เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเหยี่ยวข่าวมืออาชีพ ‘การรายงานข่าวสืบสวน’

 

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเหยี่ยวข่าวมืออาชีพ ‘การรายงานข่าวสืบสวน’


สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และธนาคารธนชาต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเหยี่ยวข่าวมืออาชีพ ‘การรายงานข่าวสืบสวน’ โดยมีรูปแบบการอบรม  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การอบรมเนื้อหาเบื้อต้นและการอบรมการรายงานข่าวสืบสวนแบบเข้มข้น

การอบรมระยะที่หนึ่ง วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารธนชาต ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อติดอาวุธการทำข่าวให้กับสื่อมวลชน  จำนวน 30 คน ได้มีหลักและเทคนิคกระบวนการทำข่าวอย่างมืออาชีพ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 1.บทบาทของสื่อกับปัญหาการคอร์รัปชัน 2.ถอดประสบการณ์การทำข่าวเชิงสืบสวน 3.เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 4.ศิลปะการตั้งคำถาม  การสัมภาษณ์แหล่งข่าว และเทคนิคการเก็บข้อมูลจากพื้นที่     

ส่วนการอบรมระยะที่สอง จะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมในระยะที่หนึ่งจำนวน 15 คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการอบรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 3 สัปดาห์ คือ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม วันเสาร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 1.การค้นหาประเด็นและวางแผนการทำข่าวสืบสวน 2.การแกะรอยจากเอกสาร ฐานข้อมูล/ เอกสารราชการ3.เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานข่าวเชิงข้อมูล (Data Journalism) 4.เทคนิคการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ visualization 5.การวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล 6.การอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง และ 7.กฎหมายและจริยธรรมในการรายงานข่าวเชิงสืบสวน โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมผลิตและนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคอร์รัปชัน ผ่านทางสื่อต้นสังกัด จำนวนคนละ 1 ผลงาน

ในการนี้จึงขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจ กรอกแบบฟอร์มนำเสนอประเด็นข่าวเชิงสืบสวนพร้อมกับแผนการทำข่าวมายังสถาบันอิศรา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับได้ทางโทรสาร 02-241-3906 หรือโทรแจ้งที่ คุณพรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ (ฝ้าย) โทรศัพท์ 02-241-3905 มือถือ 087-171-8944 หรือส่งมาทางอีเมล์ pornsarin.isra@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 รับจำนวนจำกัด(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด  จดหมายโครงการและกำหนดการ / แบบฟอร์มตอบรับ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@