การประชุมเครือข่ายนักวิชาการ – วิชาชีพสื่อสารมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเครือข่ายนักวิชาการ – วิชาชีพสื่อสารมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ

เบื้องลึก..รายการคุยข่าว/เล่าข่าว : บทสะท้อนคุณค่าต่อสังคม

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

และห้อง D 415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน สถานการณ์ในเรื่องจรรยาบรรณของนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมาก ในเรื่องความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมของการนำเสนอข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่าง ๆ แก่ประชาชน ภายใต้กรอบการทำงานเชิงอุดมคติที่มุ่งสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ การแสดงความคิดเห็น การเข้าถึงแหล่งข้อมูล เพื่อการให้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมของสื่อมวลชนจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอด สะท้อนถึงการทำบทบาทหน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างบูรณาการร่วมกันทั้งจากสถาบันวิชาการ วิชาชีพ และสถาบันด้านสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาระบบสื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสื่อมวลชน และมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

การประชุมเครือข่ายวิชาการ – วิชาชีพสื่อสารมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “เบื้องลึก..รายการคุยข่าว/เล่าข่าว : บทสะท้อนคุณค่าต่อสังคม” เป็นกิจกรรมที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม ทำงานในเชิงเครือข่ายร่วมกับสาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ – สื่อสารมวลชน และสื่อมวลชนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สะท้อนการทำบทบาทหน้าที่การทำงานของสื่ออย่างเป็นระบบภายใต้กรอบการทำงานเชิงวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนิสิต นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และนักวิชาชีพสื่อทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น อย่างมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงในการประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนต่อไป

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างสถาบันวิชาชีพ สถาบันวิชาการ และสื่อมวลชน ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสื่อมวลชน และมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันรายการคุยข่าว/เล่าข่าวในฟรีทีวีและผลกระทบทางวารสารศาสตร์

๒.๓ เพื่อเป็นเวทีในการสะท้อนการทำบทบาทหน้าที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของรายการคุยข่าว/เล่าข่าว อันจะนำไปสู่แนวทางสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพของรายการ

 

๓. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา

นิสิต นักศึกษา นักวิชาการนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน นักวิชาชีพสื่อท้องถิ่น จำนวน ๑๒๐ คน

 

๔. ระยะเวลา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒

 

๗. สถานที่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๘.๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๘.๒ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๘.๓ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)

๘.๔ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างสถาบันวิชาชีพ สถาบันวิชาการ และสื่อมวลชน ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสื่อมวลชน และมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

๙.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ของกระบวนการทำงานรายการคุยข่าว / เล่าข่าว และตระหนักถึงความสำคัญการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงสะท้อนการทำบทบาทหน้าที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อรายการคุยข่าว/เล่าข่าว อันจะนำไปสู่แนวทางสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพของรายการ

 

การประชุมเครือข่ายนักวิชาการ – วิชาชีพสื่อสารมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ

เบื้องลึก..รายการคุยข่าว/เล่าข่าว : บทสะท้อนคุณค่าต่อสังคม

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

และห้อง D 415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**********************************************************************

ช่วงเช้า ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

9.30 - 9.45 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

โดย รศ. วิรัตน์ พงษ์ศิริ

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9.45 -10.00 น. กล่าวเปิดงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ / รายละเอียดโครงการ

โดย คุณเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข

อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.00 – 12.00 น. ประชุมเครือข่ายนักวิชาการ – วิชาชีพสื่อสารมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“วิชาการ – วิชาชีพสื่อสารมวลชน : บูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายความรู้”

ช่วงบ่าย ณ ห้อง D 415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (นักวิชาการ – นักวิชาชีพ -นิสิต – นักศึกษา)

13.00 – 14.30 น. บรรยายและตอบข้อซักถาม เรื่อง “รายการคุยข่าว/เล่าข่าว : ผลกระทบทาง

วารสารศาสตร์” และ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการรู้เท่าทันรายการ

คุยข่าว/ เล่าข่าวในฟรีทีวี

โดย คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ และอ.อังคณา พรมรักษา

ผู้จัดการงานวิชาการ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อฯ

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น. เสวนา “รูปแบบ/คุณภาพของรายการคุยข่าว/เล่าข่าวที่ควรจะเป็น”

โดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

อาจารย์พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์

อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณเบญจวรรณ สมสิน

โปรดิวเซอร์รายการเรื่องเล่าเช้านี้

คุณสมศักดิ์ ถนัดช่าง

ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

คุณผดุง จตุรภักดิ์

ผู้ดำเนินรายการ "เช้านี้ที่โคราช"

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์อังคณา พรมรักษา