เรียน สมาชิกสมัครใหม่ ขอเชิญมาแสดงตัวที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น.

 

 

ประกาศ

เรียน สมาชิกสมัครใหม่ ขอเชิญมาแสดงตัวที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ในวันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560  เวลา 10.00 น. ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ลำดับ

หน้านาม

ชื่อ-นามสกุล  (สมัครใหม่ ปี 2559-2560)

หน่วยงาน/สังกัด

สมัครสมาชิกปี

1

นส.

ธันย์ชนก  กุลมา

นสพ.ไทยรัฐ

2560

2

นาง

รัตน์ติกรณ์  จารุเกษตรวิทย์

ผู้จัดการรายวัน 360  Manager Online

2560

3

นส.

กรองทอง  เศรษฐสุทธิ์

ผู้จัดการรายวัน 360  Manager Online

2560

4

นาย

รณชาติ  บุตรแสนคม

แมเนเจอร์ ออนไลน์

2560

5

นาย

กิตติชัย  ไพโรจน์ไชยกุล

ASTVผู้จัดการ 360  Managet Online

2560

6

นาย

สมัชชา  หุ่นสาระ

ฐานเศรษฐกิจ

2560

7

นส.

ปรางทอง  จิตรเจริญกุล

นสพ. บางกอกโพสต์

2560

8

นส.

สุภัค  แสงกระจ่าง

นสพ. เดลินิวส์

2560

9

นส.

กานต์ธิดา  คุณพาที

ฐานเศรษฐกิจ

2560

10

นาย

อนุสรณ์  ฉิมบ้านไร่

ฐานเศรษฐกิจ

2560

11

นส

กฤติมา  โฆสิตสมิต

เดลินิวส์

2560

12

นส

วริษฐา  ภักดี

ลานนาโพสต์

2560

13

นส

ภูษณิศา  สัญญารักษกุล

ลานนาโพสต์

2560

14

นส

ศชากานท์  แก้วแพร่

ลานนาโพสต์

2560

15

นาย

ภาคภูมิ  ภู่กาญจน์

แนวหน้า

2560

16

นส

บุษยมาศ  ซองรัมย์

แนวหน้า

2560

17

นาย

พิบูลย์  ลี้สุขสม

ไทยทีวีสีช่อง 3

2560

18

นส

วรลักษณ์  อโนทัยสินทวี

เดลินิวส์

2560

19

นส

ศิริศุภา  กร่างสะอาด

วิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย

2560

20

นาย

จักรี  ผดุงขันธ์

ไทยรัฐ

2560

21

นาย

กษม  จักรเครือ

โพสต์ทูเดย์

2560

22

นาง

นฤนุช  สุนทรศิริ

โพสต์ทูเดย์

2560

23

นาย

อักษร  วิสุมา

โพสต์ทูเดย์

2560

24

นาง

ประนอม  พรหมายน

เนชั่น บรอดแคสติ๊ง คอร์ปอเรชั่น

2560

25

นาย

กรรชัย  เห็นนนท์

ผู้จัดการ 360

2560

26

นาย

ภัทรชัย  ปรีชาพานิช

โพสต์ทูเดย์

2560

27

นส

ประคองจิต  ไชยชนะ

ผู้จัดการ 360

2560

28

นส

ฐิติรัตน์  สังข์เมือง

ผู้จัดการ 360

2560

29

นส

กมลพร  วรกุล

ผู้จัดการ 360

2560

30

นาย

สาโรช  เมฆโสภาวรรณกุล

บางกอกโพสต์

2560

31

นส

กรกมล  เรืองเวทย์สกุล

เดลินิวส์

2560

32

นาย

ดำรงเกียรติ  มาลา

บางกอกโพสต์

2560

33

นาย

พัลลภ  ศรีไพรวัลย์

นสพ.ไทยรัฐ

2559

34

นาย

คงฤทธิ์  ยนเปี่ยม

นสพ.มติชน

2559

35

นาย

นริทธิ์   เพิ่มสิทธิ์

นสพ.เดลินิวส์

2559