การอบรมความรู้ “อินโฟกราฟิกสำหรับสื่อมวลชน ปี ๒๕๕๙”

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ โครงการอบรมความรู้ อินโฟกราฟิกสำหรับสื่อมวลชน ปี 2559

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2559 เวลา 9.00-16.00 น.

ที่ อาคารอธิการบดี   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ช่วงเช้า

07.30-8.00 น.           รับผู้เข้าอบรมที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ไปมหาวิทยาลัย

08.30-9.00 น.           ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00-9.10 น.           กล่าวต้อนรับ

โดย         ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

09.15-9.30 น.           กล่าวเปิดงาน

โดย        นางสาวน.รินี  เรืองหนู

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ

9.30-10.30 น.           หลักคิดในกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก

โดย อาจารย์หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล

10.30-10.45 น           รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.         หลักการใช้ภาพ สัญลักษณ์ สีและตัวอักษร เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

โดย   อาจารย์วรินธร  แจ้งโรจน์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ สัมปหังสิต

 

ช่วงบ่าย

12.00-13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           ฝึกปฏิบัติ Brain Storming การใช้อินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์

โดย   อาจารย์วรินธร  แจ้งโรจน์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ สัมปหังสิต

14.30-14.45 น.          รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.          การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการทำอินโฟกราฟิก

โดย    อาจารย์วรินธร  แจ้งโรจน์ และอาจารย์ณัฐพงศ์  สัมปหังสิต

16.00 น.                  ปิดการอบรม

โดย         นายวันชัย  วงศ์มีชัย

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อบรมฟรี รับเพียง (30 คนเท่านั้น) สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลงทะเบียนออนไลน์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

โครงการอบรมความรู้ อินโฟกราฟิกสำหรับสื่อมวลชน ปี 2559

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเปลี่ยนไป พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารก็เปลี่ยนไปผู้บริโภคสื่อจะเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือคือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การสรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากสามารถนำมาจัดทำให้สวยงามและมีประโยชน์ หากมีการออกแบบหรือนำเสนอที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมาอาจมีข้อมูลสารสนเทศจำนวนมากที่ถูกนำมาจัดกลุ่มทำให้ไม่น่าสนใจ ดังนั้นเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารน่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารได้ อีกทั้งยังทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น การจัดทำข้อมูลให้เป็นภาพกราฟิกจึงเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน อินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบให้เป็นภาพที่ช่วยอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย การใช้อินโฟกราฟิกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สื่อข่าวสามารถอธิบายภาพรวมและแยกย่อยองค์ประกอบต่างๆในเนื้อหาข่าวได้เข้าใจง่ายขึ้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้ “อินโฟกราฟิกสำหรับสื่อมวลชน”  ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน มีความพร้อมรับมือกับบริบทใหม่ของสังคมทั้งในด้านความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง ตลอดจนเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อให้ผู้สื่อข่าวทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการเสริมทักษะที่จะช่วยให้การทำงานของผู้สื่อข่าวในปัจจุบันง่ายขึ้น สะดวกขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มีความพร้อมรับมือกับบริบทใหม่ๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้แนวคิดการวาดภาพอินโฟกราฟิก

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เฉพาะทางตลอดจนเทคนิคด้านกราฟิก จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

4. เพื่อผู้อบรมซึ่งเป็นนักข่าวสามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเป็นทักษะเสริมที่ช่วยในการทำงานสื่อในปัจจุบัน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทราบและเข้าใจหลักคิดในกระบวนออกแบบอินโฟกราฟิก ตลอดจนการออกแบบข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็นอินโฟกราฟิก

2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการใช้เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก  บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

 

คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้าอบรม

นักข่าว และบุคลากรในองค์กรสื่อประเภทต่างๆ จำนวน 30 คน

 

วันเวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2559  เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ชั้น 3  ตึกสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี