ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ รุ่นที่ ๔ ภาคกฎหมายความมั่นคง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ รุ่นที่ ๔ ภาคกฎหมายความมั่นคง

ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “โครงการสัมมนาความรู้ทางกฎหมาย และระบบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมแก่สื่อมวลชน” (กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ รุ่นที่ ๔ ภาคกฎหมายความมั่นคง) ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก) และดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวน 68  คน ตามรายชื่อด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้

๑. สามารถเข้าร่วมอบรม ในวันอาทิตย์ที่ ๕, ๑๙ และ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. แบ่งเป็นภาคเช้า และภาคบ่าย รวม ๓ สัปดาห์ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก) และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๑ วัน ณ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (วันที่จะกำหนดในวันเปิดอบรม)

๒. ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ : ปัญหาทางกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ  (สามารถขาดเรียนได้ไม่เกิน ๑ คาบเรียน)