คำกล่าวรายงาน โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

งานรวมใจคนสื่อน้อมเกล้าฯแสดงความอาลัย

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คำกล่าวรายงาน

โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้านายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสื่อมวลชนอาวุโส องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆและสื่อมวลชนทุกแขนง ต่างรู้สึกโศกเศร้าอาดูรเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน ซึ่งยังความทุกข์โศกเข้าปกคลุมจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทุกคน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชนไทยอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในที่นี้ ซึ่งเป็นที่ทำการขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนหลายองค์กรในปัจจุบัน ได้สร้างขึ้นในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่๖ มีนาคม ๒๕๑๒ และยังเสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาทรงเปิดอาคารสมาคมฯเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในวโรกาสที่เสด็จมาทรงเปิดอาคารสมาคมฯดังกล่าว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราโชวาทอันมีคุณค่ายิ่งต่อวงการสื่อมวลชนความตอนหนึ่งว่า

“นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่นทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านนำลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ แพร่หลายไปได้ โดยรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความพิจารณาที่รอบคอบด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์”

ทั้งยังได้เคยมีพระราชดำรัสที่เป็นแนวทางให้สื่อมวลชนได้ประกอบวิชาชีพบนหลักการแห่งจริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของส่วนร่วมอีกหลายครั้ง หลายโอกาส

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนร่วม ๓๐ องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดงาน“รวมใจคนสื่อน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยถวาย “พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙”ขึ้นในวันนี้ โดยนอกจากการจัดกิจกรรมวันนี้แล้ว ยังจะได้ร่วมมือกันในจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วง 1 ปีนี้ต่อไป อาทิ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวาระ 100 วันของการสวรรคต,โครงการนิทรรศการภาพและเรื่องราวประทับใจของในหลวงกับสื่อ,จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทและพระราชดำริที่เกี่ยวกับวงการสื่อ เป็นต้น

ตลอดจนมีแนวความคิดที่จะจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่าน ซึ่งมีหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงต่อไป อาทิ โครงการ “มหาทานสู่ชาวโลก” ซึ่งริเริ่มโดยนาย พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิสรา อมันตกุล ที่เสนอให้สื่อมวลชนร่วมกันผลักดันแนวความคิดในจัด”กองบุญมหาราชา“ภูมิพล” ระดมทุนให้หน่วยงานสากลที่มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือ นำไปจัดซื้อ”ข้าว”จากชาวนา ส่งไปบริจาคช่วยผู้ทุกข์ยากในโลก อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทยจากปัญหาราคาข้าว และยังเป็นมหากุศลช่วยชาวโลกที่ทุกข์ยากหิวโหยด้วย เป็นต้น

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตปฏิญานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งว่า จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่ได้เคยพระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนที่ดีและประชาชนที่ดีตลอดไป