ทีวี

10

นางสาว

เกษมณี แก้วผลึก

สปริงนิวส์ ทีวี

11

นางสาว

ตรีสิริ เซะวิเศษ

ไทยรัฐทีวี

12

นางสาว

เมลาลินทร์ มหาวงศ์ตระกูล

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

13

นางสาว

ไอลดา ธนะไพรินทร์

ไทยรัฐออนไลน์

14

นาย

วิรวินท์ ศรีโหมด

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

15

นาย

ณัฐพล จันทร์ใถ

เนชั่นทีวี

16

นางสาว

เสาวลักษณ์ เขตสูงเนิน

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

17

นางสาว

รวีวรรณ สมรภูมิ

สำนักข่าวไทย(ช่อง9)

18

นาย

ราม ปั้นสนธิ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

19

นางสาว

สุกัญญา ไชยภาษี

สถานีข่าวTNN 24

20

นางสาว

จริยา สิริสรรพงศ์

ไทยรัฐทีวี

21

นางสาว

สุนิศา เพี้ยนโอสถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

22

นางสาว

ภัททิรา กลิ่นเลขา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

23

นาย

ภิญโญ จันทวงษ์

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

24

นางสาว

มณฑา วงศ์ส่องจ้า

สหกรณ์กรีนเนท จำกัด

25

นาย

สมพร อินทรสุวรรณ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

26

นาง

ฆโนทัย ไพโรจนานันท์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

27

นางสาว

พิชชาพร อยู่เลี้ยงพันธ์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

28

นางสาว

นันทิยา   ชุโนทัยสวัสดิ์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

29

นาย

ปณภัช    วงศ์พรหม

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย