ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-๔ มี.ค. ๖๐

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๙

* พิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

๑๑.๓๐ น.           พิธีบายศรีสู่ขวัญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

๑๒.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น.           ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

(ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

๑๓.๓๐ น.           เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (อายุ ๖๐-๙๔ปี)

(ณ ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล ชั้น ๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

 

 

หมายเหตุ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ

ณ  พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เวลา ๐๙.๐๐ น.