20 ธค.-ข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และนายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน” ภายใต้กรอบวงเงินรวม 200 ล้านบาท ซึ่ง ธอส.

จัดทำโครงการสินเชื่อดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสื่อมวลชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 เท่ากับ MRR-3.00% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.75% ต่อปี) พร้อมฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีหนังสือรับรองคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดจากทั้ง 3 สมาคมเท่านั้น กำหนดรับยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงกรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

 


ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคาะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน"