สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าวกัมพูชาจัดอบรมภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าวกัมพูชาจัดอบรมภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักกรกัมพูชา ได้มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา (Thai Language Course for Cambodian Journalists) อันเป็นโครงการร่วมตามความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association: TJA) และสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalists: CCJ) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของเอสซีจี

โดย นายเปญ โบนา ประธานสมาคมนักข่าวกัมพูชา กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจร่วมของทั้งสองสมาคมฯ สำหรับภาษาไทยนั้นจัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในกัมพูชาเองก็มีคนไทยเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับคนกัมพูชาที่ไปทำงานในประเทศไทย ซึ่งการเรียนภาษาไทยของสื่อมวลชนกัมพูชาจะช่วยให้การรายงานข่าวเกี่ยวกับสองประเทศมีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น จึงอยากให้ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการรายงานข่าว เพื่อให้ความสัมพันธ์สองประเทศมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า โครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชานั้นจัดว่าเป็นโครงการที่รูปธรรมโครงการแรก นอกจากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนที่จัดให้มีขึ้นปีละ ๑ ครั้ง นอกเหนือจากการจัดอบรมภาษาไทยให้นักข่าวกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการร่วมแล้ว สมาคมนักข่าวฯ เองเคยได้จัดการอบรมภาษากัมพูชาเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนไทยมาแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งผู้ที่สอบได้คะแนนดีที่สุด ๒ คนก็ได้รับทุนมาฝึกปฏิบัติงาน และเรียนรู้การใช้ภาษาจากเจ้าของภาษาในองค์กรสื่อชั้นนำในกัมพูชา เช่นเดียวกันสำหรับโครงการนี้ ผู้ที่คะแนนสูงสุด ๒ คนก็จะได้รับทุนมาฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรสื่อในประเทศไทยเป็นเวลา ๗ วัน จึงหวังว่านักข่าวกัมพูชาที่เข้าร่วมการอบรมตั้งใจศึกษา และแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับทุน แต่ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ก็จะสามารถนำไปสนับสุนนการทำงานในฐานะสื่อมวลชนเพื่อให้การรายงานข่าวมีความถูกต้อง เพื่อความเข้าใจอันดีของทั้งสองประเทศต่อไป

ขณะที่ นายรณยุทธ มานะเสถียร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเอสซีจี กัมพูชา (Channel Development Manager of SCG Cambodia) ได้แสดงความขอบคุณสมาคมนักข่าวกัมพูชา และผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนที่ให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญของภาษาไทย ทั้งนี้ เอสซีจี กัมพูชาเองก็มีการสอนภาษาไทยให้แก่พนักงานชาวกัมพูชาเช่นกัน ขณะเดียวกันพนักงานชาวไทยที่มีอยู่ประมาณ ๓๐ คน ก็พยายามเรียนรู้ภาษากัมพูชาด้วย เวลาทำงานก็จะพยายามสื่อสารด้วยภาษาของแต่ละฝ่าย จุดนี้ทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นเหมือนพี่น้องกันมากขึ้น

ขณะเดียวกัน นางสาวพรนภัส โตรัตน์ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์สองประเทศ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกันจะช่วยให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์เช่นนี้ จะเห็นได้จากหากไม่นับกลุ่มที่เป็นแรงงาน ชาวกัมพูชาเองก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนไม่น้อย จากข้อมูลของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมีนักท่องเที่ยวกัมพูชาถึง ๕ แสนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวกัมพูชาเสียอีก ดังนั้นความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีของสื่อมวลชน ก็จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทั้งระดับประชาชน และระดับประเทศต่อไป

อนึ่ง โครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา สนับสนุนโดยเอสซีจีนั้น จะจัดการอบรมทั้งสิ้น ๑๐ สัปดาห์ รวม ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๘ เมษายน ๒๕๖๐ และจะมีการทดสอบหาผู้ที่ได้รับคะแนนดีที่สุด ๒ คน เพื่อรับทุนมาฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรสื่อในประเทศไทยเป็นเวลา ๗ วันด้วย