ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2560

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

9.00 น.                    ลงทะเบียน

10.00 น.                  กล่าวเปิดโดย คุณปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีโดยผู้แทนจากมูลนิธิเอสซีจี

 

10.15 น.     พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

10.30 น.      ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

10.35 น.      พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2560

11.30 น.       ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี 2560

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

หมายเหตุ กรุณาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ


 


ประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง   และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2560

ทุนต่อเนื่อง มูลนิธิเอสซีจี จำนวน 14 คน ประจำปี 2560

ศึกษาต่อระดับ ชั้น ชื่อผู้รับทุน สถานศึกษา ชื่อสมาชิกสมาคม สังกัด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ นันทนัท  กิตติทวีสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย เสกสรค์  กิตติทวี่สิน หนังสือพิมพ์มติชน
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ภูพิรัฐ  เพิ่มลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นส สุภางค์  ศิริเดช หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ณภัทร  ละออ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต นาย สัจภูมิ  ละออ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 นส ณัฐนันท์  ชัมพาลี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ นส เบญจวรรณ  รัตนวิจิตร หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
5 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ ศรุตา  นาคหล่อ โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ นาย สมชาติ  นาคหล่อ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360
6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ชัญทัต  งามสมวงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นาง วรรณภา  งามสมวงษ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
7 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ภาสวิชย์  วรจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นาง ดาวเรือง  วรจินดา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ภาคิน  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต นาง ยุวนันท์  สวัสดิ์วงษ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
9 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ธีธัช  สัจจะภูริภูมิ โรงเรียนวัดราชบพิธ นาย ณรงค์  สัจจะภูริภูมิ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
10 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ พิชชานันท์  ลี้สุขสม โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ นาย พิบูลย์  ลี้สุขสม สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นาย ปพนวิชญ์  แจ่มเกาะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นาย สมปอง  แจ่มเกาะ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
12 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส สิตางศุ์  แผนสท้าน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นาง กอบแก้ว  แผนสท้าน หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
13 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส สุญาณี  สุนทรชัย โรงเรียนธัญรัตน์ นาย สุทธิพร  สุนทรชัย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
14 อุดมศึกษาปีที่ 1 นส พรพนารัตน์  ส้มฉุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย ไชยรัตน์  ส้มฉุน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2560

ลำดับ

ศึกษาต่อระดับ ชั้น

หน้านาม

ชื่อผู้รับทุน

หน้านาม

ชื่อผู้ขอทุน

สังกัด

1

ก อนุบาล 1

ดญ

ชนัตชนก  สุขสมเกษม

นาย

เชษฐ์  สุขสมเกษม

ไทยรัฐ

2

ก อนุบาล 1

ดช

วิศวัช  ทิพย์ศรีมงคล

นส

สมหมาย  สาตะโยธิน

ผู้จัดการรายวัน 360

3

ก อนุบาล 1

ดช

ชยพล  ฤทธิ์งาม

นส

รัตนา  ฤทธิ์งาม

ผู้จัดการรายวัน 360

4

ก อนุบาล 1

ดญ

ลัลน์รดา  ศรีภูธร

นส

มณีรัตน์  สว่างคำ

เดลินิวส์

5

ก อนุบาล 1

ดญ

ภูฟ้า  ภู่กาญจน์

นาย

ภาคภูมิ  ภู่กาญจน์

แนวหน้า

6

ก อนุบาล 1

ดญ

กันยาวีย์  วิริยะพรรณพงศา

นาย

เสถียร  วิริยะพรรณพงศา

PPTV

7

ก อนุบาล 2

ดญ

กัลยาธิดา  เพ็งแจ่ม

นาย

พลพิบูล  แพ็งแจ่ม

เดลินิวส์

8

ก อนุบาล 2

ดญ

นลิญา  จินดาเลิศอุดมดี

นส

จุฑานันทน์  บุญทราหาญ

เดลินิวส์

9

ก อนุบาล 2

ดช

วุฒิเมศ  ธงทอง

นส

บังอร  ธงทอง

ไทยรัฐ

10

ก อนุบาล 2

ดช

โชติวัฌน์  แซ่แต้

นส

พิมพ์ปวีณ์  แซ่เตียว

ไทยรัฐ

11

ก อนุบาล 2

ดข

กวิน  ดุรงค์กวิน

นาย

ธีรวัฒน์  ดุรงค์กวิน

ผู้จัดการรายวัน 360

12

ก อนุบาล 2

ดญ

ธันยชนก  ปานเพ็ง

นส

นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยน

ไทยรัฐ

13

ก อนุบาล 2

ดญ

พีรดา  ชุณชฎาธาร

นาย

พรพัฒน์  ชุณชฎาธาน

ผู้จัดการรายวัน 360

14

ก อนุบาล 3

ดช

ไอศูรย์  นิลนคร

นาย

ผาณิต  นิลนคร

เดลินิวส์

15

ก อนุบาล 3

ดช

พีรวิชญ์  โฉลกคงถาวร

นาย

ไพโรจน์  โฉลกคงถาวร

ไทยรัฐ

16

ก อนุบาล 3

ดช

อัมมาน  ยูโซะ

นส

เลขา  เกลี้ยงเกลา

สำนักข่าวอิศรา

17

ก อนุบาล 3

ดช

มหาสมุทร  แก้วปัด

นาย

ณัฐฐ์  แก้วปัด

ผู้จัดการรายวัน 360

18

ก อนุบาล 3

ดญ

กัญญารัตน์  รอดทอง

นาย

ชัยสิทธิ  รอดทอง

แนวหน้า

19

ก อนุบาล 3

ดช

ณภพธรรม  โทนุศิษย์

นาย

อรรถชยา  โทนุศิษย์

เดลินิวส์

20

ก อนุบาล 3

กช

ปรานต์  ยนเปี่ยม

นาย

ชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม

โพสต์ทูเดย์

21

ก อนุบาล 3

ดญ

รุจิดา  บุญประเสริฐ

นาย

บัญชา  นันทวโนทยาน

ไทยรัฐ

22

ประถมศึกษาปีที 1

ดช

เดชสีหเรศ  นิโครธานนท์

นส

ชญานิฐ  คงเดชศักดา

เดลินิวส์

23

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดญ

ภูริทัตตา  สว่างศรี

นาย

รังสรรค์  สว่างศรี

สยามรัฐ

24

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดญ

พิชาวีร์  บัณฑราภิวัฒน์

นาย

พานิช  บัณพราภิวัฒน์

เดลินิวส์

25

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดญ

ชนกนาถ  สอนเรือง

นาย

วิชัย  สอนเรือง

สยามรัฐ

26

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดช

ศุภวิชญ์  เดชแพง

นาย

อุทัย  เดชแพง

แนวหน้า

27

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดญ

กัญญาณัฐ  วนะสุขสถิตย์

นาง

มยุรี  วนะสุขสถิตย์

เดลินิวส์

28

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดญ

ธัญดา  คงสาย

นาย

ธนัชพงศ์  คงสาย

เนชั่นมัลติมีเดีย

29

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดญ

ปุณณ์  วิสุมา

นาย

อักษร  วิสุมา

โพสต์ทูเดย์

30

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดช

ธีร์วิพัฒน์  จันทร์ลอย

นส

วิชุดา  อ่อนศิลา

มติชน

31

ประถมศึกษาปีที 2

ดช

ศุภกร  หลิมไทยงาม

นาย

พนอ  หลิมไทยงาม

สยามรัฐ

32

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดญ

วิณิษา  เขมะบุลกุล

นาย

เกริก  เขมะบุลกุล

เดลินิวส์

33

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดช

เติมเต็ม  ธไบอัส ไมเออร์

นส

ลฎาภา  ทิวะสิงห์

แนวหน้า

34

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดช

แนทัช    อัศวชนานนท์

นาย

วิบูลย์  อัศวชนานนท์

มติชน

35

ประถมศึกษาปีที 3

ดช

กฤษธเนศ  ศิลปงาม

นาย

สุพจน์  ศิลปงาม

ไทยรัฐ

36

ประถมศึกษาปีที 3

ดญ

สุทธิจิตต์  อินทรประดิษฐ์

นส

จันทิมา  ตันตราภรณ์

ผู้จัดการรายวัน 360

37

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดญ

จันทรัสม์  มีนา

นส

มณีรัตน์  มีนา

โทรทัศน์ฟ้าวันใหม่

38

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดญ

ปาลิดา  วงศ์วานิช

นาง

วรรณศิริ  วงศ์วานิช

ประชาชาติธุรกิจ

39

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดช

ภูวิช  แสงศัพท์

นาย

เดชาธร  แสงศัพท์

เดลินิวส์

40

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดช

ชีวิน  ปรีชาพานิช

นาย

ภัทรชัย  ปรีชาพานิช

โพสต์ทูเดย์

41

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดญ

ภัทร์ฐรัฐ  สุดโต

นาย

ฐานิส  สุดโต

เดอะเนชั่น

42

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดญ

กรณ์วรินทร์  อินทรดนตรี

นส

สุนันทา  อินทรดนตรี

คมชัดลึก

43

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดญ

ชรินพัชร  ทับบุรี

นาย

พงษ์เทพ  ทับบุรี

มติชน

44

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดญ

สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์

นาย

ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์

แนวหน้า

45

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดญ

พิมพ์ระพี  ทองกวาว

นาง

ศศิธร  ทองกวาว

เดลินิวส์

46

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดช

ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์

นาย

จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์

ไทยรัฐ

47

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดญ

ลิสา  เต๊ะเปีย

นาย

สันติ  เต๊ะเปีย

ผู้จัดการรายวัน 360

48

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดญ

มนัสนันท์  โสตถิชัยอาภรณ์

นาง

มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์

แนวหน้า

49

ประถมศึกษาปีที 5

ดญ

กุลนัดดา  อินทะเกตุ

นาย

มณเฑียร  อินทะเกตุ

คมชัดลึก

50

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

ปัณณทัต  เสนสอน

นาย

กัมพล  เสนสอน

ผู้จัดการรายวัน 360

51

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

สัจจะ  แก้วสุวรรณ

นาง

จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ

เดลินิวส์

52

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

ณัฐปภัสร์  อ่องสะอาด

นาง

พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด

เดลินิวส์

53

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี

นส

สลักจิตร  ผิวพรรณ์

บ้านเมืองออนไลน์

54

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

อริสา  เครือหงษ์

นส

สมแข  ปัญจวงศ์

นิตยสาร คอหุ้น

55

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

วิชยุตม์  นิ่มอนงค์

นาย

สมศักดิ์  นิ่มอนงค์

มติชน

56

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

ปร์วี  ทับดวง

นาย

วิชาตรี  ทับดวง

ไทยรัฐ

57

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

ธนันชัย  ป่าเขตต์

นส

ปาริชาติ  ป่าเขตต์

แนวหน้า

58

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

ธีรภัทร  ศรีพารัตน์

นส

กัญณัฎฐ์  บุตรดี

เดลินิวส์

59

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

สุทธิทัต  สานสุวรรณ

นส

สุจิต  เมืองสุข

มติชน

60

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดญ

สรมน  จักรเครือ

นาย

กษม  จักรเครือ

โพสต์ทูเดย์

61

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดช

อาภัสสร  เพิ่มสิทธิ์

นาย

นริทธ์  เพิ่มสิทธิ์

เดลินิวส์

62

ประถมศึษาปีที่ 5

ดช

พรศักย์  ดิลกกัลยากุล

นาย

พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล

สมาคมนักข่าวนักนสพ.

63

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดช

ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์

นาย

ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์

เดลินิวส์

64

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดญ

พกาวรรณ  ผลแก้ว

นาย

ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว

โพสต์ทูเดย์

65

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดญ

กริยากร  เรืองเกษม

นาย

จารึก  เรืองเกษม

พิมพ์ไทยรายวัน

66

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดช

ธนดล  บุศยโล่

นาง

ออมรัก  บุศยโล่

ไทยรัฐ

67

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดช

ภูมิ  ฉู้วงศ์

นาย

ภูพาน  ภูมิพงศ์  ฉู้วงศ์

เดลินิวส์

68

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดญ

กอดี  สุวรรณฤทธิ์

นาง

อุษา  มีชารี

เดลินิวส์

69

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดญ

ดี  พูลทรัพย์

นาง

จำรัตน์  พูลทรัพย์

มติชน

70

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดญ

ชญัญชิดา  ศรีไพรวัลย์

นาย

พัลลพ  ศรีไพรวัลย์

ไทยรัฐ

71

มัธยมศึกษาปีที 1

ดช

ภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์

นาย

เจริญชัย  อุดมพาณิชวงศ์

สยามรัฐ

72

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช

ณัฐนนท์  มะณีแสง

นาย

อาวุธ  มะณีแสง

ไทยโพสต์

73

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช

ธนพล  พุ่มพวง

นาง

จิรากร  พุ่มพวง

ไทยรัฐ

74

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดญ

วฤนัทร  ชมแก้ว

นาย

สุวสรรค์  ชมแก้ว

ไทยรัฐ

75

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดช

อาชวิน  เจริญโพธิ์

นาย

อนุชา  เจริญโพธิ์

บางกอกโพสต์

76

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดญ

เขมจิรา  สถาวระ

นาง

นฤนุช  สุนทรศิริ

โพสต์ทูเดย์

77

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช

ภูมิรพี  คชินทร

นาง

นาตยา  คชินทร

เดลินิวส์

78

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช

พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ

นาย

สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ

มติชน

79

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช

พลกฤต  เรืองเดช

นส

ปุณญาดา  มะจิ๊

ผู้จัดการรายวัน 360

80

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดญ

วราลี  จันทรสีมา

นาง

ศรีสุดา  จันทรสีมา

มติชน

81

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช

สรรเพ็ชร  อนต๊ะพรม

นาย

อดิเรก  อินต๊ะพรม

ไทยรัฐ

82

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช

พลธิษณ์  โรหิตาจล

นาย

ลักษณะศักดิ์  โรหิตาจล

เดลินิวส์

83

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดญ

พิชญาดา  วงษ์ฟัก

นาย

พิชญะ  วงษ์ฟัก

ไทยรัฐ

84

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดช

ธีระพงษ์  ธนจินดาเลิศ

นาย

ฉัตรชัย  ธนจินดาเลิศ

โพสต์ทูเดย์

85

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดญ

ศุภัชฌา  เครือวัลย์

นาย

คมน์  เครือวัลย์

ทีวี.ช่อง 3

86

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดช

ทรงชัย  จันทร์สว่าง

นาง

สรัญญา  จันทร์สว่าง

กรุงเทพธุรกิจ

87

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดช

ชลเทพ  โมราวรรณ

ว่าที่ ร.ต.

นิติ  โมราวรรณ

แนวหน้า

88

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดช

ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า

นาย

สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า

ไทยรัฐ

89

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดช

พิชญะ  ภาคภูมิวุฒิกุล

นาย

ประเสริฐ  ภาคภูมวุฒิกุล

ไทยรัฐ

90

มัธยมศึษาปีที่ 3

ดช

ธนาธร  มั่นวาที

นาง

อัญชรี  มั่นวาที

สมาคมนักข่าวนักนสพ.

91

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย

นฤดล  รุจิโชค

นาง

สุชาดา  รุจิโชค

มติชน

92

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย

ภูริณัฐ  สระแก้ว

นาย

ชูชัย  สระแก้ว

สยามรัฐ

93

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย

ภูมิ  ชวาลวิทย์

นาย

กมล  ชวาลวิทย์

ไทยพับลิก้า

94

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ดช

ศุภณัฐ  ปัจฉิมนันท์

จสต(ญ)

กริชภิญญา  ปัจฉิมนันท์

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

95

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นส

ณัฐณิชา  จนิษฐ์

นาย

เจตนา  จนิษฐ

มติชน ทีวี

96

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ดช

รัฐกิจวิจารณ์  ณ นคร

นส

เกษมณี  นันทรัตนพงศ์

มติชน

97

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย

พรเทพ  เดือนขาว

นาย

วรวุฒิ  เดือนขาว

ทีวี.ช่อง 3

98

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย

ภูมิธรรม  บุญสอง

นส

ภาวิณีย์  เจริญยิ่ง

มติชน

99

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นส

รลิตา  นุ่นทอง

นาย

วิษณุ  นุ่นทอง

โพสต์ทูเดย์

100

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย

ฐิตกร  แสงฉาย

นาง

ยุพิน  แสงฉาย

ไทยรัฐ

101

ห ปวช. ปี 1

นาย

พลพร  แพรงาม

นาย

พลศักดิ์  สุพร

สยามรัฐ

102

ห ปวช. ปี 3

นาย

ญาณวัฒน์  พันธุ์ศรี

นาง

จริยา  พันธุ์ศรี

คมชัดลึก

103

ห ปวช. ปี 3

นาย

ยศภัทร  ศรีวัฒนา

นาย

ณรงค์วิทย์  ศรีวัฒนา

ไทยรัฐ

104

ป.ตรี

นส.

ยอดขวัญ  เหล่าชูวงศ์

นส.

ปนัดดา เหล่าชูวงศ์

สมาคมนักข่าวนักนสพ.