20สค52-วิทยุท้องถิ่นค้านกม.ประมูลคลื่นวิทยุท้องถิ่นค้านกม.ประมูลคลื่น


เมื่อเวลา 08.00 น.สมาชิกสภาองค์กรวิทยุ-โทรทัศน์ท้องถิ่นแห่งชาติ (สอทช.) ซึ่งประกอบด้วย เจ้า

ของสถานีวิทยุ ผอ.สถานี และผู้จัดรายการ กว่า 300 คน นำโดย นายวิโรจน์ พูลสุข  ประธานสอทช.

และนายวิทยา  ศรีจันทร์ อดีต สส.พะเยา ปชป. เดินทางมาชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเพื่อคัดค้านการแก้ไข

กฎหมายคลื่นความถี่ ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ที่มีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

 รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ให้มีการประมูลคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจาย

เสียง  เพราะเป็นการกระทำที่ก้าวล่วงอำนาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่ง

เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และยังเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้คลื่นความถี่ภาค

ประชาชน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุน ส่งเสริมให้เกิดการผูกขาด ตัดตอน ลดและจำกัดภาคประชาชน

ในการใช้คลื่นความถี่  

 
ต่อมาเวลา 10.30 น.กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง 3ข้อ ได้แก่ 1.ให้คณะกรรมาธิการฯ ยุติ

การดำเนินการแก้ไขกฎหมายคลื่นความถี่ในประเด็นการกำหนดให้มีการประมูลคลื่นความถี่  2.ให้แก้ไข

กฎหมายคลื่นความถี่ได้เฉพาะหลักการจัดตั้งองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และการบริหารจัดการกองทุน

เท่านั้น และ 3. ให้เร่งจัดตั้งองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ให้เสร็จภายใน 180 วันและห้ามมิให้หน่วยงานอื่น

อาศัยอำนาจหน้าที่ขององค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เข้าควบคุมสื่อสารมวลชนสาธารณะภาคประชาชน

โดยขัดต่อรัฐธรรมูญ ต่อนายสาทิตย์ และนายวิทยา บุรณศิริ ประธานวิปฝ่ายค้าน ก่อนจะสลายการ

ชุมนุมอย่างสงบ 

 
ด้านนายสาทิตย์ กล่าวว่า ประเด็นการกำหนดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ ในร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่ฯ  ยังเป็นเพียงข้อเสนอในคณะกรรมาธิการฯ ยังไม่มีข้อสรุป และยังไม่มีผลบังคับใช้ทาง

กฎหมาย  ม่อยากผู้ประกอบวิทยุภาคประชาชนวิตกกังวลเกินไป เพราะอย่างไรกฎหมายที่จะออกมา

ต้องมีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นอยากให้ผู้ที่ดำเนินการวิทยุภาคประชาชนใน

ขณะนี้ รีบไปจดทะเบียนเพื่อรอรับใบอนุญาตชั่วคราวให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน

********************************************************************************************

เวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
“วิทยุชุมชน; ไปให้ถึงพันธกิจการปฏิรูปสื่อเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง”
วันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 2552 เวลา 08.30-17.00 น.
ห้องประชุม 5724 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
จัดโดย
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ร่วมกับสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. ที่มาการจัดเวที

09.15-10.15 น. การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ “วิทยุชุมชน; ปรัชญาการก่อเกิด ปฏิบัติการ และสถานภาพในสังคมไทย” 
-  งานวิจัยวิทยุชุมชน; จากปรัชญาการก่อเกิดถึงการดำเนินการจริง
      โดย  คุณบุญส่ง จันทร์ส่องรัศมี  ผู้ประสานงานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
  -  งานวิจัยบทบาทและสถานภาพวิทยุชุมชนในสังคมไทย
      โดย อ.สุรชัย ชูผะกา  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10.15-10.45 น. ถาม-ตอบ/แลกเปลี่ยนความเห็น

10.45-12.00 น. การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ “วิทยุชุมชน; คุณค่า และคุณูปการต่อชุมชนและสังคมไทย”
  - งานศึกษาผู้หญิงในพื้นที่วิทยุชุมชน
     โดย คุณสรินทิพย์ หมั้นทรัพย์  ศูนย์วิจัยพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- งานศึกษาผู้หญิงกับเทคโนโลยีในวิทยุชุมชน
       โดย   คุณสาโรจน์ แววมณี  ศูนย์วิจัยพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- งานวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานวิทยุชุมชน กรณีศึกษาภาคอีสาน
     โดย คุณพูลสมบัติ นามหล้า  สถาบันชุมชนอีสาน

12.00-12.30 น. ถาม-ตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(ดำเนินรายการช่วงเช้าโดย  อ.พินิตตา สุขโกศล คณะวิทยาจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร)

12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน

13.30-14.30 น. การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ “วิทยุชุมชน; ความท้าทายในการปฏิรูปสื่อภาคประชาชน”
- งานศึกษาการบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุชุมชนภาคประชาชน
     โดย คุณวิชาญ อุ่นอก  กองเลขาฯ สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
. - งานศึกษาการสร้างคุณค่าวิทยุชุมชน
     โดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต  ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30-15.00 น. ถาม-ตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

15.00-16.45 น. ระดมความคิดเห็น “วิทยุชุมชน; ไปให้ถึงพันธกิจการปฏิรูปสื่อเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง” (การสนับสนุนวิทยุชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการปฏิรูปสังคมและการเมือง)
นำโดย  รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม  กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ  รองประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชน
 แห่งประเทศไทย (สสมท.)
คุณอุดมศรี ศิริลักษณาพร  ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
คุณบุญส่ง จันทร์ส่องรัศมี สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย  ตัวแทนเครือข่ายวิทยุชุมชน
  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
(ดำเนินรายการช่วงบ่ายโดย  ผศ.พรรษาศิริ กุหลาบ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

16.45-17.00 น. สรุปการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ “วิทยุชุมชน; ไปให้ถึงพันธกิจการปฏิรูปสื่อเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง”
โดย  ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ รองประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 (สสมท.)


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
นันทพร เตชะประเสริฐสกุล .. โทรศัพท์/โทรสาร (02) 691-0437-9, มือถือ (01) 584-0080
อีเมล์
nante_@hotmail.com, lekkian@yahoo.com