คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

 

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)

 

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)              อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมฯ

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (โพสต์ทูเดย์)                  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)                อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน)                       อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)            โฆษก สมาคมฯ

นายธนัชพงศ์ คงสาย (เนชั่น)                         เหรัญญิก  สมาคมฯ

นายไพรัช มิ่งขวัญ (เดลินิวส์)                         นายทะเบียน สมาคมฯ

นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล (เดลินิวส์)              กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน (แนวหน้า)              กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายสุเมธ สมคะเน (ไทยรัฐ)                             กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)                         กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายปรวิทย์  เจนสมุทร (แนวหน้า)                     กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ (สยามรัฐ)          กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

 

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)         นายสมาน สุดโต(โพสต์ทูเดย์)      นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)      นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  (ลานนาโพสต์)